Produksjon September 2013

Stavanger, 2. oktober 2013: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte 3 950 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i september 2013. Justert for lagerverdier var netto realisert pris USD 105,40 per fat. Gjennomsnittlig produksjon i tredje kvartal i år var 3 117 fat oe per dag. Netto realisert pris i kvartalet var USD 102,00 per fat justert for lagerverdier.

Som tidligere meldt er produksjon fra Huntington-feltet i UK begrenset som følge av forhold knyttet til det BP-opererte gasseksportsystemet CATS. Dette er en ekstraordinær situasjon. I følge CATS er driftsregulariteten i systemet høy, hele 99,2 prosent over tid. Huntington-reservoaret oppfører seg som forventet og produksjons- og lagerplattformen har oppført seg som den skal siden slutten av august. Plattformen produserer for tiden på 40 prosent av kapasitet som følge av restriksjonene i CATS. Operatørene på Huntington og CATS indikerer nå at restriksjonene i systemet vil bli trappet ned i løpet av første halvdel av oktober.

På dansk sokkel er Siri-plattformen fortsatt nedstengt som følge av sprekken som ble oppdaget i plattformunderstellet i sommer. Som følge av dette kan Siri-plattformen ikke motta olje og gass fra Nini-, Nini Øst- og Cecilie-feltene som Noreco har eierinteresser i. Siri-operatøren DONG fortsetter sin dialog med danske myndigheter om en mulig midlertidig produksjonsløsning for Noreco sine felt. Deres ambisjon er å gjenoppta produksjon så raskt som mulig, men det anses nå som mulig at det ikke vil kunne skje før etter kommende vinter.

Samtidig har partnerne i lisensene, med henvisning til lisensavtalen, blitt enige om at det skal stilles sikkerhet for framtidige fjerningskostnader for Nini-, Nini Øst- og Cecilie-feltene innen 1. januar 2014. Norecos andel av disse kostnadene er anslått til om lag 500 millioner danske kroner. Partene diskuterer nå hvilken form slike garantier skal ha, hva som er riktig initielt beløp og plan for oppbygging av garantireservene.

Produksjonen på Oselvar-feltet i Norge startet igjen i september men var ustabil gjennom hele måneden som følge av tekniske forhold på den BP-opererte Ula-plattformen som er en del av Oselvars produksjonslinje. Oselvars seneste restart var 30. september.

Som tidligere opplyst gjenopptok operatøren produksjon på Lulita-feltet i Danmark 9. september. Dette feltet har vært nedstengt siden april i år.

Produksjon per felt, september 2013 (august 2013 i parentes):

Huntington – 3 391 (1 306)
Nini East – 0 (0)
Cecilie – 0 (0)
Nini – 0 (0)
Oselvar – 423 (253)
Lulita – 137 (0)
Enoch – 0 (0)
Total – 3 950 (1 559)

Produksjon per felt, tredje kvartal 2013 (andre kvartal 2013 i parentes):

Huntington – 2 336 (1 188)
Nini East – 427 (2 203)
Cecilie – 46 (347)
Nini – 42 (338)
Oselvar – 222 (407)
Lulita – 45 (79)
Enoch – 0 (0)
Total – 3 117 (4 561)

Alle produksjonsvolumer er oppgitt i fat oljeekvivalenter per dag.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner