Produksjon oktober 2012

Stavanger, 9. november 2012: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte 1.714 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i oktober 2012. Netto realisert pris i oktober var 103 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier, NGL- og gasspriser.

Produksjon per felt, oktober 2012 (fat oe per dag):
Nini Øst – 1.186
Lulita – 283
Nini – 215
Oselvar – 0
Cecilie – 30
Enoch – 0

Produksjonen fra Oselvar ble stanset 12. september 2012 på grunn av en hendelse som involverte hydrokarbonlekkasje på vertsplattformen Ula. Reparasjonene har tatt lenger tid enn antatt. Basert på siste informasjon fra operatøren er det nå forventet at Ula vil bli startet opp igjen i midten av november.

Produksjonen fra Nini Øst, Nini og Cecilie var lav i oktober som følge av lav regularitet på vertsplattformen Siri.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations ( 47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordvest-Europa. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner