Aksjeeieropplysninger i Skatteetatens aksjonærregister er offentlige

Opplysninger i Skatteetatens aksjonærregister, som skal være offentlig tilgjengelig i det enkelte selskaps aksjeeierbok eller aksjeeierregister, er offentlige. De er ikke underlagt taushetsplikten etter ligningsloven, sier Sivilombudsmannen i en uttalelse.

På bakgrunn av flere klager over avslag på innsyn i aksjonærregisteret, har Sivilombudsmannen på eget initiativ gitt en uttalelse om det er riktig av Skatteetaten å avslå slike innsynsbegjæringer.

- Jeg har kommet til at opplysninger som skal være offentlige i det enkelte selskaps aksjeeierbok eller aksjeeierregister, ikke er underlagt taushetsplikt etter ligningsloven. Når opplysningene er lovbestemt å være offentlige, kan ikke allmenheten regnes som «uvedkommende» etter ligningsloven. Aksjonæropplysninger i Skatteetatens aksjonærregister, som etter aksjelovens og allmennaksjelovens regler skal være allment tilgjengelig i aksjeeierboken eller aksjeeierregisteret, omfattes derfor ikke av taushetsplikten etter ligningsloven § 3-13, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann. Les hele uttalelsen her: https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/skatteetatens-anvendelse-av-ligningsloven-3-13-i-saker-om-begjaring-om-innsyn-i-skatteetatens-aksjonarregister-article3833-114.html

Ombudsmannen har undersøkt forholdet mellom taushetspliktbestemmelsene i ligningsloven og innsynsbestemmelsene i aksjeloven og allmennaksjeloven.

Finansdepartementet har ment at alle opplysninger som er registrert i aksjonærregisteret i utgangspunktet er omfattet av taushetsplikten etter ligningsloven. Dersom slike opplysninger likevel skulle kunne offentliggjøres, mener departementet at det avhenger av om opplysningene er allment tilgjengelig andre steder.

Taushetspliktens formål etter ligningsloven er å verne skattytere mot at opplysninger gitt til ligningsmyndighetene, ikke blir kjent for «uvedkommende». Etter aksjeloven og allmennaksjeloven er selskap pålagt å holde opplysninger om hvem som eier aksjene tilgjengelig for alle. Bes Skatteetaten om innsyn i slike opplysninger i aksjonærregisteret, kan ikke skatteyter forvente at disse er taushetsbelagte.

- Ingen kan anses å være «uvedkommende» i forhold til opplysninger som det er lovbestemt skal være offentlig tilgjengelig. Jeg er derfor kommet til at opplysninger i det til enhver tid sist oppdaterte aksjonærregisteret til Skatteetaten, som og skal fremgå av et selskaps offentlige aksjeeierbok eller aksjeeierregister, ikke er å anse som taushetsbelagt etter ligningsloven, avslutter Aage Thor Falkanger.

Kontakt: Aage Thor falkanger, sivilombudsmann: 22 82 85 40
eller via
Anette Hansen, kommunikasjonsrådgiver: 975 157 08, anh@sivilombudsmannen.no

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen. Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning og kan også ta opp saker av eget tiltak. Aage Thor Falkanger er den femte ombudsmannen siden opprettelsen i 1962 og tiltrådte juni 2014. Sivilombudsmannen velges av Stortinget for fire år om gangen.

Om oss

Ombudsmannens oppgave er å kontrollere offentlige myndigheter, det vi også kaller forvaltningen. Kontrollen skal bidra til å sikre at myndighetene ikke øver urett mot den enkelte borger. Kontrollen settes i verk hovedsakelig på grunnlag av klager fra publikum, men ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen kan gjennomføre undersøkelser og han har rett til å si sin mening. Forvaltningen retter seg etter ombudsmannens anbefalinger, men er ikke rettslig forpliktet til det.

Abonner

Dokumenter og linker