Bokslutskommuniké 2017

Koncernen: Fjärde kvartalet oktober – december 2017*

  • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 21 705 Tkr (16 006), vilket är en ökning med 36% gentemot fjärde kvartalet 2016
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 408 Tkr (540)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 2 procent (3)

Koncernen: januari - december 2017*

  • Nettoomsättningen för helåret 2017 uppgick till 79 231 Tkr (61 086), vilket är en ökning med 30% gentemot 2016
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6 442 Tkr (1 845)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 8 procent (3)

* Kommentar till redovisningen

24SevenOffice Scandinavia AB registrerades vid Bolagsverket den 2 augusti 2017. Den 8 november 2017 bildades koncernen genom förvärv av 24SevenOffice AB och 24SevenOffice Labs AS (med dotterbolaget 24SevenOffice Scandinavia Systems AS) från det gemensamma moderbolaget 24SevenOffice AS. Dotterbolagens resultat har i den officiella redovisningen räknats in i koncernen från och med den legala förvärvstidpunkten 8 november 2017. Redovisningssiffrorna för fjärde kvartalet 2017 och året 2017 som helhet är därför baserade på internt upprättade rapporter, vilka ej är reviderade. Jämförande siffror för 2016 är baserade på de reviderade räkenskaperna för dotterbolagen som ingår i koncernen, eliminerat för intern försäljning mellan bolagen, för hela perioden. Med "Mkr" avses miljoner svenska kronor och med "Tkr" avses tusen svenska kronor.

VD har ordet 

Lyckad strategi implementeras även i Sverige

24SevenOffice kan se tillbaka på ett mycket bra fjärde kvartal med en tillväxt på 36% och ett mycket bra helår med en tillväxt på 30%. Nettoomsättningen uppgick under 2017 till 79,2 Mkr, vilket är en ökning om 18,1 Mkr gentemot föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 6,4 Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8 procent. Ökningen i nettoomsättning är en produkt av en lyckad strategi och genomförandet av densamma. En strategi vi nu tar med oss till den svenska marknaden. Vi ser fram emot att utveckla företaget och produkterna vidare under 2018.

38 procent tillväxt av kunder under 2017

Det är mycket glädjande att se att vi har bibehållit en stark tillväxt av nya kunder även under 2017. Tack vare vår strategi att sälja till redovisningsbranschen och att de i sin tur använder 24SevenOffice-systemet som sin teknologiplattform för att leverera tjänster till sina slutkunder, så har vi fått en ökning om 38 procent av kunder under året. Antalet befintliga kunder vid utgången av december 2017 uppgick till över 28 000 stycken.

Nordiskt företag med en nordisk teknologiplattform

Marknaden för molnbaserade ERP-lösningar med fokus på bokföring och ekonomistyrning i Norden är stort och 24SevenOffice är positionerat
på marknaden som ett nordiskt företag med en nordisk teknologiplattform, där alla länder använder samma källkod. 24SevenOffice är noterat på AktieTorget i Sverige, vilket understryker våra ambitioner och målsättningar.

Status Sverige

Vi har haft en mycket god tillväxt i Norge och har lyckats att skapa vinn-vinn relationer tillsammans med våra kunder, vilket är något som vi nu tar med oss till den svenska marknaden. Programvaran och plattformen är klar. En av de viktigaste och största målgrupperna för 24SevenOffice i Sverige är de redovisningsföretag som har större och mer komplexa behov, vilket kräver mer av affärssystemet. Expansion är redan igång och fullföljs enligt plan.

I Sverige har vi redan över 700 kunder och avtal med flera redovisningspartners som använder våran teknologi och affärsmodell med lyckade resultat. Rekryteringen av den svenska organisationen går enligt plan och vi har redan anställt våran första säljare som börjar hos oss i det andra kvartalet, vilket ger oss en god utgångspunkt för tillväxt i Sverige.

