AAK Delårsrapport tredje kvartalet 2011

Tredje kvartalet 2011

  • Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade till 4.462 (3.774) Mkr, främst till följd av högre råvarupriser och en bättre produktmix, delvis motverkat av en negativ valutaomräkningseffekt på 246 Mkr. Volymerna ökade med 5 % på grund av ökade volymer för specialprodukter och effekten av förvärvet av Golden Foods/Golden Brands (225 Mkr högre nettoomsättning). Bulk-volymerna var som tidigare förutspått lägre, särskilt i Storbritannien.
  • Rörelseresultatet uppgick till 246 (231) Mkr, en ökning med 6 %. Rörelseresultatet till fasta växelkurser förbättrades med 13 % och uppgick till 253 Mkr före förvärvsrelaterade kostnader på 7 Mkr, en förbättring med 10 %.
  • Vinsten per aktie uppgick till 3,48 (3,73) kronor, en minskning med 7 % som väsentligen berodde på effekten av marknadsvärderingen av ränteswapkontrakt gjorda för att säkra framtida räntesatser.

 De första nio månaderna 2011

  • Nettoomsättningen under de första nio månaderna ökade till 12.212 (10.878) Mkr, främst till följd av högre råvarupriser och en bättre produktmix. Detta motverkades av en negativ valutaomräkningseffekt på 845 Mkr. De samman­tagna volymerna minskade med 2 %, på grund av lägre volymer för bulkvaror huvudsakligen i Storbritannien. Volymerna för specialprodukter fortsatte att öka.
  • Rörelseresultatet, exklusive engångsposter på 3 Mkr, uppgick till 646 (573) Mkr, en förbättring med 13 %. Rörelseresultatet till fasta växelkurser förbättrades med 21 % och uppgick till 653 Mkr före förvärvsrelaterade kostnader på 7 Mkr, en förbättring med 14 %.
  • Vinsten per aktie uppgick till 9,90 (9,17) kronor, en ökning med 8 %. 


 

Kontaktperson, investerarrelationer

Arne Frank, koncernchef och vd
Telefon: + 46 40 627 83 00

Anders Byström, ekonomi och finansdirektör
Telefon: + 46 40 627 83 00

Fredrik Nilsson, ansvarig för investerarkontakter
Telefon: + 46 40 627 83 34
Mobil: + 46 708 95 22 21
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Informationen är sådan som AarhusKarlshamn AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades till media för offentliggörande den 7 november 2011 kl. 8.15 CET.


Prenumerera

Dokument & länkar