Fördelning av anskaffningsvärde mellan aktier i Atle AB och Studsvik AB

Fördelning av anskaffningsvärde mellan aktier i Atle AB och Studsvik AB Bolagsstämman i Atle AB beslutade den 19 april 2001 att dela ut bolagets samtliga aktier i Studsvik AB (Studsvik) till aktieägarna. För tio aktier i Atle erhölls en aktie i Studsvik. Samtidig kontant utdelning lämnades med sex kr per aktie. Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda. Riksskatteverket har i skrivelse, den 30 mars 2001, med hänsyn till de uppgifter som har lämnats, gjort bedömningen att förutsättningar för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Studsvik är uppfyllda. Utdelningen ska därmed inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Atle delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Studsvik. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Atle på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Studsvik. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Atle förblir kvar på denna aktie. Den sista dagen för handel med aktier i Atle med rätt till utdelning av aktier i Studsvik var den 19 april 2001. Den lägsta noterade betalkursen för aktier i Atle var denna dag 155,50 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 20 april 2001, då den lägsta noterade betalkursen var 143 kr. Utan kontant utdelning om sex kr hade denna senare kurs - allt annat lika - varit 149 kr. Mot bakgrund härav har Riksskatteverket i skrivelse RSV 2001:27 lämnat följande Allmänna Råd. Allmänna råd: Av anskaffningsutgiften för aktier i Atle AB bör 96 procent hänföras till dessa aktier och 4 procent till aktier i Studsvik AB. Dessa allmänna råd tillämpas från och med 2002 års taxering Stockholm 2001-11-09 Atle AB (publ) För ytterligare information, kontakta Leif Fahrman, tel 506 101 21. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

3i är världsledande inom private equity och venture capital. Vi fokuserar på buyouts, growth capital och venture capital och 3i investerar, med hjälp av lokala rådgivare, i Europa, USA och Sydostasien. Våra konkurrensfördelar är vårt internationella nätverk samt styrkan och bredden i 3i's relationer med marknaden. Det bidrar till att vi skapar värden för våra portföljbolag och aktieägare. 3i's buyout verksamhet koncentrerar sig på mellanstora och mindre buyouts i Europa och Sydostasien. 3i's growth capital verksamhet investerar i tillväxtbolag som planerar att expandera organiskt eller via förvärv och 3i's venture capital verksamhet investerar i företag som befinner sig i tidiga skeden. Under verksamhetsåret som sträcker sig till 31 mars, 2004, investerade 3i 1,469 miljoner euro, inklusive parallellinvesteringsfonder.