Gode rutiner ved Ahus tross vanskelig lovverk

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet har besøkt ungdomspsykiatrisk klinikk ved Akershus universitetssykehus.

- Funn  og observasjoner viser at klinikken har høy grad av bevissthet om  lovverket og utfordringer knyttet til  ungdom og behandling under tvang, sier sivilombudsmannen.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte ungdomspsykiatrisk klinikk ved Akershus universitetssykehus (Ahus) 13.-15. september 2016. Akershus universitetssykehus HF er et lokal- og områdesykehus som leverer helsetjenester til ca. 500.000 mennesker. Ahus sitt opptaksområde utgjør alle kommunene i Follo, på Romerike (bortsett fra Nes kommune innenfor somatiske tjenester), Rømskog i Østfold samt de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner.

Alle pasienter fikk tilbud om privat samtale med forebyggingsenheten. Det ble også gjennomført samtaler med ledelsen, de ansatte og med kontrollkommisjonen. Les rapporten fra besøket her

- Besøket ga et inntrykk av at klinikken ved Ahus har gode rutiner og høy grad av bevissthet om bruk av tvang og hvilken særlig sårbar gruppe barn og unge er. Både bruk av tvang og samtykke ved innleggelse for denne pasientgruppen er rettssikkerhetsmessig utfordrende, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Lov om psykisk helsevern gjelder også for barn, men regelverket reflekterer i liten grad barns særlige behov og rettigheter. Barnekonvensjonens prinsipper om barnets beste og barnets rett til medvirkning er ikke innarbeidet i loven. Dette utgjør en risiko for rettsikkerheten til denne gruppen.

- I helselovgivningen er man myndig i helsespørsmål fra man er 16 år. Dette fører til at barn over 16 behandles som voksne også når det gjelder tvang. De gis derfor ikke den særlige beskyttelsen som barn og ungdom trenger, sier Aage Thor Falkanger.

For barn under 16 år, baseres innleggelse og tvungen behandling på foreldrenes samtykke. En konsekvens av dette er at både tvungen innleggelse og bruk av tvang under innleggelsen registreres som frivillig på grunn av foreldrenes samtykke.

- Dette er et generelt problem som ikke skyldes Ahus. Under besøket opplevde forebyggingseneheten en bevisst holdning blant de ansatte til disse dilemmaene, sier sivilombudsmannen.

Selvmordsforebygging
Arbeidet for å forebygge selvmord og selvskading ved Ahus har ført til både faglige og organisatoriske endringer.

Klinikken har opprettet et mobilt team, omgjort en avdeling til en åpen post for å unngå unødig behandling på lukket avdeling, lagt inn hele eller deler av familien for å fokusere på livssituasjonen framfor symptombehandling og opprettet en portvaktsfunksjon som håndterer alle henvendelser om øyeblikkelig hjelp. 

- Klinikkens ledelse la stor vekt på å skape trygghet for pasientene og opplæring av personale for å redusere bruken av tvang. Både ledelsen og ansatte viste til at det hadde skjedd en betydelig reduksjon i tvangsbruken siden åpningen av klinikken i 2002, sier Aage Thor Falkanger.

Kontakt: Aage Thor Falknager, 22 82 85 40, afa@sivilombudsmannen.no
eller via
Anette Hansen, kommunikasjon, 97515708, anh@sivilombudsmannen.no 

På bakgrunn av Norges tilslutning til tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon, er Sivilombudsmannen gitt et eget mandag for å forebygge tortur og annen umenneskelig behandling eller straff. Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse foretar regelmessige besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, for eksempel fengsler, politiarrester, psykiatriske institusjoner og barneverninstitusjoner. Besøkene kan være varslede eller uvarslede.

Tags:

Om oss

Ombudsmannens oppgave er å kontrollere offentlige myndigheter, det vi også kaller forvaltningen. Kontrollen skal bidra til å sikre at myndighetene ikke øver urett mot den enkelte borger. Kontrollen settes i verk hovedsakelig på grunnlag av klager fra publikum, men ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen kan gjennomføre undersøkelser og han har rett til å si sin mening. Forvaltningen retter seg etter ombudsmannens anbefalinger, men er ikke rettslig forpliktet til det.

Abonner