Optionsprogram

Styrelsen i Karlshamns AB har beslutat att föreslå bolagsstämman den 2 maj 2001 att bolaget skall upptaga förlagslån om nominellt högst 200.000 kronor genom emission av skuldebrev förenat med högst 400.000 optionsrätter till nyteckning av aktier. Teckningsberättigade är, med avvikande av aktieägarnas företrädesrätt, VD i Karlshamns AB samt det helägda dotterbolaget Tefac AB med rätt för dotterbolaget att efter teckning äga rätt att skilja av optionsrätterna och överlåta dessa till senare anställda ledande befattningshavare i Karlshamns-koncernen. Skuldebrevet löper med 3% årlig ränta och förfaller till betalning den 30 maj 2002. Skuldebreven skall emitteras i multiplar om nominellt 500 kronor förenade med ettusen (1.000) optionsrätter till en kurs motsvarande optionsrätternas värde, beräknad enligt den s.k. Black & Scholes-modellen och baserad på aktiekursen och bolagets utdelningspolicy, med tillägg av skuldebrevets nominella belopp. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske, skall motsvara ett belopp uppgående till 125 procent av den för aktier i bolaget noterade genomsnittliga betalkursen enligt O-listan för varje börsdag under perioden från och med den 2 maj 2001 till och med den 14 maj 2001. Anmälan för teckning av aktier med stöd av optionsrätter, varvid en (1) optionsrätt ger rätt att teckna en (1) aktie, kan äga rum under perioden från och med den 3 september 2001 till och med 1 juli 2004. Syftet är at främja de anställdas engagemang i Karlshamns-koncernen och öka de anställdas incitament till goda insatser. Utspädningseffekten vid full teckning och med hänsyn till utestående teckningsoptioner, uppgår till ca 2,7 procent av det totala antalet aktier och röster. Karlshamn den 26 februari 2001-02-23 Karlshamns AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Finansdirektör Jan-Ove Aspeblad, tel 0454-82577

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har fler än 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och cirka 3.700 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar