Notering av nye aksjer og obligasjoner og konvertering av A-aksjer

Stavanger, 20. desember 2013:

Det vises til dagens børsmelding fra Norwegian Energy Company ASA ("Noreco" eller "Selskapet"), ticker "NOR") vedrørende godkjennelse av Selskapets prospekt for den etterfølgende reparasjonsemisjonen, samt notering på Oslo Børs av aksjene utstedt i den rettede emisjonen og de nye obligasjonene utstedt av Selskapet som ledd i Selskapets refinansiering.

Som tidligere kommunisert er det forventet at A-aksjene som er utstedt i den rettede emisjonen og p.t. registrert på N-OTC, bli konvertert og splittet til ordinære aksjer ved utløpet av kreditorfristen og nedsettelsen av pålydende som vedtatt av Selskapets generalforsamling 15. november 2013.

Slik kreditorfrist vil utløpe 31. desember 2013, og Selskapet forventer at nedsettelsen av pålydende verdi og konvertering og splitt av A-aksjer vil finne sted gjennom registrering i foretaksregisteret etter børsslutt på eller rundt den første påfølgende handelsdagen, som er 2. januar 2014. A-aksjene vil deretter bli notert og handles på Oslo Børs som ordinære aksjer i Selskapet fra rundt 3. januar 2014, med levering av de nye, konverterte og splittede aksjene (i forholdstallet 1:31) på standard T+3-basis i henhold til VPS' oppgjørsrutiner (altså rundt 7. januar 2014). Aksjonærer og investorer bør merke seg at det ikke kan garanteres at det ikke blir forskyvelser i disse datoene, og det oppfordres således til å utøve forsiktighet ved handel med Selskapets aksjer i denne perioden. Selskapet vil utstede en oppdatert børsmelding 2. januar 2014 når nødvendige registreringer er gjort.

For ytterligere detaljer, bes investorer og aksjonærer kontakte en av tilretteleggerne eller sin kontofører.

Etter gjennomføring av nedsettelsen av pålydende, vil det samlede antall aksjer i Selskapet være 4 656 094 082. Samlet bruttoproveny fra det Etterfølgende Tilbudet vil være opp til ca 100 millioner kroner. Etter gjennomføring av det Etterfølgende Tilbudet, vil det totale antall utstedte aksjer i Selskapet være mellom 4 656 094 082 og 5 656 094 082.

De nye obligasjonene utstedt som en del av Selskapets refinansiering er ventet å bli notert og handles på Oslo Børs fra 27. desember 2013.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner