Vedtatt årsregnskap 2012

Stavanger, 20. mars 2013: Styret i Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har vedtatt endelig årsregnskap for 2012. Konsernets årsresultat er identisk med det foreløpige årsresultatet som ble offentliggjort 28. februar 2013.

Norecos obligasjonslån er reklassifisert til kortsiktig gjeld i henhold til IFRS regnskapsstandarder. Selskapet har som tidligere meldt inngått avtale med obligasjonseierne om visse lettelser (waivers) i lånebetingelsene for sine obligasjonslån. Ettersom varigheten av disse lettelsene til dels er kortere enn 12 måneder, krever IFRS at obligasjonslånene klassifiseres som kortsiktige, uavhengig av forventet framtidig betjeningsevne. Reklassifiseringen innebærer ingen endring i styrets oppfatning av selskapets finansielle utsikter.

Selskapets revisor har avgitt en revisjonsberetning hvor det er lagt inn en presisering knyttet til korreksjoner av tidligere rapporterte regnskapstall for 2011.

Norecos årsrapport for 2012 vil bli publisert medio april.


Kontakt:

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager (+ 47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner