Produksjon februar 2015

Stavanger, 9. mars 2015: Nettoproduksjon for Norwegian Energy Company ASA (Noreco) i februar er anslått til 2 752 fat oljeekvivalenter (oe) per dag. Netto realisert pris i mars var 61,9 dollar per fat oe (65,9 dollar per fat råolje) justert for lagerendringer, NGL- og gasspriser.

Produksjonstallene er lavere enn vanlig som følge av at Noreco var i brudd med flere lisensavtaler i perioden.

Produksjon per felt i februar 2015 (januar 2015 i parentes):
Alle produksjonsvolumer er oppgitt i fat oe per dag.

Huntington – 1 828 (1 506)
Nini – 0 (1 846)
Cecilie – 327 (429)
Oselvar – 458 (456)
Lulita –139 (116)
Enoch – 0 (0)
Totalt – 2 752 (4 353)

Som tidligere meldt var Noreco forhindret fra å betale for sin andel av produksjonskostnadene for feltene i Danmark (Nini, Cecilie og Lulita) og i Storbritannia (Huntington). Selskapet var følgelig i brudd med de respektive lisensavtalene og avskåret fra detaljert informasjon om produksjonen på feltene. Norecos andel av produksjonen som angitt over for denne perioden er derfor foreløpig og kan bli endret.

Ved utgangen av februar hadde Noreco betalt til Huntington-lisensen, og situasjonen i denne lisensen er dermed tilbake til normalen. Produksjonen fra Huntington-feltet i februar var stabil, men begrenset til ca. 1 900 fat oe per dag til Noreco på grunn av de samme tekniske problemer i gasseksportsystemet CATS som det tidligere er redegjort for. I følge operatøren kan stigerørplattformen i systemet komme tilbake i normal operasjon i mars.

Oselvar-feltet rapporterte stabil produksjon gjennom februar. Oppstart på Enoch-feltet er ventet i løpet av mars 2015.

Kontakt:
E-post: investorrelations@noreco.com

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 47 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner