Kommunedelplan for Lifjell må behandles på nytt

Bø kommune la ut enkelte områder til landbruks - natur- og friluftsformål (LNF) fordi grunneierne ikke ville delta i en heisutbygging.

- Kommunen kan ikke la manglende deltakelse i et privat selskap være grunnlag for å avsette et område til LNF, sier Sivilombudsmannen i en uttalelse.

- Etter mitt syn foreligger det saksbehandlingsfeil og innholdsmangler ved kommunedelplanen for Lifjell, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann.

Under rullering av kommunedelplanen for Lifjell i Bø kommune, ble arealer som tidligere var utlagt til fritidsbebyggelse, gjort om til LNF-områder. I et planforslag la kommunen opp til at alle utbyggingsområdene skulle legges til ett byggetrinn for å sikre finansiering av heisen. Heisen skulle oppføres av det privateide selskapet Lifjell Nye Muligheter AS . Et fåtall av grunneierne som ikke inngikk en forpliktende avtale om kapitalbidrag til heisselskapet, fikk sine eiendommer utlagt til LNF-områder ved rullering av kommuneplanen.

En av utbyggerne og flere grunneiere i området klaget saken inn til Sivilombudsmannen og stilte spørsmål ved lovligheten av kommunens planvedtak. Et hovedpunkt var om kommunen hadde anledning til utelukkende å legge vekt på om den enkelte grunneier hadde inngått avtale om anleggsbidrag til heisselskapet.

Ber om fornyet vurdering
- Jeg ber kommunen gjenoppta saken og foreta en allsidig vurdering i henhold til plan- og bygningslovens krav. Slik planen fremstår, bærer den preg av at de aktuelle områdenes kvaliteter og egnethet som friareal ikke er blitt vurdert. Grensene mellom areal til fritidsbebyggelse og LNF-areal synes tilfeldig med blant annet små LNF-arealer som ligger inneklemt mellom andre arealer. Jeg ber om at kommunen redegjør uttrykkelig for de valgene som blir gjort. Dette gjelder ikke minst dersom områder som i tidligere plan har vært avsatt til bebyggelse, blir omgjort til LNF-formål, understreker sivilombudsmannen.

Ombudsmannen har undersøkt  om de hensynene som kommunen har tatt ved tildelingen av arealformål, er saklige og innenfor lovens rammer. De politiske vurderingene som ligger til grunn for ønsket arealbruk, kan ombudsmannen ikke gå inn i.
Les hele uttalelsen her:https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/kommunedelplan-for-bo-kommune-article3820-114.html


Kontaktperson:
Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann
Kontortlf: 22 82 85 40

eller via
Anette Hansen, kommunikasjonsrådgiver
Mobil 975 15 708,
anh@sivilombudsmannen.no

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen. Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning og kan også ta opp saker av eget tiltak. Aage Thor Falkanger er den femte ombudsmannen siden opprettelsen i 1962 og tiltrådte juni 2014. Sivilombudsmannen velges av Stortinget for fire år om gangen.

Tags:

Om oss

Ombudsmannens oppgave er å kontrollere offentlige myndigheter, det vi også kaller forvaltningen. Kontrollen skal bidra til å sikre at myndighetene ikke øver urett mot den enkelte borger. Kontrollen settes i verk hovedsakelig på grunnlag av klager fra publikum, men ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen kan gjennomføre undersøkelser og han har rett til å si sin mening. Forvaltningen retter seg etter ombudsmannens anbefalinger, men er ikke rettslig forpliktet til det.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker