Oppdatering vedrørende selskapet

Stavanger, 15. oktober 2014. Det henvises til børsmelding datert 1. oktober 2014, der Norwegian Energy Company ASA («Noreco» eller «Selskapet») orienterte om forventede nedskrivinger av Oselvar og Huntington og usikkerhet om hvorvidt Selskapet ville være i stand til å oppfylle sine lånebetingelser ved utgangen av året som følge av lavere produksjon fra Huntington og vesentlig svekket kontantstrøm for Noreco i 2015 og årene etter.

E.ON som er operatør på Huntington-feltet, fortsetter å arbeide med tiltak som kan forbedre produksjonen fra feltet både på kort og lengre sikt. Ny informasjon om disse tiltakene er forventet å foreligge i løpet av et par uker. Negativ utvikling i produksjon fra Norecos produserende felter har imidlertid gjort det ytterligere utfordrende å oppfylle krav til tilgjengelig likviditet, og det fremstår nå som lite sannsynlig at Noreco vil kunne oppfylle likviditetskravene ved utgangen av 2014 og gjennom 2015.

Vurderer alle alternativer
I tillegg til å verifisere tilgjengelige data og iverksette tiltak relatert til drift, fortsetter Selskapet sammen med sine finansielle og juridiske rådgivere, med grundige vurderinger av situasjonen og hvilke konsekvenser den kan få for Selskapet og for dets forskjellige interessenter.

Som tidligere redegjort for gjør Selskapet en full gjennomgang og vurdering av alle mulige alternativer for å oppnå en langsiktig finansiell løsning. Denne gjennomgangen inkluderer en mulig strategisk løsning, som for tiden er gjenstand for kommersielle diskusjoner.

Under de rådende omstendigheter og siden det ikke er noen sikkerhet for at en strategisk løsning vil komme på plass, forventer Selskapet at det på kort sikt vil gå i nærmere diskusjoner med aksjonærer, Nordic Trustee og representanter for obligasjonseierne med sikte på å berede grunnen for en omforent finansiell restrukturering som kan finne støtte hos alle interessenter på et informert grunnlag. Selskapet bemerker i denne forbindelse at slike diskusjoner sannsynligvis vil være nødvendige også om en strategisk løsning skulle vise seg å være realistisk.

Nordic Trustee som er tillitsmann for Selskapets obligasjonslån, og SR-Bank som er kreditorenes representant i Selskapets letelånsfasilitet, blir holdt løpende orientert om situasjonen.

Likviditet
Per 30. september 2014 hadde gruppen totalt 736 millioner kroner i tilgjengelige likviditet. Av dette var 695 millioner kroner plassert i ikke-pantsatte konti i morselskapet, 22 millioner kroner var tilgjengelig i datterselskap som garanterer for NOR10-obligasjonen og null kroner i datterselskap som garanterer for NOR06. Tilgjengelig likviditet per 31. desember 2014 er per i dag anslått til mindre enn 100 millioner kroner (dersom renter og avdrag blir betalt). Anslag per i dag indikerer også at likviditetsreserven vil være lavere enn hva vilkårene i låneavtalene forutsetter gjennom hele 2015.

Huntington-produksjon 2014
Som kjent har gasseksporten fra Huntington-feltet vært begrenset siden 1. oktober 2014 som følge av driftsmessige forhold i CATS-systemet. Det er fortsatt ventet at denne begrensningen vil være gjeldende fram til 18. oktober, hvoretter gasseksporten gjennom CATS antakelig vil være helt stengt fram til 5. desember 2014. Dersom operatøren ikke lykkes med å implementere korrigerende tiltak, innebærer dette at oljeproduksjon vil være stengt i samme tidsrom.

Huntington har siden forrige melding produsert om lag 1.600 fat oljeekvivalenter per dag netto til Noreco. Operatøren fortsetter å vurdere muligheten for gassinjeksjon i reservoaret i denne fasen. Nærmere informasjon om dette er ventet i løpet av et par uker.

Huntington-nedskrivning
De foreløpige produksjonsestimatene som er oversendt fra operatøren, har vært gjenstand for grundig vurdering av Noreco siden 1. oktober 2014, men tallene er hovedsakelig uendret. Gjeldende anslag for produksjon, hensyntatt enkelte korrigerende tiltak stipulert av Noreco, indikerer at produksjonen på Huntington vil være ca. 50 prosent lavere i 2015 og 27 prosent lavere i 2016, sammenliknet med Selskapets forretningsplan per oktober 2013.

Sammen med operatøren og øvrige partnere i lisensen, fortsetter Noreco arbeidet for å forstå de nye reservoardataene, men dersom reservoaret fortsatt ikke skulle utvikle seg positivt eller det skulle vise seg umulig å iverksette korrigerende tiltak, er det fortsatt mest sannsynlig at netto bokført verdi av goodwill og Huntington vil bli nedskrevet med i størrelsesorden 700 millioner kroner etter skatt.

En fornyet oppdatering fra operatøren med mulige korrigerende tiltak er forventet i løpet av de neste par ukene. Mest aktuelt kan det være å stimulere vanninjeksjonsbrønnene gjennom brønnintervensjon fra skip eller borerigg. Huntington-nedskrivingen vil være gjenstand for videre kvalitetssikring fram til offentliggjøringen av Norecos rapport for tredje kvartal i november.

Oselvar-nedskriving
Basert på anslag fra operatøren Dong Energy, er det sannsynlig at reservene i Oselvar-feltet blir nedskrevet med 75 prosent. Dette skyldes at volumene er mindre, at reservoaret er mer komplisert, har dårligere kommunikasjon mellom sandene og at det har lavere kvalitet enn tidligere antatt. Det er ikke ventet at nedskrivingen vil ha vesentlig betydning for Selskapets likviditet gjennom 2015.

Oppdatert informasjon
Vedlagt er presentasjonsmateriell med ytterligere informasjon og detaljer om situasjonen i Selskapet.

Utredningene og arbeidet som er beskrevet over fortsetter med høyeste prioritet i Noreco. Ytterligere informasjon vil bli gitt underveis og etter hvert som Selskapet mottar vesentlige nye opplysninger.

***
Kontakt:

Media: Svein Arild Killingland, adm. direktør. 47 992 83 900
IR: Tommy Sundt, finansdirektør. 47 992 83 900
og Geir Arne Drangeid, IR-kontakt. 47 913 10 458

Eller epost: investorrelations@noreco.com

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 53 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner

Dokumenter og linker