Byggt organisationen för fortsatt tillväxt

24SevenOffice har en relativt stor, egen utvecklingsavdelning som utgör 37 procent av organisationen, vilket ger företaget både styrka och skapar dynamik. Tillsammans med bland annat säljare, vårt Customer Success-team och konsulter har många av oss arbetat i företaget i mer än 10 år. Målmedvetet och dedikerat arbete är en del av vår tillväxtstrategi och vi är motiverade till att ta företaget till nästa steg på den svenska marknaden.

Första AI-motorerna för redovisningsbranschen

Under första halvåret 2018 har 24SevenOffice för avsikt att lansera en av marknadens första AI-motorer för redovisningsbranschen i en betaversion för utvalda redovisningspartners. En av fördelarna med att ha varit molnbaserade sedan 2002 är volymen av data som har genererats av alla transaktioner och verifikationer, vilka har passerat i vårt system under åren. Denna volym av data har vi nu tagit tillvara på i vår AI-motor.

24SevenOffice lanserade under 2017 flera teknologiska nyheter. Sammanlagt var det närmare 1 000 ändringar som genomfördes och det har framförallt tillkommit ett stort antal uppdateringar i fakturamodellen. Valutor till distributionsmetoder är uppgraderade. Bankmodulen är även den uppgraderad och reskontraposterna kan nu kopplas direkt till bankmodulen. Gränssnittet i mobilappen är även det nytt och har blivit mycket uppskattat av marknaden, bland annat med rese och utlägg uppdateringar, där du som användare nu kan ta bilder av kvitton och registrera det direkt i utvalt kundkonto.

Strategiskt samarbetsavtal med Telenor

Vi är mycket glada för att Telenor har valt 24SevenOffice som strategisk partner inom molnbaserade ERP- och redovisningssystem. Konceptet ”Smart Arbeidsdag” har skapats tillsammans med Telenor som en del av Telenors satsning på molntjänster. Avtalet gäller alla länder där Telenor har företagskunder och konceptet skall nu lanseras i Norge under första halvåret. 24SevenOffice har levererat den tekniska lösningen för det molnbaserade redovisnings- och fakturasystemet till produkten. Konceptet automatiserar faktureringen och ekonomistyrningen för företag.

Framtidsutsikter 

Det finns en stor potential i Norden för vår modulbaserade plattform som möjliggör för oss att växa tillsammans med våra kunder. Vår expansion startar i Sverige och den processen är vi nu igång med. Första halvåret skall vi investera på den svenska marknaden och bygga organisationen. Andra halvåret skall vi öka försäljningen och öka marknadsbearbetningen mot större företag inom redovisningsbranschen. Tillväxt och expansion är vårt huvudmål de närmsta åren, vilket kan medföra lägre marginaler på kort sikt. Detta var även bakgrunden till att 24SevenOffice noterades den 21 december 2017 på AktieTorget i samband med en kapitalanskaffning om 40 Mkr. – att satsa på vår tillväxtstrategi i Sverige. Vi ser fram emot året som ligger framför oss.

Jag skulle vilja ta tillfället i akt till att tacka kunder, partners, medarbetare och aktieägare för samarbetet under 2017. Vi ser fram emot ett nytt spännande år i molnet.

Ståle Risa

Verkställande direktör

Kontakt

IR-ansvarig: Kristijane Cook Hvaal

Tel: +47 930 09 058.

E-post: kch@24SevenOffice.com

Ståle Risa, VD

Tel: +47 922 35 847

E-post: str@24sevenoffice.com

Om 24SevenOffice

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden och har sedan 2002 levererat affärssystem till små och medelstora företag med molnbaserade lösningar. Systemet används av över 28 000 bolag, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler for redovisning, CRM, fakturering, logistik, projektstyrning och tidredovisning, allt integrerat i en lösning.

Om oss

Bolagets affärsidé är att leverera egenutvecklade högfunktionella molnbaserade affärssystem som effektiviserar administrativa processer för små- och medelstora företag.

Prenumerera