Bokslutskommuniké 2018

Fjärde kvartalet 2018

• Nettoomsättningen ökade 41 % till Tkr 30 613 (21 705)
• Rörelseresultatet uppgick till Tkr - 2 122 (408)
• Resultatet efter skatt uppgick till Tkr 14 696 (-167)
• Resultat per aktie uppgick till kr 0,27

Januari - december 2018

• Nettoomsättningen ökade 34 % till Tkr 106 085 (79 231)
• Rörelseresultatet uppgick till Tkr 4 327 (6 442)
• Resultatet efter skatt uppgick till Tkr 21 965 (5 867)
• Resultat per aktie uppgick till kr 0,40


Tillväxt och uppskalning av organisationen

Nettoomsättningen uppgick under 2018 till 106,1 Mkr, en ökning på 34 procent från föregående år. Under fjärde kvartalet steg nettoomsättningen med 41 procent till 30,6 MSEK medan antalet kunder ökade med 38 procent till 38 600. Vi är nöjda med att leverera en stark tillväxt både i fjärde kvartalet och för året som helhet. Vår strategi med att sälja en komplett teknikplattform till redovisningsbyråer och till mellanstora och större företag fortsätter att ge goda resultat.

Vi gör byråerna till partners genom att leverera en framtidsinriktad teknologiplattform som de kan bygga sin egen affärsmodell på, eller som vi kallar det ”Redovisning as a Service”. Redovisningsbyråerna har starka incitament att också få sina kunder att arbeta på vår plattform, både för att kunna dra full fördel av systemet men också finansiellt. För 24SevenOffice innebär det att vi både får hävstång och skalbarhet i vår tillväxt.

Rörelseresultatet under fjärde kvartalet uppgick till -2,1 Mkr och 4,3 Mkr för hela 2018. Våra mål för 2018 var att investera i den svenska marknaden och lägga grunden för tillväxt i Skandinavien. Under fjärde kvartal intensifierade vi våra investeringar med fler anställda och ökade kostnader relaterade till sälj och marknadsföring. En sådan investering går naturligt bortom det kortsiktiga resultatet, men lägger fundamentet för vår skandinaviska tillväxtstrategi. Jag är nöjd över att vi med god tillväxt under året också har lyckats att investera i en ny marknad och samtidigt ha ett positivt årsresultat.

Parallellt med satsningarna för att bygga upp den svenska marknaden investerar vi i teknologi och innovation för att säkerställa att vår produkt håller mycket hög klass.

Tillväxten i Sverige enligt plan

Som kommunicerat lade vi under 2018 grunden för satsningen på den svenska marknaden, där vi under det andra halvåret startade marknadsbearbetningen. Hösten storsatsning har varit Cloud Lunch där vi tillsammans med Revisionsvärlden har genomfört teknologiseminarium för redovisningsbranschen på 21 orter runtom i Sverige. Vi gör också kampanjer på webben och i sociala medier för att rekrytera kunder.

Vi ser redan goda resultat på våra marknadsaktiviteter och ett positivt intresse från marknaden där de första kunderna har skrivit på och börjat använda systemet. Våra säljare har en allt större pipeline med intresserade kunder vilket bådar gott för den framtida försäljningen. Vi har rekryterat de första redovisningsbyråerna, och är i dialog med många fler. Modellen att företrädesvis arbeta via revisionsbyråer är lite trögare i starten, men vi räknar med att längre fram ha detta mångfalt igen.

Vi står inför nästa stora digitaliseringsvåg

AI är det ena av två skäl till att jag räknar med att den bransch vi verkar i kommer att förändras radikalt under kommande år. Det andra är fintech som i mångt och mycket handlar om att digitalisera finansiella tjänster. McKinsey, Gartner och många fler spår att digitalisering och automatisering kommer att tränga bort en mängd kvalificerade tjänstemannaarbeten.

Redovisningsbyråerna med många repetitiva sysslor står tidigt i kön och jag är övertygad om att omvandlingen kommer att gå mycket snabbare än vad de flesta tror. För att överleva måste byråerna inom de närmaste åren utveckla andra affärsmodeller än dagens timfakturering. Det har de goda möjligheter att göra genom att växla till vårt system.

24SevenOffice står väl rustat att möta konkurrensen från andra systemleverantörer. Vi är först i Norden med att erbjuda en AI-motor som automatiserar en mängd rutinuppgifter. Och vad som kanske är än viktigare är att vi byggt den med 20 års data från digitalt bokförda fakturor, vilket ger oss en stark bas för vår AI. De tester vi gjort visar att AI-motorn både är snabb och gör rätt i mycket hög utsträckning.

AI bokföring

Efter att ha varit i betaversion hos ett begränsat antal kunder, rullar vi nu löpande ut AI-motorn hos kunder som stått på väntelista. Vi märker en stor efterfrågan på lösningen från nya byråer som anmäler att de vill bli onboardade på AI. Under fjärde kvartalet undertecknade 26 nya byråer avtal om att implementera och börja använda AI tillsammans med sina kunder. De byråerna som använder sig av denna teknologi och anpassar sin affärsmodell till den nya teknologiska världen kommer att bli framtidens vinnare.

Framtidsutsikter

Det fina med vår affärsmodell är att den gör både oss och redovisningsbyråerna till vinnare. I Norge växer de byråer som använder våra system dubbelt så snabbt som branschgenomsnittet. Vi ser en stor potential i Norden för vår modulbaserade plattform som möjliggör för oss att fortsätta växa.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som 24SevenOffice Scandinavia AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ståle Risa, Verkställande direktör

Tel: +47 922 35 847, str@24sevenoffice.com

24SevenOffice i korthet

24SevenOffice levererar affärssystem till små och medelstora företag i Norden via molnbaserade lösningar. Systemet, som lanserades 2002, används idag av 38 600 bolag i Norden, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. 24SevenOffices mål är att bli en ledande aktör inom ERP i Norden. För mer information se www.24sevenoffice.com

Om oss

Bolagets affärsidé är att leverera egenutvecklade högfunktionella molnbaserade affärssystem som effektiviserar administrativa processer för små- och medelstora företag.

Prenumerera