AB Volvo avser lämna offentligt erbjudande på bilias lastvagns- och entreprenadmaskinsverksamhet

AB Volvo avser lämna offentligt erbjudande på Bilias lastvagns- och entreprenadmaskinsverksamhet AB Volvo har för avsikt att lämna ett offentligt erbjudande på Bilias lastvagns- och entreprenadmaskinsverksamhet. För att renodla den egna kärnverksamheten avser AB Volvo växla sitt innehav i Bilias personbilsverksamhet mot Bilias lastvagns- och entreprenadmaskinsverksamhet. · Styrelsen i Bilia har idag offentliggjort sin avsikt att överföra Bilias lastbils- och entreprenadmaskinsverksamheter till ett separat bolag (Kommersiella Fordon AB, KFAB) och att därefter föreslå kommande ordinarie bolagsstämma att dela ut detta till aktieägarna. En aktie i Bilia avses berättiga till en aktie i KFAB. Bilias styrelses förslag om kontantutdelning om 4:25 kronor per Biliaaktie kvarstår. · Volvo, som är största aktieägare i Bilia med 43 procent av kapital och röster, meddelar sin avsikt att erbjuda de blivande aktieägarna i KFAB att överlåta sina aktier i KFAB till Volvo mot betalning av aktier i "Nya" Bilia 1) . Volvos avsikt är att erbjuda 3 aktier i "Nya" Bilia för 4 aktier i KFAB om vissa villkor är uppfyllda. · Den planerade utbytesrelationen har fastställts i samförstånd mellan Volvo och styrelsen i Bilia. · Bilias förslag om avknoppning av KFAB Styrelsen för Bilia tillkännagav idag sin avsikt att föreslå ordinarie bolagsstämma i Bilia, vilken kommer att senareläggas, att dela upp koncernen i två enheter, en enhet innefattande verksamheten relaterad till lastvagnar och entreprenadmaskiner (KFAB) och en enhet innefattande verksamheten relaterad till personvagnar ("Nya" Bilia). Uppdelningen avses genomföras genom att samtliga tillgångar, rättigheter och förpliktelser hänförliga till lastvagns- och entreprenadmaskinsverksamheten (inklusive de fastigheter som i huvudsak används för denna verksamhet) överförs till det nybildade dotterbolaget KFAB, vilket härefter, under förutsättning av ordinarie bolagsstämmas beslut, delas ut till Bilias aktieägare. Avstämningsdag avseende utdelningen av KFAB kommer att framgå av Bilias kallelse till den senarelagda ordinarie bolagsstämman. Volvos motiv Bilia är en ledande serviceleverantör för, och återförsäljare av personvagnar, lastvagnar och entreprenadmaskiner. Bilia är verksamt i Norden och ett tiotal andra europeiska länder. Volvo är största aktieägare i Bilia med cirka 43 procent av kapital och röster. Genom det planerade erbjudandet avser Volvo att växla sitt ägande i Bilias personbilsverksamhet mot ett ökat ägande i Bilias lastbils- och entreprenadmaskinsverksamhet. Detta innebär en renodling och ökad fokusering av Volvos verksamhet samtidigt som det möjliggör för Volvo att säkerställa att KFAB:s återförsäljarverksamhet och verkstäder fortsätter att utgöra en förebild för Volvos kvalitetsorienterade återförsäljarnätverk. Förvärvet av KFAB förväntas även generera synergieffekter, såväl avseende kostnader som intäkter. En närmare beskrivning av synergierna avses presenteras i ett senare skede. Beskrivning av KFAB Uppdelningen av Bilia avses genomföras genom att samtliga tillgångar, rättigheter och förpliktelser hänförliga till lastvagns- och entreprenadmaskinsverksamheten överförs till ett nybildat dotterbolag, KFAB, vilket härefter delas ut till Bilias aktieägare. Avsikten är att KFAB skall överta huvuddelen av Bilias nuvarande nettoskuld, så att "Nya" Bilia får en stark balansräkning som ger bolaget möjlighet att fortsätta sin expansion och utveckla sin verksamhet. KFAB kommer att ha ett eget kapital om 375 MSEK per den 1/7 2003. För en närmare beskrivning av KFAB, inklusive preliminär pro forma finansiell information, hänvisas till pressmeddelande från Bilia. Avsiktsförklaring Volvo, som äger cirka 43 procent av aktierna i Bilia, har fört diskussioner med styrelsen i Bilia i syfte att utröna förutsättningarna för Volvo att förvärva den verksamhet som avses utdelas till aktieägarna i Bilia. Dessa diskussioner har mynnat ut i ett beslut av Volvo att lämna en avsiktsförklaring till de blivande aktieägarna i KFAB att lämna ett erbjudande att, på vissa villkor, förvärva samtliga aktier i KFAB och att därvid erbjuda 3 aktier i "Nya" Bilia i utbyte mot 4 aktier i KFAB. Ett erbjudande avses lämnas när Bilia fullföljt överföringen av lastbils- och entreprenadverksamheten till KFAB i enlighet med de diskussioner som förts och kommer att fortsätta föras mellan Volvo och Bilia samt att Volvo verifierat detta vid en av Volvo genomförd så kallad due diligence. Volvos och Bilias avsikt är att dessa åtgärder skall vara slutförda vid sådan tid att erbjudandet kan lämnas före kommande ordinarie bolagsstämma i Bilia. Nytt datum för denna stämma kommer att meddelas av Bilia. Anmälningstiden beräknas vara avslutad under den första halvan av juli. Under förutsättning att det planerade erbjudandet accepteras fullt ut kommer Volvos ägande i "Nya" Bilia att uppgå till cirka 132 000 aktier, motsvarande cirka 0,5 procent av kapital och röster i "Nya" Bilia. Volvos planerade förvärv av KFAB förväntas ha marginellt positiv effekt på Volvos vinst per aktie. Volvo har i förhållande till Bilias styrelse åtagit sig att tillse att aktierna i KFAB blir föremål för handel på svensk börs, auktoriserad marknadsplats eller annan organiserad svensk handelsplats för det fall att Volvos avsedda erbjudande skulle leda till att Volvo ej blir ägare till mer än 90 procent av aktier och röster i KFAB. 2003-03-13 För ytterligare information, kontakta: Mårten Wikforss, Media Relations, 031-66 11 27 Fredrik Brunell, Investor Relations, 031-66 11 91 Bilia efter avskiljande av rätt till utdelning av KFAB samt övrig utdelning avseende räkenskapsåret 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar