Delårsrapport januari - september 2016: Nya kunder under det tredje kvartalet

SEK har under det tredje kvartalet arbetat med att fördjupa vår affär gentemot våra kunder. Vår nyutlåning till svenska exportföretag och deras kunder uppgick under de tre första kvartalen 2016 till Skr 45,2 miljarder (83,0). Slutkundsfinansieringen uppgick till Skr 31,3 miljarder (69,5) och den sammanlagda totala volymen direktfinansiering uppgick till Skr 13,9 miljarder (13,5).

-  Vi har byggt upp ett bra samarbete med svenska banker, där vi genom att komplettera varandra kan ge kunder ett bra gemensamt stöd, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

SEK har under det tredje kvartalet även fortsatt att arbeta med regeringens exportstrategi och exportfrämjarna inom Team Sweden.

-  Arbetet med Team Sweden har under kvartalet fokuserat kring regionala exportcentra vilket ger oss en möjlighet att finnas på plats och skapa mer långtgående relationer med företagen. Tillväxtverket har i enlighet med regeringens exportstrategi skapat en digital ingång för exportföretagen via www.verksamt.se/utland för att erbjuda dessa en bättre översikt över exportfrämjarnas olika erbjudanden.

Rörelseresultatet för de tre första kvartalen uppgick till Skr 789 miljoner (1 193). Minskningen beror på satsningarna inom utveckling av riskmätning samt på orealiserade marknadsvärdesförändringar. Räntenettot på Skr 1 290 miljoner (1 234) ökade något jämfört med samma period föregående år. SEK har stark kapitalisering med en total kapitalrelation på 23,5 % och god likviditet. Vi är således väl förberedda för att bistå svenska exportföretag med finansieringslösningar och att därigenom stärka de svenska exportörernas konkurrenskraft.

Resultat januari-september 2016

  •  Räntenetto uppgick till Skr 1 290 miljoner (1 234)
  •  Rörelseresultat uppgick till Skr 789 miljoner (1 193)
  •  Nettoresultat uppgick till Skr 614 miljoner (927)
  •  Nyutlåning uppgick till Skr 45,2 miljarder (83,0)
  •  Avkastning på eget kapital uppgick till 4,8 procent (7,2 vid utgången av 2015)
  •  Total kapitalrelation var 23,5 procent vid periodens slut (24,5 vid utgången av 2015)
  •  Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till Skr 154 (232)

Läs mer i bifogad rapport.

 
Kontakt: Edvard Unsgaard, Kommunikationschef, + 46-8-613 84 88

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar