Produksjon mars 2011

Stavanger, 6. april 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) produserte 9.925 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i mars 2011. Netto realisert pris var 111,5 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser.  
 
Samlet produksjon fra de fire feltene i Siri-området i mars var omlag 15.725 fat oe per dag (5.775 fat oe netto til Noreco). Boring av injeksjonsbrønnen NB-4 på Nini Øst ble nylig fullført, og vil nå bli tatt i bruk for å øke trykket i reservoaret og dermed bidra til økt produksjon fra feltet over tid. Norecos nettoproduksjon per felt: Siri 1.825, Nini Øst 2.025, Nini 1.275 og Cecilie 650 fat per dag. 
 
Brage produserte rundt 17.500 fat oe per dag (2.100 netto) i mars. I forbindelse med inspeksjon og reparasjon av fakkelrør ble produksjonen stengt ned, og dette medførte 10 dager med utsatt produksjon. Boringen av brønn A-14 A (Arran), en kombinert utforskings- og produksjonsbrønn som startet i desember, pågår fortsatt. 
 
Syd Arne produserte omlag 25.000 fat oe per dag (1.700 netto). 
 
Netto produksjon til Noreco fra feltene Lulita og Enoch var henholdsvis 225 og 125 fat oe per dag. 
 
Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser. 
 
Kontaktperson:
Kjetil Bakken, Direktør for strategi og investorkontakt (+47 91 889 889)
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner