God avslutning på et godt 2008 for Veidekke

Veidekkes resultater for fjerde kvartal endte på 252 MNOK, mens resultatet for hele året 2008 ble 816 MNOK.  Omsetningen ble henholdsvis 4 448 MNOK og 19 395 MNOK.
- Sett i lys av den konjunkturnedgang som særlig rammet boligsalget sist år og som er utvidet både i styrke og omfang gjennom finanskrisen, ble resultatet både for kvartalet og for året meget bra, sier konsernsjef Terje R. Venold.
 
Veidekkes omsetning 2008 ble 19 395 MNOK (19 335 MNOK). Driftsresultatet ble 796 MNOK (883 MNOK), mens resultat før skatt ble 816 MNOK (1 181 MNOK). Resultat pr. aksje ble kr 4,50 (kr 7,10), og styret foreslår et utbytte pr. aksje på kr 2,50 (4,00). Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet var ved årsskiftet på 10,6 mrd. NOK (13,3 mrd. NOK).
 
- Både finansielt og organisasjonsmessig er vi godt forberedt på vanskeligere tider. Vi vet det også kommer muligheter, og de skal vi benytte oss av så langt vi kan, sier konsernsjef Venold.
- For entreprenørvirksomheten vil konjunkturnedgangen på kort sikt primært merkes innen bygg, mens både anleggsvirksomhet knyttet til infrastrukturområdet og renovering av offentlige bygg representerer gode muligheter fremover, spesielt i Norge og Sverige. Og her gir de målrettede krisepakkene fra myndighetene mot bygg- og anleggsnæringen en aktør som Veidekke en rekke muligheter, legger Venold til.
 
Entreprenørvirksomheten i Norge ble "best i klassen"
Veidekkes norske entreprenørvirksomhet oppnådde både økt omsetning og resultatet i 2008, på tross av noe redusert omsetning i fjerde kvartal. Resultatmarginen for 2008 endte på solide 6,6 % (6,5 %), som tilskrives gode prosjektmarginer, et høyt aktivitetsnivå med god utnyttelse av produksjonsressursene, samt vårt langsiktige forbedringsarbeid. - Dette er intet mindre enn imponerende, sier konsernsjef Venold, som også gleder seg over betydelig fremgang for entreprenørvirksomhetene i Sverige og Danmark.


Gjennom hele 2008 har etterspørselen etter nye boliger vært svært lav. Eiendomsvirksomheten har derfor i 2008 ikke startet opp nye prosjekter av betydning, men samlet ressursene om en aktiv foredling av tomtebanken, slik at prosjektene kan realiseres så snart markedet bedres.


Industrivirksomheten økte omsetningen med 13,3 % sammenlignet med året før, men fikk resultatet betydelig svekket av dårlige resultater innen drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier. Innen dette området ble det også gjort betydelig nedskriving for mulig fremtidige tap på noen drift- og vedlikeholdskontrakter. Virksomhetsområdet asfalt oppnådde noe bedre resultat enn fjoråret, på tross av at volumet ble det samme, mens områdene pukk/grus og gjenvinning sluttet året med stabilt gode resultater.  


Veidekkes omsetning i Norge endte på 13 997 MNOK (13 369 MNOK), og resultatet ble 726 MNOK
(1 205 MNOK).


 
 
Rekordresultat i Sverige
Finanskrisen preget byggenæringen utover i fjoråret, også i Sverige. Spesielt gjaldt dette bolig- og yrkesbygg, mens samferdsel og infrastruktur er områder som har og synes å få en fortsatt positiv utvikling. Til tross for uroen i eiendomsmarkedet oppnådde eiendomsvirksomheten i Sverige likevel et solid resultat for året på 102 MNOK (113 MNOK). Men også i Sverige svekket salget seg utover høsten, med den følge at få nye prosjekter kom til oppstart.


Entreprenørvirksomheten økte både omsetning og resultater. I Sverige har man allerede gjennomført noen kapasitetstilpasninger mot slutten av året for å møte en forventet reduksjon i aktivitetene både innen entreprenør- og eiendomsvirksomheten. Totalt ble omsetningen i Sverige 3 177 MNOK (3 165 MNOK), resultatet ble 155 MNOK (109 MNOK).
 
Veidekkes danske entreprenørvirksomhet med fremgang
For Veidekkes danske virksomhet, Hoffmann A/S, ga kapasitetstilpasninger, bedret drift, avklaring av risikoforhold og tilbakeføring av avsetninger på tidligere avsluttede prosjekter et resultatmessig godt fjerde kvartal. Det gjorde at man for hele året oppnådde en forbedring av resultatene fra - 88,1 MNOK i 2007, til 13,2 MNOK i 2008. Nesten alle entreprenørregioner i den danske virksomheten leverer nå solide resultater, mens en byggregion på Sjælland og Hoffmanns eiendomsvirksomhet fortsatt sliter med negative resultater. Omsetningen i 2008 i Danmark ble 2 101 MNOK (2 849 MNOK), mens resultatet endte på -19 MNOK (-99 MNOK).


HMS
Sykefraværet for alle ansatte i Norge var 5,3 % (5,2 % ). For alle ansatte i Sverige var sykefraværet
2,8 % (3,3 %) og i Danmark 2,2 % (3,3 %). H-verdien (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) for hele konsernet ble 4,5 (7,0) i 2008.


Det vises for øvrig til styrets rapport for 4. kvartal som er vedlagt denne pressemeldingen.


  
For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 905 82 323, terje.venold@veidekke.no
Konserndirektør finans Arne Giske, tlf. 21 05 77 80 / 905 89 526, arne.giske@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no

Abonner

Dokumenter og linker