Produksjon november 2012

Stavanger, 6. desember 2012: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte 3.479 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i november 2012. Netto realisert pris i november var 106 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier, NGL- og gasspriser.

Produksjon per felt, november 2012 (fat oe per dag):
Nini Øst – 2.399
Nini – 475
Lulita – 215
Oselvar – 271
Cecilie – 119
Enoch – 0

Produksjonen fra Oselvar startet opp igjen i slutten av november etter å ha vært nedstengt siden medio september på grunn av en hydrokarbonlekkasje på vertsplattformen Ula.

På Huntington-feltet pågår nå tilkobling av stigerør, samt ferdigstillelse og igangkjøring av produksjonsplattformen. To av i alt fem stigerør er så langt installert. Tiden det tar å gjennomføre de gjenværende aktivitetene avhenger blant annet av værforhold. Som tidligere annonsert er forventet tidspunkt for produksjonsstart flyttet til første kvartal 2013.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+ 47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordvest-Europa. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner