Delårsrapport Januari - september 2000

· För perioden januari-september uppgick resultat efter finansiella poster till 109 Mkr (142). · Jämförelsestörande poster och kundreserveringar har belastat resultatet netto med 31 Mkr. · Resultatförbättringar inom affärsområdena Foderråvaror och Tekniska Produkter. · Till ny VD och koncernchef har fr o m 1 november utsetts Jerker Hartwall. · Ny global organisation inom affärsområde Livsmedelsfetter.

Prenumerera

Dokument & länkar