Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 · Koncernens omsättning för perioden uppgick till 57,2 MSEK (18,2) · Periodens resultat blev -602,0 MSEK (-422,4). Jämförelsestörande poster belastade resultatet med -352,4 MSEK (-214,0) · Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 39,6 MSEK (71,1) · Styrelsen i A Brand New World ("ABNW") beslutade i december 2000 med stöd av bemyndigande beslutat på extra bolagsstämma om nyemission 1:4 till kursen 20 SEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt för innehavare av optionsrätter utgivna enligt beslut den 28 december 1999. Bolaget tillfördes i februari 2001 100,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. · Inkråmsförvärv genomfördes av Brace AB samt ICU Scandinaviakoncernen, som därefter ingår i moderbolaget. Vidare skrevs den 27 december 2000 värdet på aktierna i dotterbolagen Transport Online AS samt Avantego AB ned till noll kronor. Åtgärderna innebar att värdet på aktier i dotterbolag skrevs ned med 425 MSEK i moderbolaget. Dessutom reserverades i moderbolaget fordringar på Transport Online samt Avantego med totalt 32.2 MSEK. På koncernnivå blev effekten att all goodwill, totalt 352,4 MSEK, skrevs av omgående. · Moderbolaget har i februari 2001 lagt ett varsel om att minska personalen med 50 - 70 personer. Samtidigt har det helägda dotterbolaget Avantego AB lagt ett varsel om uppsägning av nio personer. Besparingarna beräknas få fullt genomslag under tredje kvartalet 2001. · Bolaget bedömer att break-even på månadsbasis nås i slutet av 2001 Affärsidé ABNW:s affärsidé är att utveckla och sälja system och projekt samt den hård- och mjukvara som krävs för att tillhandahålla en alternativ och kompletterande infrastruktur för den mobila internetanvändaren som är prisvärd, har hög kapacitet och god täckning. Utvecklingsstrategi ABNW har fokuserat sin utvecklingsstrategi längs två riktlinjer, som har en stark inbördes påverkan vad det gäller teknologi och lösningar, utifrån övertygelsen att dessa starkt kommer att korsbefrukta varandra: 1. Inom traditionella cellulära system arbetar man fokuserat för att förbättra komponenter och system med syfte att öka antalet abonnenter och öka täckningen i ett system, vilket betyder kompetens inom områdena kodning, multiplexering, standards och antennteknik. 2. Kunskapen från ovanstående tillämpas inom området kommunikation inom olicensierade radioband, vad avser teknologier och implementering av delvis cellulära lösningar. Inom de olicensierade banden arbetar bolaget med alla till buds stående standarder, samtidigt som man arbetar framåtriktat och påverkar kommande standarder. Tjänster, infrastruktur och terminaler ABNWs system består av tre delar: applikation, infrastruktur och terminaler. Bolagets samtliga produkter kan hänföras till något av dessa delområden. Genom att kombinera komponenter från vart och ett av dessa delområden kan bolaget erbjuda operatörer kompletta, moduluppbyggda systemerbjudanden. I och med att systemen är moduluppbyggda kan ABNW, som underleverantörer till andra systemleverantörer, även tillhandahålla enskilda komponenter och produkter. Genom att i varje enskilt fall välja den optimala radioteknologin erbjuder ABNW såväl den egna kunden som slutanvändaren (den mobila individen) bästa prestanda till konkurrenskraftiga priser. ABNWs system baseras på teknologi från mobiltelefonsystem, cellulära nät och smarta antenner samt teknologi från datakommunikation och internet, på radiofrekvensband som traditionellt sett endast används för lokala nät såsom Wireless LAN och Bluetooth. Genom utnyttjande av befintlig teknik från datakommunikation på licensfria frekvensband tillsammans med tunna klienter, utvecklar och tillhandahåller bolaget helhetslösningar för leverans av mobila internetlösningar från tjänste- och innehållsleverantörer till den mobila individen. Med mobilt Internet avses mobil kommunikation av tal eller data. Den mobila individen definieras som ett objekt (människa eller maskin) som har en trådlös förbindelse över en tidsperiod och vars behov av kommunikation och tjänster definieras under denna tidsperiod. Behoven av tjänster är situationsbetingade vad avser bandbredd, innehåll och utformning. Det är den mobila individens behov som är avgörande för hur mobilt internet utformas och utvecklas, samt för hur framgång nås. Immateriella rättigheter ABNW innehar idag 7 svenska patent, 2 patent i USA samt 18 patentansökningar. Verksamhetsåret 2000 Första halvåret användes till att förändra affärsidén till att omfatta ett helhetsgrepp inom mobil kommunikation med fokus på mobilt Internet, till strategiska förvärv av företag, samt att integrera dessa bolag och skapa resultat från utveckling och försäljning. Under andra halvåret har fokus inriktats på leverans av utvecklingsresultat och uppbyggnad av försäljningen. Omsättning och resultat koncernen År 2000 Omsättningen i koncernen uppgick till 57,2 MSEK (18,2). Av detta belopp hänförde sig 76 % till försäljning av system och produkter och 24 % till försäljning av tjänster. Periodens resultat blev -602,0 MSEK (-422,4). Jämförelsestörande poster i form av goodwillnedskrivningar mm har påverkat resultatet med -352,4 MSEK (-214,0). Kvartal 4 2000 Koncernens omsättning för fjärde kvartalet 2000 uppgick till 31,0 MSEK. Periodens resultat uppgick till -438,3 MSEK. Under perioden har resultatet belastats med goodwillnedskrivningar mm om -352,4 MSEK, vilka redovisats som jämförelsestörande post. Finansiell ställning och investeringar Under perioden har koncernen, förutom redovisade företagsförvärv, gjort nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgående till -10,5 MSEK (- 3,8). Det egna kapitalet uppgick per 31 december 2000 till 47,5 MSEK (240,2) vilket motsvarar en soliditet på 18 % (52%). Likvida medel uppgick per balansdagen till 39,6 MSEK (71,1). Anställda Antalet anställda i koncernen var vid periodens utgång 232 personer (120). Under året har 112 personer tillkommit, varav 30 via rekrytering och resten via förvärv. Aktiedata Resultatet efter skatt per aktie ger en förlust med 31,53 kr för år 2000. Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet per aktie till 2,49 kr. Moderbolaget hade per 31 december 2000 totalt 19.093.035 registrerade aktier. Genom nyemission i januari 2001 har antalet registrerade aktier i moderbolaget ökat till totalt 24.100.191. Justerat för nyemissionen uppgår det egna kapitalet per aktie till 5,70 kr. Företagsförvärv Under perioden har nedanstående förvärv genomförts för att komplettera bolagets kompetens inom ett antal teknikområden, samtliga under andra kvartalet 2000. Dessa förvärv har skett genom apportemissioner. Köpeskillingarna för förvärven har beräknats på basis av den senaste betalkursen för bolagets aktie den 16 juni 2000 om 88 kronor. Denna kurs bedöms ge ett mer tillförlitligt uttryck för det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten av de förvärvade bolagen än den genomsnittliga kursen under tio börsdagar före offentliggörande av respektive affär. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00440/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00440/bit0002.pdf

Om oss

A Brand New World (fd. Radio Design) är ett kunskapsföretag som utvecklar lösningar inom mobilt internet, mobila radiosystem och datakommunikation, vilket inkluderar såväl produkter, applikationer som tjänster.

Dokument & länkar