Rättelse: Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, rapporterar från årsstämma 2019-06-05

Rättelsen avser felaktig hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR). Pressmeddelandet utan hänvisning återfinns nedan. Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:· De framlagda resultat- och balansräkningarna, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för verksamhetsåret 2018 fastställdes i förelagt skick och lades till handlingarna. · I moderbolaget till förfogande ansamlade förlust om 39 583 698 kronor beslutades balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018. · Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades

Rättelse: Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, rapporterar från årsstämma 2019-06-05

Rättelsen avser felaktig hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR). Pressmeddelandet utan hänvisning återfinns nedan. Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:· De framlagda resultat- och balansräkningarna, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för verksamhetsåret 2018 fastställdes i förelagt skick och lades till handlingarna. · I moderbolaget till förfogande ansamlade förlust om 39 583 698 kronor beslutades balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018. · Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades

Kvartalsrapport första kvartalet 2019, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2019Första kvartalet i sammandrag januari - mars 2019 · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 24,4 (20,4) MSEK · Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -4,1 (-7,1) MSEK varavaffärsområdenas rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -0,6 (-5,2) MSEK · Poster av engångskaraktär ingår i rörelseresultatet med -0,9 MSEK · Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,4 (-7,4) MSEK · Periodens resultat per aktie vid

Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2018

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:Confidence International AB  Årsredovisning Esplanden 3 B 172 67 Sundbyberg Det går även bra att beställa via e-post: ann-charlotte.ahlback@confidence.se Var vänlig att tydligt ange namn och adress i er begäran. Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 11:00 CET.

Kallelse till årsstämma i Confidence International AB (publ)

Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Onsdagen den 5 juni 2019, klockan 10.00. Plats: Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 29 maj 2019, och- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67 Sundbyberg, eller per telefon 08-620

Confidence tillförs 19,4 MSEK efter avslutad företrädesemission

Teckningsperioden för Confidence International AB:s (”Confidence” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) löpte ut den 29 april 2019. 9 417 485 aktier, motsvarande 14,1 MSEK eller 72,9 procent av Företrädes-emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 1 886 756 aktier, motsvarande 2,8 MSEK eller 14,6 procent av Företrädesemissionen utan företräde. Resterande andel motsvarande 2,4 MSEK eller 12,5 procent av Företrädesemissionen tecknades av emissionsgaranter.Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av

Confidence offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet

Det prospekt som Confidence International AB (publ) (”Confidence” eller ”Bolaget”) har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Confidence aktieägare om cirka 19,4 MSEK (”Företrädesemissionen”) har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I prospektet presenteras, på grund av regulatoriska krav, ny finansiell information som tidigare inte har offentliggjorts då Bolagets kapitalstruktur framställs per den 31 januari 2019.Prospekt Det prospekt som Confidence har upprättat med anledning av den förestående Företrädesemissionen har

Confidence International AB, rapporterar från extra bolagsstämma

Väsentliga beslut som fattades på extra bolagsstämman 2019-04-02:· Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 8 i kallelse och beslutsunderlag, avseende ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet. · Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 9 i kallelse och beslutsunderlag, avseende nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare. · Emissionen av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare som uppgår till 19 380 750 kronor före emissionskostnader, är till 100 % säkerställd genom

Styrelsen drar tillbaka förslag om riktad emission

Styrelsen drar tillbaka förslaget Punkt 10 (Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för emissionsgaranti)) i kallelsen till extra bolagsstämma som hålls den 2 april 2019 och som offentliggjordes den 19 februari 2019. Ersättning för emissionsgaranti kommer istället att utgå med kontanta medel förutsatt att den extra bolagsstämman beslutar om företrädesemissionen enligt punkt 9.Styrelsen har beslutat att ersättningen för garantiåtaganden i den föreslagna företrädesemissionen kommer att utgå med kontanta medel förutsatt att den extra bolagsstämman den 2 april 2019 beslutar

Confidence International AB senarelägger årsstämman och offentliggörandet av årsredovisningen

