Gamle bygninger gir dårlig tilbud for kvinner som soner i Kragerø

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet har besøkt Telemark fengsel Kragerø avdeling. Bygningsmasse fra 1800-tallet, manglende arbeidstrening, en luftegård som ikke gir mulighet for fysiske aktiviteter og et begrenset rusmestringstilbud preger soningsforholdene i det nyest etablerte kvinnefengselet i Norge. 

Kragerø fengsel er et høysikkerhetsfengsel for kvinner. Siden 1800-tallet har stedet vært fengsel for menn, siden 2009 primært for varetektsinnsatte. Fra januar 2016 ble det omgjort til et kvinnefengsel. Funnene og anbefalingene etter et besøk fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet er nå dokumentert i en besøksrapport som er publisert på Sivilombudsmannens nettsider.

- Dette er det nyest etablerte kvinnefengselet i Norge, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann i en kommentar til rapporten. Rapporten er offentlig og kan leses på sivilombudsmannen.no.

I besøksrapporten pekes det på en rekke forhold som er bekymringsfulle og som bryter med flere retningslinjer for soning.

- Samtidig viste samtaler med de innsatte at fengselets personell gjør en svært god jobb innenfor de rammene som er gitt. Innsatte opplever trygghet og det blir gjort flere individuelle tilpasninger, sier Aage Thor Falkanger. De innsatte var svært fornøyd med kontaktbetjentordningen.

Rus, luft og arbeid
En asfaltert inngjerdet gård med dårlige lysforhold, og så liten at den ikke kan brukes til fysisk aktivitet, er det eneste luftetilbudet i fengselet. Luftegården er langt mindre enn ved andre høysikkerhetsfengsler hvor soningstiden ofte er lang. I besøksrapporten anbefales at det at luftegården oppgraderes slik at den tilfredsstiller internasjonale standarder.

Arbeidstilbudet fremstår også som mangelfullt og består i å putte skruer i en boks. Arbeidet skjer i et lokale uten dagslys der hverken arbeidsbord eller stoler kan justeres.

Rusmestringstilbudet består av samtaler, noe som er svært begrenset i forhold til andre fengsler. Kvinner i fengsel har oftere rusproblemer enn menn. 

- Samlet sett er dette ikke holdbart, sier Aage Thor Falkanger.

Kontaktperson: 

Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann.
Tlf: 22 82 85 40 epost: afa@sivilombudsmannen.no

eller via

Anette Hansen, kommunikasjon
Mobil: 97515708, epost anh@sivilombudsmannen.no 

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling foretar regelmessige besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, for eksempel fengsler, politiarrester, psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene kan være varslede eller uvarslede. Rapportene fra hvert besøk publiseres på nettsidene til Sivilombudsmannen.

Om oss

Ombudsmannens oppgave er å kontrollere offentlige myndigheter, det vi også kaller forvaltningen. Kontrollen skal bidra til å sikre at myndighetene ikke øver urett mot den enkelte borger. Kontrollen settes i verk hovedsakelig på grunnlag av klager fra publikum, men ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen kan gjennomføre undersøkelser og han har rett til å si sin mening. Forvaltningen retter seg etter ombudsmannens anbefalinger, men er ikke rettslig forpliktet til det.

Abonner

Multimedia

Multimedia