Ungdomssenter i Alta jobber planmessig mot tvangsbruk

Under et besøk til Alta ungdomssenter så sivilombudsmannen at stedet jobbet systematisk og bevisst for å unngå bruk av tvang.

- Det var gjennomgående fattet få tvangsvedtak de siste årene, sier Aage Thor Falkanger.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Alta ungdomssenter i september 2017. Alta ungdomssenter (AUS) er en akuttinstitusjon som tar imot ungdom i alderen 13-18 år som befinner seg i en krisesituasjon og som har behov for umiddelbar plassering utenfor hjemmet.  AUS er godkjent for å ta imot ungdom som plasseres uten eget samtykke.

Ved mange institusjoner der tvang brukes, kan kroppsvisitering og ransaking av eiendeler ved innkomst være vanlig. Dette ble sjeldent gjort ved Alta ungdomssenter.

- De ansatte understreket at inngripende tvangstiltak ikke ville bidra til å trygge ungdommene i en sårbar fase, og at kravene for å bruke tvang er høye. Dette kunne vi blant annet se i tvangsprotokollene. Vi så også eksempler på at ungdommens egen vurdering og mening var notert i protokollen, sier Aage Thor Falkanger. Han mener dette er en god praksis.

Alta ungdomssenter hadde også få vedtak om begrensing i bevegelsesfriheten. I stedet for et tvangstiltak ble det for eksempel inngått avtaler med ungdommene om at de skulle ringe, eller treffe en ansatt på gitte tidspunkter.

Godt samarbeid med helse og skole

Alta ungdomssenter hadde samarbeidsavtaler med både helsetjenesten og skole som skulle sikre at ungdommen fikk sine rettigheter ivaretatt på en god måte.  

Kontakt: Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann, 22 82 85 40/afa@sivilombudsmannen.no

eller via

Anette Hansen, kommunikasjon, 975 15 708/anh@sivilombudsmannen.no

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning og kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen arbeider også under et mandat fra FN om å forebygge tortur og umenneskelig behandling under frihetsberøvelse. Aage Thor Falkanger er den femte ombudsmannen siden opprettelsen i 1962 og tiltrådte juni 2014. Sivilombudsmannen velges av Stortinget for fire år om gangen.

Tags:

Om oss

Ombudsmannens oppgave er å kontrollere offentlige myndigheter, det vi også kaller forvaltningen. Kontrollen skal bidra til å sikre at myndighetene ikke øver urett mot den enkelte borger. Kontrollen settes i verk hovedsakelig på grunnlag av klager fra publikum, men ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen kan gjennomføre undersøkelser og han har rett til å si sin mening. Forvaltningen retter seg etter ombudsmannens anbefalinger, men er ikke rettslig forpliktet til det.