Styrelsen i Confidence International AB har beslutat att senarelägga årsstämman till onsdagen den 5 juni 2019. Årsredovisningen kommer att offentliggöras på bolagets hemsida senast den 8 maj 2019.Årsstämman var planerad till den 9 maj 2019, men kommer senareläggas till onsdagen den 5 juni 2019. Årsstämman kommer att genomföras i Sundbyberg, tid och plats meddelas senare i separat kallelse. Confidence International AB:s årsredovisning kommer att offentliggöras på bolagets hemsida senast den 8 maj 2019. Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2019 kommer i enlighet med vad som tidigare

Kallelse till extra bolagsstämma i Confidence International AB

Aktieägarna i Confidence International AB, org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma. Tidpunkt: Tisdag den 2 april 2019, klockan 16.00 Plats: Confidence International AB, Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN Aktieägare som önskar delta vid stämman ska: -        dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 mars 2019, och -        dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Confidence International AB, Esplanaden 3 B, 172 67 Sundbyberg, eller per telefon 08-620 82

Bokslutskommuniké 2018

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2018.Fjärde kvartalet i sammandrag oktober – december 2018 · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 29,5 (28,3) MSEK · Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -3,0 (-4,9) MSEK · Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,4 (-5,2) MSEK · I resultat efter skatt ingår återföring av uppskjuten skattefordranmed -3,0 MSEK · Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgicktill -0,03 (-0,09) SEK före och efter

Confidence föreslår ökat finansiellt handlingsutrymme genom nyemission

Bolagets styrelse har beslutat kalla till en extra bolagsstämma och där föreslå aktieägarna att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare i syfte att förstärka bolagets balansräkning, möjliggöra fortsatt försäljningstillväxt samt för att stärka bolagets likviditet. Målet är att tillföra bolaget 19,4 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser och bolaget avser inhämta garantiåtaganden uppgående till 100 procent.Bakgrunden till förslaget om nyemission står att finna i den genomförda omstruktureringen och de implementerade

Ny affärschef till Confidence Security Sweden AB

Håkan Hammarbäck tillträder rollen som affärschef Brand på Confidence från och med den 18 mars 2019. Håkan kommer närmast från Aleris Omsorg där han arbetat med utveckling och inköp av välfärdsteknologi.Håkan har 30 års erfarenhet av tekniska brandskyddslösningar i chefsposition och som utvecklings-ledare. Håkans kompetens kommer från arbete med olika typer av larmsystem i roller som säljare, projektledare, driftsättare, tekniker och nu senast som utvecklingsledare. Confidence position inom området tekniskt brandskydd kräver en affärschef med bred kompetens, erfarenhet och en utpräglad

Skrivrättelse: Avstämningsdag för kommande sammanläggning av aktier

Skrivrättelsen avser avsaknad av korrekta kontaktuppgifter för Certified Adviser. Styrelsen i Confidence International AB (”Confidence” eller ”Bolaget”) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara måndagen den 18 februari 2019. Sammanläggning av aktier 1:100 innebär att hundra (100) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie.Sammanläggning av aktier Extra bolagsstämma i Confidence beslutade den 20 december 2018 om sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att hundra (100) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. För att möjliggöra

Avstämningsdag för kommande sammanläggning av aktier

Styrelsen i Confidence International AB (”Confidence” eller ”Bolaget”) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara måndagen den 18 februari 2019. Sammanläggning av aktier 1:100 innebär att hundra (100) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie.Sammanläggning av aktier Extra bolagsstämma i Confidence beslutade den 20 december 2018 om sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att hundra (100) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om ändring av bolagsordningens gränser. Beslut om

Confidence International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, rapporterar från extra bolagsstämma 2018-12-20

Väsentliga beslut som fattades på extra bolagsstämman:· Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 8 i kallelseoch beslutsunderlag, avseende riktad nyemission av aktier av serie B. · Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 9 i kallelseoch beslutsunderlag, avseende;(a) riktad nyemission av aktier av serie B,(b) ändring av bolagsordningen och(c) sammanläggning av aktier. · Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 10 i kallelse ochbeslutsunderlag, avseende bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B. ·

