Rettet emisjon

Stavanger, 25. april 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR), Det vises til børsmelding datert 25. april 2008 hvor Noreco har inngått en avtale vedrørende kjøp av aksjene i Talisman Oil Denmark Limited, som har en 30 % eierinteresse i Siri lisensen i Danmark. Kjøpesummen er satt til USD 83 millioner og Noreco vil bl.a. finansiere oppkjøpet gjennom en rettet emisjon på minimum NOK 300 millioner og maksimum NOK 450 millioner, hvorav minimumsbeløpet er garantert tegnet.
 
Noreco har engasjert Pareto Securities AS og Glitnir Securities AS til å bistå ved og gjennomføre en rettet emisjon mot utvalgte norske og utenlandske profesjonelle investorer med brutto tegningsbeløp på opp til NOK 450 millioner. Prisen vil bli fastsatt gjennom en book-building prosess hvor minste tegningspris er satt til NOK 22,25 per aksje.
 
Et garantikonsortium bestående av eksisterende og nye aksjonærer har garantert tegning for NOK 300 millioner i den rettede emisjonen. Deltakere i garantikonsortiet kan tegne seg i den rettede emisjonen på samme vilkår som andre investorer, og garantistene er garantert en tildeling på 50 % av tildelt beløp i garantien ("claw-back") dersom de tegner seg i den rettede emisjonen. Garantikonsortiet var betydelig overtegnet.
 
Aksjer som tilbys i den rettede emisjonen vil bestå av allerede noterte aksjer som er gjort tilgjengelige for tilretteleggerne av en gruppe eksisterende aksjonærer, basert på en aksjelånsavtale inngått mellom tilretteleggerne, Noreco og gruppen av eksisterende aksjonærer. Alle aksjer som tilbys i den rettede emisjonen i henhold til aksjelånsavtalen er salgbare over Oslo Børs på det tidspunkt aksjene leveres til tegnerne.
 
Aksjene som lånes fra gruppen av eksisterende aksjonærer vil bli returnert ved utstedelse av nye aksjer i henhold til en fullmakt gitt til styret i Noreco ved en generalforsamlingsbeslutning datert 10. oktober 2007. De nye aksjene vil bli registrert i VPS med et eget ISIN inntil et prospekt er sendt til, og godkjent av, Oslo Børs.
 
Styret i Noreco vil i tillegg, ut fra eget skjønn og etter gjennomføringen av den rettede emisjonen, evaluere muligheten for å gjennomføre et etterfølgende tilbud om tegning av aksjer til eksisterende aksjonærer som ikke deltar i den rettede emisjonen.
 
Book-building prosessen starter i dag (25. april 2008) kl. 09.00 CET og vil avsluttes kl 22.00 CET. Imidlertid kan styret i Noreco etter eget skjønn beslutte å avslutte tegningsperioden på et tidligere tidspunkt, men uansett ikke tidligere enn kl. 17.00 CET.
 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, Administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, Direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner