Produksjon i oktober

 
Stavanger 9.november 2009 Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), Noreco`s produksjon i oktober 2009 var 6 600 fat oljeekvivalenter per dag. Oktoberproduksjonen var betydelig påvirket av nedstengningen av Siri-feltet i Danmark
Produksjonen fra feltene i Siri-området (Siri, Nini og Cecilie) har vært stanset siden Siri-platformen ble stengt 31 august. Operatøren DONG arbeider med å utarbeide en midlertidig løsning for å stabilisere vannbuffertanken der sprekkene har blitt påvist slik at produksjonen på feltet kan gjennopptas. Basert på oppdatert informasjonen fra analyser og fra planer for fabrikasjon av løfteutstyr, forventer operatøren nå å kunne gjenoppta produksjonen i desember (forrige estimat var i november). Forsinkelsen påvirker ikke Norecos produksjonsguiding for 2009 på 10 500 - 11 000 fat per dag.  Oppstarten avhenger av godkjennelser fra myndigheter og på værforholdene under innstallasjonen av den midlertidige løsningen. Når en midlertidig løsning er etablert, starter arbeidet med å utarbeide en permanent løsning.
 
Før produksjonsstansen på Siri, produserte feltet 10 000 fat per dag brutto, mens den totale produksjonen gjennom Siri-platformen var anslagsvis 13 500 fat per dag brutto. Nedstengningen er ikke forventet å ha noen negativ innvirkning på feltenes reservoarer eller gjenværende reserver.
 
Mens man forbereder oppstart av produksjonen på Siri, fortsetter boring på Nini East med riggen Mærsk Resolute som planlagt. Den første produksjonsbrønnen er ferdigstilt og har vist et lovende produksjonspotensial. Den andre brønnen, en vanninnjeksjonsbrønn,  er forventet å ferdigstiles i november. Det vil således være klart for både produksjon og injeksjon på Nini Øst når Siri platformen er klar til å gjennoppta produksjon.
 
Noreco har gjennom sine forsikringsordninger dekning for bl.a. produksjonstap for en periode utover 60 dager og begrenset oppad til 12 måneder. Gitt at det er funnet å være dekning under forsikringen, så vil Noreco for enhver periode som resulterer i produksjonstap i mer enn 60 dager motta en forsikringsutbetaling på USD 50 per fat råolje som ikke ble produsert. Videre vil også kostnader forbundet med tiltak for å begrense skadeomfanget av produksjonstapet, slik som midlertidige/foreløpige tiltak for å gjennoppta produksjonen være dekket av forsikringen. Forsikringskravet er under gjennomgåelse av takstmann. Selv om Noreco mener at det er dekning i forsikringen, er det på det nåværende tidspunkt for tidlig å trekke noen endelig konklusjoner før undersøkelsene om årsaken til skaden har blitt ferdigstilt.
 
På Brage-feltet har produksjonen vært bedre enn forventet i oktober, med fortsatt god produksjon fra Bowmore-brønnen kombinert med høyere gasseksport enn planlagt. Brage Fensfjord-brønnen ble satt i produksjon 5. oktober. Brønnen har produsert på rater opp til  5 000 fat oljeekvivalenter per dag  brutto i oktober. Bragefeltet produserte på rater over 39 000 fat per dag brutto ved slutten av oktober. Boringen av den neste produksjonsbrønnen har startet, og forventes å bli satt i produksjon i andre kvartal 2010.
 
Syd Arne-feltet produserte 25 000 fat per dag i oktober. Det økte produksjonsnivået er et resultat av flere vellykkede brønnoverhalinger i 2009.
 
Lulita-feltet var nedstengt i oktober. Flere operasjonelle problemer relatert  til oppstart av Harald-feltet har forsinket oppstart av produksjonen. Gitt løsning av de nåværende problemer, så forventes en snarlig oppstart av produksjonen fra Lulita.
 
Netto oppnådd pris var 72 dollar per fat i oktober justert for Norecos oljesalgsopsjoner på 50 og 75 dollar per fat i tillegg til justeringer for verdi av lager, NGL- og gasspriser. Produksjonsvolumene er foreløpige og det tas forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.
 
 
Kontakter:
Scott Kerr , administrerende direktør (+47 99 28 38 90)
Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 99 28 38 56)
 
 
 

Abonner