Nordic Nanovector ASA: Resultat for første kvartal 2021

Oslo, 26. mai 2021

Nordic Nanovector ASA (OSE: NANOV) publiserer i dag resultatene for første kvartal 2021. Selskapets ledelse vil presentere resultatene i en direktesendt webcast i dag kl. 08.30. En lenke til webcasten er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com.

Resultatrapporten og presentasjonen er også tilgjengelig på selskapet nettside under fanen: Investors & Media/Reports and Presentation/Interim Reports/2021. Et opptak av webcasten legges ut på siden i etterkant av presentasjonen.

“Nordic Nanovector har gjort viktige fremskritt så langt i 2021. Vi har fått på plass ny finansiering for å kunne levere foreløpige tremåneders topplinjedata fra PARADIGME-studien, slik at vi kan forberede en etterfølgende potensiell søknad om markedsadgang for Betalutin®. Selskapet har også iverksatt en rekke initiativ for å bedre pasientrekrutteringen til PARADIGME som vi venter vil øke rekrutteringstakten ytterligere etter hvert som effekten av COVID-19 pandemien avtar. Jeg er overbevist om at effektive og godt tolererte, målrettede radioaktive legemidler som Betalutin® som er en engangs-behandling, kan gjøre en stor forskjell for NHL-pasienter over hele verden.” sier Peter L. Braun, administrerende direktør i Nordic Nanovector.

Hovedtrekk for første kvartal

 • Peter L. Braun ble utnevnt som administrerende direktør i mars.
  • Braun er en erfaren leder fra farmasøytisk industri med omfattende erfaring fra nyskapende onkologi og kommersialisering gjennom sine nær 30 år i Roche.
 • Vellykket rettet emisjon og overtegnet reparasjonsemisjon fullført i henholdsvis februar og april, totalt ca. 422 millioner kroner brutto (49,7 millioner dollar) ble hentet inn 
  • Kontantbeholdingen rekker nå inn i andre halvår 2022
 • Driftsforbedringer og endringer av protokoller har økt innrulleringstakten til PARADIGME de siste månedene på tross av effektene av den pågående Covid-19 pandemien
  • 83 pasienter er innrullert i studien per 25. mai 2021 (73 innrullert per 17. februar 2020)
  • Selskapet er i rute for å rapportere foreløpige tremåneders topplinjedata innen utgangen av 2021
 • Lovende fase 1b data fra Archer-1 studien som evaluerer Betalutin® i kombinasjon med rituximab i andrelinjebehandling av follikulært lymfom (2L FL ).
 • Endringer i styret
  • Hilde Hermansen Steineger, PhD, tok ikke gjenvalg
  • Solveig Hellebust, PhD, utnevnt til styremedlem ved generalforsamlingen 28. april 2021

Finansielle hovedtrekk for første kvartal 2021

(Beløp i parentes = samme periode i 2020 dersom annet ikke er oppgitt)

 • Omsetningen beløp seg til 0,0 millioner kroner (0,0 millioner kroner)
 • Totale driftskostnader var 101,2 millioner kroner (125,9 millioner kroner).
 • Forskning og utvikling (prekliniske, kliniske, medical affairs, regulatoriske aktiviteter og CMC-aktiviteter) utgjorde 85,9 prosent av de totale driftskostnadene så langt i 2021 (80,8 prosent).
 • Driftsunderskuddet beløp seg til 102,1 millioner kroner (driftsunderskudd på 91,7 millioner kroner).
 • Kontantbeholdningen beløp seg til 497,9 millioner kroner ved utgangen av mars,sammenliknet med 294,0 millioner kroner ved utgangen av desember 2020.

Fremtidsutsikter

Nordic Nanovectors nåværende fokus er å fullføre innrulleringen av pasienter til PARADIGME, og målet er å publisere avlesningen av foreløpige tremåneders topplinjedata fra PARADIGME ved utgangen av 2021. 

Etter den vellykkede rettede emisjonen og reparasjonsemisjonen, har selskapet en kontantbeholdning som strekker seg inn i andre kvartal 2022. Dette vil ikke bare gjøre det mulig å levere topplinjedata fra PARADIGME, men vil også muliggjøre videre forberedende arbeid med den potensielle søknaden om markedsadgang i USA for Betalutin®.

Selskapet mener at disse dataene, hvis de er positive, kan representere et betydelig vendepunkt for selskapet og dets aksjonærer, noe som vil bekrefte Betalutin® som en svært lovende, ny og målrettet radioimmunterapi som kan imøtekomme de udekkede behandlingsbehovene til pasienter med follikulært lymfom med manglende respons eller tilbakefall (R/R FL).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Malene Brondberg, CFO
Tlf: +44 7561 431 762
E-post: 
ir@nordicnanovector.com

Om Nordic Nanovector:

Nordic Nanovector arbeider med utvikling og kommersialisering av innovativ pasientbehandling for å møte store udekkede behandlingsbehov og videreutvikle kreftbehandling. Selskapet har ambisjoner om å bli en ledende aktør innen utvikling av målrettet behandling for hematologisk kreft. Nordic Nanovectors ledende legemiddelkandidat under klinisk utvikling er Betalutin®, et målrettet CD37 antistoff-radionuklid-konjugat (ARC) utviklet for å forbedre og supplere dagens behandlingsalternativer for pasienter med lymfekreftformen non-Hodgkins Lymfom (NHL). NHL er en indikasjon med et stort udekket behandlingsbehov med et stadig voksende markedspotensial som antas å ha en verdi på omkring 29 milliarder amerikanske dollar innen 2026. Nordic Nanovector planlegger å beholde markedsføringsrettighetene og delta aktivt i kommersialiseringen av Betalutin® i viktige markeder.

Ytterligere informasjon om selskapet er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com

Forbehold i forbindelse med uttalelser om fremtiden: Denne børsmeldingen om resultatene for første kvartal inneholder uttalelser om Nordic Nanovectors fremtidsutsikter, blant annet estimater, strategier og mål. Alle uttalelser om fremtiden er forbundet med risiko og usikkerhet, og den faktiske utviklingen og resultatene vil derfor kunne avvike vesentlig fra det som er blitt uttalt eller antydet.

Denne oplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven, § 5-12.

 

 

Tags: