3is Barometer: Företagarna i Europa ser ljusare på framtiden

3is Barometer: Företagarna i Europa ser ljusare på framtiden Stockholm 6 mars, 2003 · 56 procent av företagarna i Europa tror att en återhämtning i ekonomin kommer att ha inletts i slutet av 2003 · Norden, som för första gången inkluderas i studien, ser mer positivt på framtiden än övriga Europa · 3i-finansierade företag förväntas öka sin personal med 7 procent i år 3i European Enterprise Barometer är en kvartalsvis undersökning, en temperaturmätare på det rådande affärsklimatet bland 3i-finansierade företag. Undersökningen presenterar ett övergripande index över företagens framtidstro, baserat på det rådande företags-, politiska och ekonomiska klimatet, samt även detaljerad information om företagens syn på sina egna framtidsutsikter. "Barometern har visat sig vara en bra indikator på företagsklimatet runt om i Europa och vi ser med spänning fram emot att följa den i de nordiska länderna. Det är också glädjande att se att de nordiska företagen ser på framtiden med tillförsikt" säger Gustav Bard, Managing Director 3i Sverige, rådgivare till 3i Group plc. 3is European Barometer lanserades i juni 1998 och sammanställs varje kvartal. Rapporten bygger på svar från 3is portföljbolag i England, Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien. Från och med denna rapport ingår även 3is portföljbolag i den nordiska regionen (Sverige, Finland och Danmark) i studien. 99 nordiska företag har tillfrågats och 50 av dessa har svarat. Totalt har 556 företag svarat på enkäten. Det övergripande indexet, 3i European Barometer Index, som mäter företagens framtidstro med hänsyn till det rådande företags-, politiska och ekonomiska klimatet har återhämtat sig från -114 föregående kvartal (bottenrekord) till -73. Den nordiska regionen är den enda region som uppvisar ett positivt indexresultat, (+7). Indexet har historiskt sett varit en bra indikator på hur BNP-tillväxten kommer att utvecklas. "3i European Barometer Index, jämfört med den reella årliga BNP-tillväxten i de femton EU-länderna för samma kvartal" [REMOVED GRAPHICS] Undersökningen som genomfördes under januari 2003, visar att företagen fortsätter att oroa sig dels över världsekonomins bräckliga tillstånd, dels över risken för ett militärt angrepp mot Irak. Detta är i synnerhet fallet i England där indexet har fallit till -107, vilket är den lägsta nivån sedan slutet av 2001. Även om resultatet av studien belyser den osäkerhet som företagen känner tror en majoritet av företagen (56 procent) att återhämtningen i ekonomin kommer att ha inletts i slutet av 2003. När det gäller enskilda företags möjligheter till expansion är man fortsatt negativ till möjligheterna att starta nya företag, däremot är man mer positiv till att expandera existerande verksamheter och framförallt till att växa genom förvärv. Även här är nordiska företag de mest positiva. Mer än hälften av de nordiska bolagen tror att deras omsättning såväl som lönsamhet kommer att öka innevarande kvartal. Nordiska företag är dessutom de enda som tror på ökade investeringar. Det enda området inom vilket den nordiska regionen inte är mest positiv är nyrekrytering. Fortfarande tror 28 procent av de nordiska företagen att de kommer ha fler anställda i slutet av året, men den siffran är ännu högre i andra delar av Europa. "Det är tillfredsställande att se att förtroenderaset nu har nått sin botten, och ännu mer tillfredsställande att kunna konstatera att företagen förbereder sig för en uppgång. Vi får dock inte glömma bort att framtidstron fortfarande är bräcklig med anledning av de rådande omständigheterna på marknaden, säger Gustav Bard. ÅTGÄRDER I ETT TUFFT EKONOMISKT KLIMAT Ovissheten om de ekonomiska framtidsutsikterna är det främsta orosmolnet för de 3i-finansierade företag som deltog i studien. I länder som England och Tyskland, som uppvisar det lägsta indexet, uppges också bristen på inhemsk efterfrågan vara ett problem. Företagen i de nordiska länderna som relativt sett upplever bättre nationella förhållanden menar däremot att det är avsaknaden av utländsk efterfrågan som skapar problem. Svårigheten att höja priserna orsakar också bekymmer för de 3i- finansierade företagen, i synnerhet i England och Spanien. De flesta företagen har vidtagit åtgärder för att anpassa sig till den pressade situationen. Främst har man satsat på att öka produktiviteten och att lansera nya produkter och tjänster. Detta framkommer också tydligt i studien "Tips from the Top", nyligen publicerad av 3i och som belyser hur framstående företagsledare får företagen att prestera bättre. "Vilka åtgärder vidtar ni för att bemöta de problem ni upplever?" (BNP-baserad viktning) [REMOVED GRAPHICS] Bland nordiska företag är ökat fokus på kärnverksamheten (62 procent) och produktivitetsökningar (60 procent) de vanligaste åtgärderna. Det finns en tydlig skillnad mellan de strategier som små respektive stora företag tillämpar. Mindre företag väljer i större utsträckning att skära ner på investeringar framför att förbättra produktiviteten. Nästan 70 procent av företagen med över 200 anställda koncentrerar sig i stället främst på produktivitetsförbättringar och endast 29 procent drar ner på kostnaderna för att förbättra likviditeten. 3i European Enterprise Barometer 3i Enterprise Barometer sammanställs på kvartalsbasis utifrån svaren från de företag som 3i har investerat i och som finns i England, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Norden (Sverige, Danmark och Finland). Studien gjordes mellan den 7 och den 31 januari 2003 och urvalsstorleken var 556. Indexet viktas efter landets storlek, som mäts i BNP. Indexet uppnådde sin högsta nivå på +84 i maj 2000 och sin bottennivå på -114 i oktober 2002. För ytterligare information om undersökningsmetod e t c vänligen se sista sidan i rapporten som går att ladda ner från www.3i.com. För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta: Gustav Bard, Managing Director 3i Sverige, rådgivare till 3i Group plc: 08-506 101 51, 070-511 64 27 Om 3i Det internationella private equity bolaget 3i Group plc (3i) och dess koncernbolag erbjuder kapital, kunskap och kontakter för att skapa och utveckla företag runt om i hela världen. Investeringar görs i en mängd olika affärsmöjligheter från start-ups till buy-outs och buy-ins, med fokus på företag med hög tillväxtpotential och starkt ledarskap. 3i investerar i företag utspridda över tre kontinenter med hjälp av lokala rådgivare i Europa, Sydostasien och USA. För närvarande har 3i investerat över £ 14,5 miljarder (inkluderat parallellinvesterings fonder). Under de 12 månaderna fram till 31 mars 2002, investerade 3i i genomsnitt £ 4,1 miljoner per dag (inkluderat parallellinvesterings fonder). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/06/20030306BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/06/20030306BIT00200/wkr0002.pdf

Om oss

3i är världsledande inom private equity och venture capital. Vi fokuserar på buyouts, growth capital och venture capital och 3i investerar, med hjälp av lokala rådgivare, i Europa, USA och Sydostasien. Våra konkurrensfördelar är vårt internationella nätverk samt styrkan och bredden i 3i's relationer med marknaden. Det bidrar till att vi skapar värden för våra portföljbolag och aktieägare. 3i's buyout verksamhet koncentrerar sig på mellanstora och mindre buyouts i Europa och Sydostasien. 3i's growth capital verksamhet investerar i tillväxtbolag som planerar att expandera organiskt eller via förvärv och 3i's venture capital verksamhet investerar i företag som befinner sig i tidiga skeden. Under verksamhetsåret som sträcker sig till 31 mars, 2004, investerade 3i 1,469 miljoner euro, inklusive parallellinvesteringsfonder.

Dokument & länkar