Produksjon i august

Stavanger, 10. September, 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), Noreco produserte 11 000 fat oljeekvivalenter per dag i august 2009, realisert til en oljepris på 71 dollar pr fat. Produksjonen er forventet å øke betydelig igjennom resten av 2009 med oppstart av nye brønner på Nini og Brage, oppstart av Nini Øst produksjon og gjenoppstart av produksjon på Siri og Lulita.
 
 
På Nini-feltet startet en ny produksjonsbrønn 27. august med rater på over 3 000 fat per dag brutto. En vanninjeksjonsbrønn har også blitt ferdigstilt på Nini, og denne vil ytterligere styrke produksjonen fra feltet.  På Brage-feltet er boring av en ny produksjonsbrønn i sluttfasen med forventet produksjonsoppstart i oktober. Nini Øst-feltet er vil starte produksjon i 4. kvartal 2009, og vil bidra med mer enn 10 000 fat per dag brutto. Lulita-feltet vil komme tilbake i produksjon i midten av oktober etter en tre månders vedlikeholdsstans på Harald-feltet.
 
Produksjonen i august var i tråd med den siste guidingen for 2009. Den underliggende produksjonen fra feltene var som forventet i august, med god og stabil produksjon fra de fleste av feltene. Produksjonen på Nini har vært betydelig redusert på grunn av en syv dagers ikke-planlagt nedstenging, i tillegg til nedetid på Nini vanninjeksjon under installasjon av ny vanninjeksjonsrørledning. Siri-feltet har vist positiv respons til økt vanninjeksjon i august og har produsert med rater opp 10 000 fat per dag brutto i august. Brage-feltet har fortsatt god produksjon og hadde rater på over 35 000 fat per dag brutto mot slutten av august.
 
Produksjonen på Siri plattformen ble midlertidig nedstengt 31. august etter at en rutineinspeksjon påviste sprekker i stålplater på en subsea vannbuffertank i forbindelse med lagertanken. Nedstengningen omfatter all produksjon from Siri, Nini og Cecilie feltene i Danmark. Bemanningen på Siri ble redusert til minimumsbemanning  mens videre analyser og planlegging av utbedringer foregår. Dong Energy, operatøren på Siri feltet, har etablert en prosjektorganisasjon som jobber med inspeksjon, analyse og utbedrende tiltak. Noreco støtter fullt ut operatørens aktiviteter og er i nær dialog med Dong Energy for å løse situasjonen. Partnerskapet på Siri har iverksatt alle nødvendige tiltak for å sikre at produksjonen kan startes opp på en kontrollert og sikker måte så snart som mulig, og nåværende estimater indikerer at dette kan bli i oktober. Noreco vil gi ytterligere informasjon etterhvert som ny betydelig informasjon blir tilgjengelig. Som en følge av den midlertidige nedstengningen av Siri-feltet, vil Noreco sannsynligvis redusere produksjonsguiding for 2009. En endring av guidig vil bli gjort når et nøyaktig tidspunkt for oppstart av Siri-feltet er kjent.
 
I perioden før nedstengingen  produserte Siri-feltet ca 10 000 fat per dag brutto, mens total produksjon over Siri platformen var i størrelsesorden 13 500 fat per dag gross. Nedstengningen er ikke forventet å ha noen negativ innvirking på feltenes reservoarer, og det er forventet at en vil kunne reetablere produksjonen fullt ut når Siri plattformen er tilbake i operasjon i oktober.
 
Netto oppnådd pris på 71 dollar per fat i august reflekterer Noreco`s oljesalgsopsjoner på 50 og 75 dollar per fat i tillegg til justeringer for verdi av lager, NGL- og gasspriser. Produksjonsvolumene er foreløpige og det tas forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.
 
Kontakter:
Scott Kerr, administrerende direktør, (+47 99 28 38 90)
Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt, (+47 99 28 38 56)

Abonner