Delårsrapport Q3 2019 (1 juli - 30 september 2019)

Report this content

Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 35 332 Tkr. EBITDA blev -1 870 Tkr och rörelseresultatet uppgick till -3 013 Tkr. Resultatet före skatt blev -4 122 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till -4 122 Tkr och resultatet per aktie uppgick till -0,07 kr.

Nettoomsättningen för de tre första kvartalen uppgick till 100 613 Tkr. EBITDA blev -12 059 Tkr och rörelseresultatet uppgick till -15 445 Tkr. Resultatet före skatt blev -18 850 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till -18 850 Tkr och resultatet per aktie uppgick till -0,34 kr.


VD kommentar

Vi lägger ännu ett kvartal med god tillväxt bakom oss, med en ökad omsättning på 33% under tredje kvartalet 2019 och når därmed en nettoomsättning på 35,3 miljoner kronor. Lönsamheten visar också en positiv trend jämfört med föregående kvartal med investeringar och vi närmar oss målet om lönsam tillväxt i Norge och Sverige samlat.

Varje höst arrangerar vi CLOUDCAMP som är vårt årliga evenemang för kunder och samarbetspartners. Årets tema var hur man blir morgondagens vinnare inom redovisningsbranschen. Dagen användes till spaningar från branschen, spännande case, inspiration och en djupdykning i framtida teknologi- och redovisningstrender. På årets evenemang deltog runt 600 personer från olika delar av redovisningsbranschen och vi har valt CLOUDCAMP som tema för denna rapport för att ni som inte var på plats också skall förstå hur vi arbetar.

Stark tillväxt och bättre lönsamhet än föregående kvartal

Under det tredje kvartalet fortsatte vi att se en stark ökning både i försäljning och antal kunder. Som tidigare kommunicerats har vi medvetet valt att kraftfullt investera i tillväxt. Vi fortsätter enligt denna plan och har under hela kvartalet investerat personalintensivt i framförallt marknadsföring och försäljningsarbete. Därför anställde vi totalt 14 nya personer på olika positioner i företaget under kvartalet och då främst inom ovan nämnda fokusområden. Vårt strategiska arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare ger resultat och vi har haft många sökande till alla befattningar.

I enlighet med tillväxtstrategin noterar vi att ökningen i intäkter ger en bättre lönsamhet än föregående kvartal och visar att vi är på väg mot lönsam tillväxt i dagens marknader. De marknadsaktiviteter vi gör ger konkreta resultat och ett ökat intresse för företaget.

Alla säljare håller bra fart och levererar planenligt. I redovisningsbranschen är aktiviteten och därmed sammanhängande tillväxten som högst under det första och fjärde kvartalet. Vi har under det tredje kvartalet rustat organisationen för att hantera förväntad ökning av aktiviteter och omsättning under de kommande kvartalen.

Förstärkt satsning på timintensiva företag

För att komplettera vårt erbjudande mot tidsintensiva kunder köpte 24SevenOffice under det tredje kvartalet 51% av aktierna i Busy Technologies AS, som har utvecklat produkten Busy. Detta i linje med vår strategi att expandera inom fler efterfrågade kundområden. Busy har utvecklat en tidrapporteringsmodul, som utifrån kalendern gör automatiska beräkningar av tidsdata; bland annat normaltid, tidssaldo, semestersaldo, övertid och faktureringsgrad. Busy är redan integrerat med 24SevenOffice och kommer framgent att fungera både som en integrerad modul och som en fristående produkt på marknaden.

AI och digitalisering på dagordningen

Under kvartalet har vi fortsättningsvis ett högt tryck på olika marknadsaktiviteter för att öka synligheten för 24SevenOffice. Under hösten har vårt populära evenemang CloudLunch genomförts i Sverige med stor framgång. CloudLunch är en serie nätverksluncher som organiseras av 24SevenOffice och Revisionsvärlden med den svenska redovisningsbranschen som gäst. Genom dessa event har vi fått god återkoppling från både stora och små redovisningsföretag. När denna rapport publiceras har vi genomfört 18 CloudLuncher runt om i landet. Har du ännu inte varit med har du fortfarande möjlighet i Luleå (13 november), Sundsvall (19 november) och Östersund (20 november).

Förutom CloudLunch har vi också deltagit i den stora mässan Ekonomi & Företag 2019. Det är intressant att se att några av de största trenderna i redovisningsbranschen handlar om digitalisering och AI. Vår marknadsledande AI-teknik möter stort intresse både från små och stora företag. Implementeringen av AI-lösningen för HSB Business Support följer plan och har gett ett positivt mottagande av AI i Sverige. Vikten av automatisering av redovisningsdata kommer enbart att öka i framtiden, och det är med stort intresse kunden ser att vår programvara redan idag hanterar ett antal uppgifter med hjälp av AI.

På CLOUDCAMP presenterade vi en undersökning bland VD:ar i redovisningsbranschen om hur de tror att branschen kommer att se ut om fem år. Svaren visar att cheferna i stor grad ser samma framtid som vi gör. Majoriteten svarar att de tror att de viktigaste affärsområdena för ökade intäkter är rapportering, controlleruppgifter, integration och teknik. Hälften tror att över 50% av uppdragen kommer vara fastprisuppdrag i framtiden. 37% tror att över 15% av försäljningen om fem år utgörs av programvara och licenser. Dessutom tror de tillfrågade VD:arna att det viktigaste urvalskriteriet vid val av redovisningspartner kommer att vara dess allmänna förståelse för samspelet mellan IT och redovisning.

Ståle Risa

Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som 24SevenOffice Scandinavia AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ståle Risa, Verkställande direktör

Tel: +46 70-023 63 03, str@24sevenoffice.com

24SevenOffice i korthet

24SevenOffice levererar affärssystem till små och medelstora företag i Norden via molnbaserade lösningar. Systemet, som lanserades 2002, används idag av 44 800 bolag i Norden, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. 24SevenOffices mål är att bli en ledande aktör inom ERP i Norden. För mer information se www.24sevenoffice.com

Prenumerera

Dokument & länkar