Bolagsstämma i AB Volvo

BOLAGSSTÄMMA I AB VOLVO Vid bolagsstämma i AB Volvo den 9 april 2003 fastställdes styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 8:00 kronor per aktie, totalt 3 355 558 736 kr. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning bestämdes till den 14 april 2003. Utbetalning av utdelning kommer att ske genom VPC den 17 april 2003. Bolagsstämman beslutade vidare att ge bemyndigande till styrelsen i AB Volvo att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A och/eller B att Volvo efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier. Förvärv får ske genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare till ett pris som med maximalt 30 % överstiger gällande börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om att förvärv skall ske genom sådant erbjudande. Förvärv får även ske genom handel på börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad där bolagets aktier är noterade till ett pris per aktie motsvarande gällande börskurs. I syfte att finansiera företagsförvärv får överlåtelse ske genom erbjudande till samtliga aktieägare. Överlåtelse får även ske till annan än aktieägare som likvid i samband med företagsförvärv. Till styrelseledamöter i AB Volvo omvaldes Per-Olof Eriksson, Patrick Faure, Tom Hedelius, Leif Johansson, Finn Johnsson, Lars Ramqvist, Louis Schweitzer och Ken Whipple. Nyvalda i styrelsen är Neelie Kroes och Haruko Fukuda. Haruko Fukuda är Senior Adviser vid Lazard, styrelseledamot i b la Foreign & Colonial Investment Trust plc samt medlem av Business Advisory Council of the United Nations Office for Project Service (UNOPS). Hon har tidigare varit styrelseledamot och verkställande direktör i World Gold Council, vice ordförande i Nikko Europe plc och partner i James Capel & Co. Neelie Kroes är styrelseledamot i bl a P&O Nedlloyd och Nederlandse Spoorwegen N.V. Hon har tidigare varit transportminister i Nederländerna samt rådgivare åt kommissionären för transport inom EU-kommissionen. Stämman beslutade bemyndiga styrelsens ordförande att bland representanter för bolagets röstmässigt tre största ägare utse tre ledamöter vilka ej tillika är ledamöter i bolagets styrelse samt en ledamot representerande småaktieägarna att jämte ordförande utgöra nomineringskommittén för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Sammansättningen av kommittén inför styrelsevalet 2004 skall tillkännages i samband med publiceringen av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2003. Inget arvode skall utgå till nomineringskommittén. Arvodet till styrelsen fastställdes till SEK 5 200 000 att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmande. Bolagsstämman beslutade att utse det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers till revisorer för en tid av fyra år. 2003-04-09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT01120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT01120/wkr0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar