Nordic Nanovector ASA: Resultat for første kvartal 2019

 

Oslo, 23. mai 2019

Nordic Nanovector ASA (OSE: NANO) publiserer i dag sine resultater for første kvartal 2019. Selskapets ledelse vil gi en presentasjon av resultatene klokken 08:30 på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo. Se ytterligere informasjon nedenfor.

- Parallelt med fremgangen i de kliniske utviklingsprogrammene med Betalutin®, inkludert PARADIGME-studien, setter vi også i gang andre nødvendige forberedelser til kommersialisering. Aktiviteter som produksjonsforberedelser er avgjørende for å sikre en at søknadsprosessen for myndighetsgodkjenning skjer effektivt og på riktig tidspunkt. Kapitalutvidelsen som nylig ble gjennomført er viktig for disse aktivitetene som vi forventer å intensivere når det nærmer seg rapportering av kliniske data fra PARADIGME-studien, sier administrerende direktør Eduardo Bravo i Nordic Nanovector.

Hovedtrekk i første kvartal 2019 

 • Et      bruttobeløp på omkring 225 millioner kroner (26,4 millioner amerikanske      dollar) er hentet inn gjennom en rettet emisjon og påfølgende      reparasjonsemisjon for å sikre produksjon og andre aktiviteter i forberedelsene      til kommersialiseringen av Betalutin®.
 • Den      målrettede 2b PARADIGME-studien for bruk av Betalutin® til behandling      av pasienter med lymfekreftdiagnosen follikulært lymfom (FL) og      tilbakefall eller manglende respons (per 22. mai 2019) er åpen for      pasientrekruttering ved 74 (av 80-85) klinikker i 23 land.
 • Jan      H. Egberts M.D. valgt til styreleder.
 • Dr      Mark Wright ansatt som produksjonsleder for å lede produksjonen av Betalutin®      for kliniske studier og fremtidig kommersialisering og CD37-rettede      kandidater som utledes fra selskapets utviklingsprogram.

Begivenheter etter første kvartal 2019 

 • Fase      1b av Archer-1 studien med Betalutin® i kombinasjon med      rituximab i andrelinjebehandling (2L) av pasienter med folikulært lymfom      (FL) er inntatt i andre kontrollgruppe.
 • Fase      1 LYMRIT 37-05 studien med Betalutin® i gjentakende diffust      storcellet B-celle lymfom (DLBCL), er nådd frem til den siste      pasientgruppen – foreløpig resultater fra doseeskaleringen er ventet i      andre halvår 2019.
 • Lovende      prekliniske resultater fra et FoU-samarbeid om målrettet CD37 alfaterapi      for B-celletumorer ble presentert på det 11. «International Symposium on      Targeted-Alpha-Therapy».
 • Fredrik Haavind ansatt som Head      of Legal and Compliance. Han har solid      kunnskap og erfaring fra norsk og internasjonal forretningsjus.

Finansielle hovedtrekk for første kvartal 2019 

(Beløp i parentes = samme periode i 2018 dersom annet ikke er oppgitt)

 • Omsetningen      var 0,0 (0,0 millioner kroner).
 • Totale      driftskostnader var 90,0 millioner kroner (82,3 millioner kroner).
 • Driftsunderskuddet      beløp seg til 91,6 millioner kroner (90,7 millioner kroner).
 • Kontantbeholdningen      ved utgangen av mars var 538,5 millioner kroner (440,1 millioner kroner      per 31 desember 2018).

Fremtidsutsikter

Nordic Nanovector har som mål å bli ledende innen målrettet behandling av hematologiske kreftindikasjoner. Selskapet søker å nå målet ved å utvikle, produsere og kommersialisere innovative behandlinger for å imøtekomme store, udekkede medisinske behov og forbedre eksisterende kreftbehandlingen.

Betalutin® som er selskapets ledende produktkandidat, har en veldifferensiert, konkurransedyktig klinisk profil for follikulært lymfom for pasienter med tilbakefall og manglende respons (R/R FL). Dette er basert på de lovende resultatene fra den kliniske studien LYMRIT 37-01 fase 1/2. Den avgjørende fase 2b PARADIGME-studien, der Betalutin® gis bare en gang for tredjelinjebehandling av R/R FL-pasienter, pågår med mål om å rapportere kliniske data i første halvår 2020, fulgt av søknad om markedsføringsgodkjennelse i løpet av 2020.

Selskapets kontantbeholdning er forventet å være tilstrekkelig frem til de kliniske dataene for PARADIGME-studien foreligger i første halvår 2020.

Nordic Nanovector har som mål å maksimere verdien av Betalutin® i alle faser av FL og andre typer NHL alene og i kombinasjon med standard behandling. Selskapet vurderer også muligheter for andre CD37-målrettede radioimmunterapier og antistoff-konjungater i andre hematologiske kreftindikasjoner.

Selskapet har sterk tro på at Betalutin® kan bli et attraktivt og anvendelig behandlingsalternativ, som basert på grundige markedsundersøkelser har potensial til å bli en kommersiell suksess.

Presentasjon og webcast  

Selskapets ledelse gir en presentasjon av resultatene i dag klokken 08:30 på:

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Møterom: NYLAND

Presentasjonen kan følges direkte på www.nordicnanovector.com under seksjonen Investors & Media.

Resultatrapporten og presentasjonen er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com under seksjonen Investors & Media/Reports and Presentation/Interim Reports/2019.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Malene Brondberg

IR- og kommunikasjonsdirektør

tlf: +44 7561 431 762

e-post: ir@nordicnanovector.com

Om Nordic Nanovector

Nordic Nanovector arbeider med utvikling og kommersialisering av innovativ pasientbehandling for å møte store udekkede behandlingsbehov og videreutvikle kreftbehandling. Selskapet har ambisjoner om å bli en ledende aktør innen utvikling av målrettet behandling for hematologisk kreft.

Nordic Nanovectors ledende legemiddelkandidat under klinisk utvikling er Betalutin®, et målrettet CD37 antistoff-radionuklid-konjugat (ARC) utviklet for å forbedre og supplere dagens behandlingsalternativ for pasienter med lymfekreftformen non-Hodgkin's Lymfom (NHL). NHL er en indikasjon med et stort udekket behandlingsbehov med et stadig voksende markedspotensial som antas å ha en verdi på omkring 29 milliarder amerikanske dollar innen 2026. Nordic Nanovector planlegger å beholde markedsføringsrettighetene og delta aktivt i kommersialiseringen av Betalutin® i viktige markeder. Ytterligere informasjon om selskapet er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com

 

Tags:

About Us

About Nordic Nanovector Nordic Nanovector is committed to develop and deliver innovative therapies to patients to address major unmet medical needs and advance cancer care. The Company aspires to become a leader in the development of targeted therapies for haematological cancers. Nordic Nanovector's lead clinical-stage candidate is Betalutin®, a novel CD37-targeting antibody-radionuclide-conjugate designed to advance the treatment of non-Hodgkin's lymphoma (NHL). NHL is an indication with substantial unmet medical need, representing a growing market forecast to be worth nearly USD 29 billion by 2026. Nordic Nanovector intends to retain marketing rights and to actively participate in the commercialisation of Betalutin® in core markets. Further information can be found at www.nordicnanovector.com. This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.