AllTele offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier

Styrelsen för AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) ("AllTele") har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier av serie A.

Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av 6 153 846  nyemitterade aktier av serie A i AllTele, vilka kommer att tecknas och tilldelas i samband med tillträdet av telekomoperatören Telecom3 AB (”T3”), vilket är planerat att ske den 30 december 2016. De nyemitterade aktierna utgör en del av den totala köpeskillingen och tecknas av säljarna av T3; On Top of it AB, Wilderness Consulting AB, Anderhed Invest AB och Johan Hellström Invest AB. De nyemitterade aktierna förväntas registreras och upptas till handel omkring den 5 januari 2017.

Prospektet finns tillgängligt på AllTeles hemsida, www.alltele.se.

För ytterligare information

Anders Lundström, CFO

Mobil: +46 (0)733 97 89 67

E-post: anders.lundstrom@alltele.se

Anders Lundström, CFO

Mobil: +46 (0) 733 97 89 67

E-post: anders.lundstrom@alltele.se

Om AllTele (www.alltele.se)

AllTele är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via AllTele Privat levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele Företag levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Prenumerera

Dokument & länkar