Innsatte i Arendal fengsel er svært preget av mye innlåsing og isolasjon

- Det er bekymringsfylt at ressurssituasjonen og lav bemanning fører til soningsforhold som i Arendal fengsel, sier sivilombudsmannen etter et besøk til fengselet.

Rapporten etter besøket til Arendal fengsel 7.–8. februar 2018 er publisert på Sivilombudsmannens nettsider. Dato for besøket ble ikke varslet på forhånd. Fengselet har en ordinær kapasitet på 32 menn på avdelingene for høyere sikkerhet.

Innsatte preget av isolasjon
I fengselets varetektsavdeling var de innsatte innelåst i over 22 timer i døgnet hele uken, mens innsatte på domsavdelingen var innelåst i over 20 timer i helgene. Mange innsatte var sterkt preget av isolasjonen.

– Vi snakket med både ansatte og innsatte som fortalte om gråt på cellene, spark i døren eller skriking. Flere fortalte om redsel for at medinnsatte kunne bli aggressive eller utagerende på grunn av den psykiske belastningen som innlåsingen medførte, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Flere selvmord og selvmordsforsøk

Arendal fengsel har i perioden 2008-2017 opplevd fire selvmord i tillegg til flere alvorlige selvmordsforsøk. Kun Oslo fengsel, med mangedoblet antall innsatte, hadde et høyere antall selvmord i samme periode.

– Det var et høyere antall innsatte ved Arendal fengsel som uttrykte selvmordstanker, eller som fortalte om medinnsatte som hadde slike tanker, enn vi har erfart under besøk til andre fengsler. Det begrensede sosiale fellesskapet og tanken på lange innlåsinger i helgene, ble trukket fram av flere som en medvirkende årsak til dette, sier sivilombudsmannen.

Mangler penger – sitter innelåst i helgen
Arendal fengsel bar preg av å ha en begrenset ressurssituasjon. Dette fremstod som en medvirkende årsak til den høye graden av innlåsing. Fengselet hadde få fellesarealer og begrensede tiltak for å minske risikoen for isolasjonsskader hos innsatte. Fengselet opplyste at innlåsingsrutinene i helgene skyldtes begrensede økonomiske ressurser som gjorde det umulig å ha høyere helgebemanning. Det manglet også ressurser til å tilkalle vikarer ved sykdom.

– Det er sterkt bekymringsfylt at lav bemanning og ressursmessige forhold medfører at innsatte blir sittende isolerte uten at fengselet sikrer aktivisering og meningsfull menneskelig kontakt, sier sivilombudsmannen.

Kontakt: 

Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann: 22 82 85 40, afa@sivilombudsmannen.no
eller via
Anette Hansen, kommunikasjonssjef, anh@sivilombudsmannen.no, 97515708

Sivilombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning og kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen arbeider også under et mandat fra FN om å forebygge tortur og umenneskelig behandling under frihetsberøvelse. Aage Thor Falkanger er den femte ombudsmannen siden opprettelsen i 1962 og tiltrådte juni 2014. Sivilombudsmannen velges av Stortinget for fire år om gangen.

Tags:

Om oss

Ombudsmannens oppgave er å kontrollere offentlige myndigheter, det vi også kaller forvaltningen. Kontrollen skal bidra til å sikre at myndighetene ikke øver urett mot den enkelte borger. Kontrollen settes i verk hovedsakelig på grunnlag av klager fra publikum, men ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen kan gjennomføre undersøkelser og han har rett til å si sin mening. Forvaltningen retter seg etter ombudsmannens anbefalinger, men er ikke rettslig forpliktet til det.