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2018, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-september 2018TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG JULI - SEPTEMBER 2018 · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 24,3 (27,6) MSEK · Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -4,6 (-4,3) MSEK · Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,9 (-4,5) MSEK · Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgicktill -0,02 (-0,08) SEK före och efter utspädning · Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgicktill -4,4 (-0,0) MSEK

Kallelse till extra bolagsstämma i Confidence international AB (publ)

Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma.Tidpunkt:               Torsdagen den 20 december 2018, klockan 17:00 Plats:                      Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg. ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN Aktieägare som önskar delta vid stämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 14 december 2018, och · dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Confidence International AB (publ),

Strategiskt viktig säkerhetsaffär till Confidence

Confidence tecknar avtal med byggbolaget In3prenör AB om större säkerhetsleverans vid om- och tillbyggnad av N-kvarteret inom Karolinska universitetssjukhuset. Installationen utförs i lokaler med en sammanlagd bruttoarea om drygt 16,000 kvm och avser nyinstallation av passage- och larmsystem med integration till befintliga system i närliggande lokaler och fastigheter. Arbetet påbörjas omgående med slutleverans i mars 2019.Avtalet har tecknats i konkurrens och framgången är till del en följd av tidigare installations- och integrationsprojekt i känslig publik miljö. Systemlösningen för N-

Ny affärschef till Confidence Security Sweden AB

Jesper Windh tillträder rollen som affärschef säkerhet på Confidence från och med den 1 november 2018. Jesper kommer närmast från Siemens där han under 5 år arbetat som account manager med ett totalansvar för större kunder.Jesper har nära 25 års erfarenhet från ledande positioner i säkerhetsbranschen där han i huvudsak arbetat med större komplexa integrerade systemlösningar, både på tillverkarsidan och i rollen som systemintegratör mot kund och användare. Med Jespers långa erfarenhet och höga kompetens kan vi leverera ytterligare värde till våra befintliga kunder. Samtidigt får vi nu

Kvartalsrapport andra kvartalet 2018, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2018.Andra kvartalet i sammandrag april - juni 2018 · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 28,8 (35,4) MSEK · Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -3,9 (0,0) MSEK · Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,6 (-0,2) MSEK · Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgicktill -0,02 (0,00) SEK före och efter utspädning · Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgicktill -3,5 (2,4) MSEK · På

Ingram Micro väljer Confidence för sitt första fullfillmentcenter i Norden

Confidence har tecknat avtal med den globala IT-distributören Ingram Micro om leverans av säkerhets- och brandskyddsystem för deras första nordiska fullfillmentcenter, lokaliserat i Brunna i utkanten av Stockholm. Leveransen till ett värde motsvarande ca. 4,0 MSEK påbörjas under sommaren med slutleverans vid årsskiftet.Framgångarna fortsätter för Confidence med ytterligare ett projekt inom integrerad säkerhet med krav på specialistkompetens. Ingram Micros fullfillmentcenter i Brunna på ca. 16.000 kvadratmeter ska serva Europas ledande online modeplattform och höga krav har ställts på

Riktad emission av aktier i Confidence International AB

I enlighet med beslut på bolagsstämman den 9 maj 2018 har Confidence International AB (”Bolaget” eller ”Confidence”) genomfört en riktad emission av aktier till nyckelpersoner inom koncernen. Totalt har 3 933 334 aktier tecknats. Teckningskurs i emissionen är 15 öre per aktie.Confidence har genomfört en riktad nyemission av aktier till tre nyckelpersoner i bolaget. VD Pär Nilsson, produktionschef Marie Snidare och försäljningschef Mikael Pettersson har tillsammans tecknat 3 933 334 aktier. Teckningskurs i emissionen är 15 öre per aktie vilket motsvarar genomsnittlig börskurs på Bolagets