Vurderer utstedelse av usikret obligasjonslån

SKAL IKKE SLIPPES, PUBLISERES ELLER DISTRIBUERES, HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE I AUSTRALIA, CANADA, JAPAN ELLER USA

Stavanger, 13. februar 2013

Norwegian Energy Company ASA vurderer å utstede et usikret obligasjonslån på NOK 250-300 millioner med forfall februar 2016 i det norske obligasjonsmarkedet.

Formålet med det foreslåtte obligasjonslånet er å sikre fremtidig likviditet og/eller refinansiering av deler av utestående gjeld.

DNB Markets og Swedbank First Securities er engasjert som tilretteleggere for det foreslåtte obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO, + 47 900 35 738

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager, +47 91 889 889

DNB Markets: Rune B. Liholt, +47 24 16 90 25

Swedbank First Securities: Fred Lund, +47 23 23 62 88

****

Denne pressemeldingen utgjør ikke og danner ikke del av noe tilbud eller anmodning om å erverve eller tegne verdipapirer i USA. Verdipapirene som omtales i meldingen kan ikke tilbys eller selges i USA uten registrering eller unntak fra registrering i henhold til U.S. Securities Act av 1933 (med endringer). Selskapet har ikke til intensjon å registrere noen andel av tilbudet av verdipapirer i USA eller å gjennomføre et offentlig tilbud av verdipapirene i USA.  Kopier av denne meldingen lages ikke og kan ikke distribueres eller sendes inn i Australia, Canada, Japan eller USA.

Denne informasjonen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner