Produksjon april 2014

Stavanger, 5. mai 2014: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte i gjennomsnitt 5 246 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i april 2014. Netto realisert pris i april var 99,7 dollar per fat oe (110,3 dollar per fat råolje) justert for lagerendringer, NGL- og gasspriser.

Produksjon per felt i april 2014 (mars 2014 i parentes):
Alle produksjonsvolumer er oppgitt i fat oe per dag.

Huntington – 2 338 (5 573)
Cecilie – 0 (0)
Nini – 2 052 (2 079)
Oselvar – 508 (673)
Lulita – 347 (289)
Enoch – 0 (0)
Totalt – 5 246 (8 615)

Produksjonen fra Huntington-feltet i Storbritannia ble stanset 12. april fordi flere koplinger i dekkgassystemet (inert gas system) måtte skiftes ut. Dette arbeidet ble ferdigstilt og produksjonen gjenopptatt 25. april. Som følge av en ikke-planlagt nedstengning av stigerørsplattformen i gasstransportsystemet CATS, måtte imidlertid Huntington og flere andre felt i området stenge fra og med 26. april. I følge informasjon fra CATS-operatøren, kan det forventes at den nå stengte delen av CATS vil kunne åpne igjen en gang før 10. mai 2014. Stabilisering av Huntington-produksjonen på platånivå er fortsatt en hovedoppgave for operatøren og partnerskapet.

Den midlertidige produksjonsløsningen i Siri Fairway-området på dansk sokkel, med produksjon direkte til tankskip, har fungert godt. Daglig gjennomsnittlig produksjon fra Nini-feltet har vært over 2 000 fat oe per dag til Noreco i april, til tross for at løsningen er avhengig av gode værforhold. Produksjonen i mai vil bli noe redusert som følge av reparasjonsarbeid på Siri-plattformen og brønnvedlikehold på Nini-feltet.

Produksjonen fra Oselvar-feltet var redusert på grunn av nedstengning i en uke i forbindelse med brønn-kommunikasjonsproblemer. Resten av perioden har vært stabil og resulterte i rundt 508 fat oe per dag til Noreco. Lulita-feltet har produsert som forventet.

I følge operatørene er det ventet at Cecilie- og Enoch-feltene gjenopptar produksjon sent i andre kvartal.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner