Markedsoppdatering fra Noreco

Stavanger, 10. juni 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har observert store bevegelser i selskapets aksjekurs de siste dagene, og ønsker med dette å klargjøre selskapets posisjon i forhold til finansiell stilling og visse pågående aktiviteter.
 

Noreco hadde ved utløpet av 1. kvartal 2011 en kontantbeholdning på 490 millioner kroner. I april tok selskapet opp et nytt obligasjonslån på 600 millioner kroner. I mai inngikk selskapet avtale om å selge sine eierandeler i feltene Brage og Hyme for 85 millioner dollar. Denne transaksjonen forventes å bli gjennomført i løpet av sommeren. Sammen med forventet inntjening fra oljeproduksjonen gir dette tilstrekkelig likviditet til å betjene selskapets betalingsforpliktelser og fullføre selskapets pågående investeringsprogram i feltutbygginger og utforskingsbrønner.

Ved utløpet av 1. kvartal 2011 hadde selskapet en regnskapsmessig egenkapitalandel på 26,7 prosent. I forbindelse med selskapets obligasjonslån har selskapet forpliktet seg til å holde egenkapitalandelen over 25 prosent. Det kreves brudd i to påfølgende kvartaler før lånene eventuelt kan erklæres misligholdt av obligasjonseierne. Det er for tiden ingen indikasjoner på at Noreco vil bryte dette nivået, da selskapets likviditet gir fleksibilitet til å redusere gjelden hvis nødvendig. Over tid har selskapet en målsetting om å styrke egenkapitalandelen, og vil blant annet vurdere ytterligere salg av eiendeler.

Noreco har 20 prosent eierandel i Huntington-feltet i Storbritannia som nå er under utbygging. Feltet vil bli produsert ved hjelp av den flytende produksjonsenheten Sevan Voyageur, som er under oppgradering for Huntington-oppdraget. Voyageur eies av Sevan Marine, som har annonsert kostnadsoverskridelser på oppgraderingen av Voyageur. Partnerskapet på Huntington har et omfattende avtaleverk med Sevan Marine og andre relevante aktører. Disse avtalene innebærer at Huntington-partnerne ikke bærer risikoen for overskridelser, samt at partnerskapet er sikret tilgang til Voyageur og vil kunne utøve kontroll over oppgraderingsprosjektet dersom Sevan skulle bryte visse betingelser. Noreco har tidligere antatt produksjonsstart fra Huntington i løpet av første kvartal 2012. I lys av den senere tids utvikling er det nå noe risiko for en moderat forsinkelse i forhold til denne tidsplanen.

På Siri-feltet pågår fortsatt arbeidet med en permanent reparasjon av plattformen. Det foreligger ulike løsningsforslag med betydelig forskjell i omfang og kostnadsnivå. Dong Energy og Noreco eier 50 prosent hver av Siri og det trengs enstemmighet i lisensen for å kunne ta en investeringsbeslutning. Partene er i konstruktiv dialog og jobber aktivt for å komme fram til en sikker og kostnadseffektiv løsning.

Noreco produserer for tiden omlag 10.000 fat oljeekvivalenter (oe) per dag fra åtte felt i Danmark og Norge. Etter salget av Brage forventes årets produksjon å bli rundt 7.000 fat oe per dag. Neste år vil selskapet starte produksjon fra de nye feltene Huntington og Oselvar, noe som vil bidra til betydelig økt inntjening og styrket finansiell stilling. Noreco har også et omfattende utforskingsprogram med høyt verdiskapingspotensiale, og planlegger å bore opp til åtte brønner i andre halvdel av 2011, avhengig av tidspunkt for overtagelser av rigger.

Kontaktpersoner:
Einar Gjelsvik, Administrerende direktør (+47 992 83 856)
Kjetil Bakken, Direktør strategi og investorkontakt (+47 91 889 889)
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner