Fylkesmannen i Vestfold omgjør ugyldig vedtak etter kritikk fra Sivilombudsmannen

Naboen fylte opp terrenget tett inn til eiendomsgrensen uten å søke om dette, men fikk likevel tillatelse i ettertid. Etter flere runder med klagebehandling kom Sivilombudsmannen til at Fylkesmannen i Vestfold plikter å omgjøre den ugyldige tillatelsen. Nå omgjør fylkesmannen vedtaket.

- Det er viktig at forvaltningen følger Sivilombudsmannens uttalelser. Jeg er derfor svært tilfreds med at Fylkesmannen i Vestfold så raskt har respondert på min kritikk, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann.

Tiltakshaver søkte om tillatelse etter plan- og bygningsloven til en terrengoppfylling som allerede var utført. Sandefjord kommune innvilget søknaden, og Fylkesmannen i Vestfold stadfestet tillatelsen. Naboen klaget saken inn for ombudsmannen. Etter omfattende korrespondanse mellom fylkesmannen og ombudsmannen konkluderte fylkesmannen med at tillatelsen var ugyldig. Bakgrunnen for dette var at terrengoppfyllingen var i strid med avstandskravet i plan- og bygningsloven, uten at naboen hadde samtykket eller at det var gitt dispensasjon etter plan- og bygningsloven. Fylkesmannen konkluderte likevel med at tillatelsen til terrengoppfyllingen ikke skulle omgjøres.

- Tillatelsen var fattet uten hjemmel i lov. Det er ikke gitt dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Jeg kom til at Fylkesmannen pliktet å omgjøre sitt ugyldige vedtak, sier Aage Thor Falkanger.

Fylkesmannen i Vestfold har ment at man ikke plikter å omgjøre et ugyldig vedtak, selv om det er til ugunst for en av partene, slik som naboen i dette tilfellet.

Sivilombudsmannen mener at siden vedtaket er fattet uten hjemmel i lov, er dette et tungtveiende argument for omgjøringsplikt. Hensynet til tiltakshaver bør ikke tillegges stor betydning da oppfyllingen av terrenget allerede var utført før det ble søkt om tillatelse. Naboens interesse i at avstandskravet overholdes bør også tillegges tyngre vekt enn det fylkesmannen har gjort i sin vurdering.

I et brev til ombudsmannen skriver fylkesmannen at på grunn av feil rettsanvendelse og vurderingene fra Sivilombudsmannen som de slutter seg til, finner de grunnlag for å omgjøre sitt tidligere vedtak. Omgjøringen innebærer også at Sandefjord kommunes vedtak omgjøres. Les hele uttalelsen her: https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/plikt-til-a-omgjore-ugyldig-vedtak-article3718-114.html

Kontaktperson:
Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann 22 82 8540
eller via Anette Hansen, kommunikasjonsrådgiver: 97515708, anh@sivilombudsmannen.no

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen. Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak. Aage Thor Falkanger er den femte ombudsmannen siden opprettelsen i 1962 og tiltrådte juni 2014. Sivilombudsmannen velges av Stortinget for fire år om gangen.

Abonner

Multimedia

Multimedia