Produksjon fjerde kvartal 2009Stavanger 11. januar 2009 Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), Norecos produksjon i fjerde kvartal 2009 var 5 775 fat oljeekvivalenter per dag. Produksjon fjerde kvartal 2009Norecos produksjon i fjerde kvartal 2009 var 5 775 fat oljeekvivalenter (foe) per dag. Oppnådd oljepris for kvartalet var 70,50 dollar per foe,  justert for Norecos oljesalgsopsjoner på 50 og 75 dollar per fat i tillegg tiljusteringer for verdi av lager, NGL- og gasspriser. Produksjonen i desember 2009 var 4 525 foe per dag. For året 2009 ble produksjonen 10 125 foe per dag, med en oppnådd gjennomsnittspris på 61 dollar per foe. Som tidligere meldt har feltene i Siri-området i Danmark vært nedstengt gjennom hele fjerde kvartal. Noreco forventer at produksjonen gjenopptas i løpet av januar 2010. Utbyggingen av Nini Øst-feltet, som vil bli produsert via Siri-plattformen, er nå fullført, og produksjonen ventes å starte i løpet av kort tid etter at Siri har kommet i gang. Brage-feltet produserte 22 800 foe per dag i desember, ned 37% fra november grunnet en 9-dagers ikke-planlagt produksjonsstans for reparasjoner på plattformen. Feltet var tilbake i full produksjon før utgangen av desember. Boringen av den neste produksjonsbrønnen på Brage har vært vellykket, og denne brønnen ventes å bli satt i produksjon i første kvartal 2010. Syd Arne-feltet hadde stabil produksjon i desember på i snitt 21 700 foe per dag brutto. Lulita-feltet er for tiden nedstengt i påvente av reparasjoner på Harald-plattformen. Produksjonen ventes gjenopptatt i første kvartal 2010. Produksjonsvolumene er foreløpige og det tas forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser. Øvrige forhold relatert til fjerde kvartal 2009Noreco hentet inn netto 1 216 millioner kroner i ny egenkapital i løpet av kvartalet ved utstedelse av 85 164 829 nye aksjer. Totalt antall utestående aksjer etter dette er 242 433 766. Selskapet gjennomførte tilbakekjøp av obligasjonslånene NOR01 og NOR02 i fjerde kvartal. Pålydende beløp var 2 240 millioner kroner, og tibakekjøpene ble gjort til 103% av pari i henhold til gjeldende låneavtaler.
Regnskapsmessig verdi av lånene ved utgangen av tredje kvartal var 2 202 millioner kroner, og transaksjonene vil dermed belaste selskapets resultatregnskap for fjerde kvartal med en finanskostnad på 105 millioner kroner i tillegg til løpende rentekostnader. Gjennom utstedelse av to nye obligasjonslån hentet selskapet inn totalt to milliarder kroner i ny lånekapital. Kostnadene knyttet til utstedelsen kom på 36 millioner kroner, som vil bli perioidisert over lånenes løpetid. Som annonsert 27. november 2009 mottar Noreco totalt 20,9 millioner dollar i erstatning i forbindelse med en forsikringssak om skader på en rørledning på Nini-feltet i 2007. Erstatningen gjelder hovedsakelig  påløpte reparasjonskostnader som ble aktivert som anleggsmidler i Norecos regnskap, og som nå vil bli reversert. Noreco forventer å inntektsføre omlag 18 millioner dollar i fjerde kvartal i tilknytning til forventet forsikringsoppgjør for tap av produksjonsfortjeneste grunnet produksjonsstansen på feltene i Siri-området.
Disse inntektene vil ikke medføre avskrivninger etter produksjonsenhetsmetoden.
Kostnader knyttet til forberedelser for gjenopptagelse av produksjonen blir aktivert som anleggsmidler i påvente av forsikringsoppgjør. Selskapet tar forbehold om at alle vurderinger om regnskapsmessige forhold knyttet til fjerde kvartal er foreløpige og kan bli justert eller endret. Kontakter:Scott Kerr, administrerende direktør (+47 99 28 38 90)Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 99 28 38 56)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner