Det första halvåret 2002

Det första halvåret 2002 2002 2001 Nettoomsättning, Mkr 89 679 90 848 Rörelseresultat exkl 1 197 2 625 strukturkostnader, Mkr Rörelseresultat, Mkr 1 197 1 306 Resultat efter finansiella 692 561 poster, Mkr Nettoresultat, Mkr 334 555 Försäljningstillväxt, % -1 53 Resultat per aktie senaste -4,00 7,60 12-månadersperioden, kronor Avkastning på eget kapital -2,0 3,4 senaste 12- månadersperioden, % · Förbättrat resultat inom Lastvagnar under det andra kvartalet till följd av slutförd produktionsomställning inom Volvo Lastvagnar. Produktionen i Europa går i full takt. · Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2002 uppgick till 1.559 Mkr, jämfört med 2.123 Mkr under motsvarande period föregående år. · Det fortsatta arbetet med att generera ett positivt kassaflöde gav resultat under det andra kvartalet och bidrog till att kassaflödet ökade till 3,2 Mdr. · Förbättrat resultat inom Bussar och Anläggningsmaskiner. Volvo Aero påverkat fullt ut av den allmänna nedgången inom flygbranschen. · De asiatiska marknaderna fortsätter att utvecklas positivt inom samtliga affärsområden. Koncernchefens kommentar Det första kvartalet karakteriserades av modellbyten. Volvo Lastvagnar gick igenom en omfattande industriell omställning för att sätta de nya Volvo FH- och FM-modellerna i produktion. Den industriella omställningen slutfördes under andra kvartalet och de nya modellerna är nu i full produktion. Nästa steg har redan påbörjats. En ny serie lastbilar, baserade på samma framgångrika teknologi som i FH och FM, kommer att introduceras på den nordamerikanska marknaden under nästa kvartal. De nya modellerna kommer att vara utrustade med motorer som svarar mot den nya emissionslagstiftningen i USA, EPA02. Även Mack Trucks introducerar en ny motorserie som tillmötesgår kraven. Volvo CE genomförde en liknande produktionsomställning för de nya hjullastarna och grävmaskinerna, om än i mindre skala. Produktionen ligger nu på en hög nivå för att svara mot kundernas starka efterfrågan på dessa nya produktprogram. Affärsklimatet fortsätter att utvecklas i olika riktningar för koncernens affärsområden, med undantag av marknaderna i Asien och Östeuropa där hela koncernens utveckling är stark. Dessa regioner svarar nu för mer än 10 procent av nettoförsäljningen. Den ökande orderingången på den nordamerikanska lastbilsmarknaden under det andra kvartalet är ett positivt tecken som tyder på att marknaden har nått botten. Osäkerheten kvartstår emellertid vad gäller kundernas efterfrågan direkt efter införandet av EPA02 i oktober 2002. Lastbilsmarknaden i Västeuropa är fortsatt relativt stabil och nedgången kommer troligen att hålla sig inom de 10 procent som vi tidigare förutspått, vilket innebär att lastvagnsmarknaden kvarstår på historiskt sett höga nivåer. Efterfrågan på bussar i Nord- och Sydamerika är svag. Inom vissa områden i Europa har den förbättrats medan den viktiga marknaden för turistbussar fortfarande är svag på alla marknader. Marknaden för anläggningsmaskiner fortsätter att minska i både Europa och Nordamerika. Till följd av det skiftande affärsklimatet var koncernens resultatutveckling under det andra kvartalet blandad. Volvo Penta lyckades motverka nedgången genom att ta marknadsandelar och gjorde ännu ett starkt kvartal. Efterfrågan på Volvo Lastvagnars nya modeller är mycket stark och lanseringen har resulterat i fler än 31.000 order hittills. Orderingången ökade även för Renault Trucks och Mack Trucks. Även efterfrågan på Volvo CE:s nya produkter är stor och bidrog till ett förbättrat resultat trots det svåra affärsläget. Bussars ansträngningar med att vända den nedåtgående trenden resulterade i ett positivt rörelseresultat. Två stora och lönsamma order till fabriken i Mexiko säkrades. Financial Services fortsätter att stabilisera sin kreditportfölj och förbättrade resultatet något under det andra kvartalet. Volvo Aeros svaga resultat var en väntad följd av nedgången i flygtrafiken. Med det osäkra affärsklimatet som råder kvarstår vårt fokus på konjunkturella anpassningar och strukturella förbättringar. Volvo Aero har redan vidtagit stora åtgärder för att anpassa verksamheten till de nya villkoren. Det inbegriper beslut om stora minskningar av personalstyrkan, vilket är beklagligt men också nödvändigt. Flyttningen av Mack Trucks monteringsverksamhet i South Carolina till Volvo Lastvagnars anläggning i Virginia, liksom Bussars beslut om att lämna marknaden för stadsbussar i USA är viktiga steg för att stärka konkurrensen i Nordamerika. Integrationen inom lastbilsverksamheten utvecklas enligt plan och vid slutet av det andra kvartalet uppgick synergierna till en nivå på 2,1 miljarder SEK per år. Kostnaderna för integrationsaktiviteterna har hittills utvecklats något bättre än förväntat. Tillsammans med den starka produktförnyelsen kommer dessa aktiviteter att successivt öka vår konkurrenskraft. Leif Johansson Viktiga händelser under det andra kvartalet 2002 Volvo Bussar utsedd till huvudleverantör I juni 2002 utsågs Volvo Bussar till huvudleverantör till två av Mexikos största bussoperatörer. Kontraktet innebär att Volvo Bussar blir ledande på den mexikanska marknaden när det gäller det övre segmentet av långfärdsbussar. Leveranserna, som avser 1.800 bussar, börjar i mitten av 2002 och fortsätter fram till mitten av 2005. Ramavtalet värderas till totalt cirka 3 miljarder kronor. Avtalet är en fortsättning på den tidigare ordern på 900 bussar av typ Volvo 7550 som till stor del levererades under 2000 och 2001. Volvo CE bygger produktionsanläggning i Kina Volvo Construction Equipment (Volvo CE) har beslutat att bygga en fabrik för produktion av anläggningsmaskiner i Shanghai, Kina. Samtidigt bildades ett helägt dotterbolag, Volvo Construction Equipment (China) Co, Ltd. Den nya anläggningen beräknas tas i bruk våren 2003 och kommer inledningsvis att användas för montering av bandgående grävmaskiner. Bolaget kommer till en början att ha 150 anställda. AB Volvo firade 75-årsjubileum Den 14 april 2002 firade Volvo 75-årsjubileum. Det var då precis 75 år sedan den första serietillverkade Volvobilen, Volvo ÖV4, rullade av bandet på Hisingen i Göteborg. Sedan dess har Volvo utvecklats från ett litet verkstadsföretag till en av världens ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner med över 70.000 anställda i hela världen och närvaro på mer än 125 marknader. Viktiga händelser tidigare under 2002 Ny struktur för Volvos lastbilsverksamhet Till följd av förvärvet av Renault V.I. (numera Renault Trucks) och Mack Trucks har koncernen lagt ett starkt fokus på integration och strategin för hur utvecklingen av framtida fordon och motorer ska koordineras. Huvuddelen av detta arbete är nu slutfört. De beslutade produktplanerna kommer att genomföras de närmaste åren, bland annat i syfte att ta tillvara möjligheterna till synergier som förvärvet skapat. Ett tydligt kundfokus med särpräglade och kraftfulla varumärken ligger till grund för de kommande produktgenerationerna. Detta avspeglas i de nya organisations- och ledningsformerna som innebär att Mack Trucks, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar styrs som separata affärsområden från och med den 7 januari 2002, och rapporterar direkt till Volvos huvudkontor. Volvo CE lanserade nya produkter I början av året lanserade Volvo Construction Equipment sin B-serie av grävmaskiner, en ny generation av kraftfulla maskiner designade för ökad produktivitet samt förbättrad förarmiljö. Volvo CE lanserade även den nya Volvo E-generationen hjullastare. Hjullastarna kombinerar hög produktivitet med låg bränsleförbrukning och miljöpåverkan, vilket gör dem lämpliga till ett stort antal användningsområden. Volvo levererade 200 stadsbussar till Johannesburg I januari påbörjade Volvo Bus South Africa Pty leveranserna av 200 stadsbussar till Metrobus i Johannesburg, Sydafrika. Leveransen består av 150 dubbeldäckbussar av typ B7 TL och 50 standardbussar av typ B7 R. Leveransen markerar en betydande modernisering av stadens bussflotta och blir ett nytt inslag i stadsbilden inför årets stora toppmöte inom FN, där världens ledare diskuterar miljö- och ekonomisk utveckling. Volvo Aero Engine Services får stor underhållsorder från Aeroflot Volvo Aero har med det ryska flygbolaget Aeroflot tecknat ett avtal om underhåll av motorer av typ JT9D-59A, som används i bolagets plan av typ DC 10-40. Värdet på ordern beräknas till cirka 60 MUSD, vilket därmed är den största underhållsorder som Volvo Aero tecknat sedan 1998. Ordervärdet kan stiga till 120 MUSD, förutsatt att Aeroflot beslutar att utöka sin flotta med fler DC 10-40:or. Volvokoncernen 2002 Nettoomsättning Volvokoncernens nettoomsättning under det andra kvartalet 2002 uppgick till 49.294 Mkr, jämfört med 47.098 Mkr under motsvarande period 2001. Exklusive effekter av valutakursförändringar samt förändringar av koncernens struktur, ökade försäljningen med 8%. Försäljningsuppgången beror främst på ökade leveranser av lastbilar på de flesta marknader till följd av framgångsrika produktintroduktioner. Försäljningen inom Lastvagnar uppgick till 32.554 Mkr, en ökning exklusive valutakursförändringar med 12% jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror främst på ökade leveranser. Leveranserna inom Europa ökade med 10% till följd av introduktionen av de nya Volvo FH och Volvo FM lastbilarna i kombination med ökade leveranser av Renaultlastbilar i södra och östra Europa. Volvo Lastvagnars produktionsomställning fullbordades framgångsrikt under det andra kvartalet. Effekterna från produktionsstarten som ledde till försenade leveranser under första kvartalet eliminerades därmed. I Nordamerika ökade leveranserna och uppgick till 10.592 fordon, en ökning med 9% jämfört med föregående år. Bussars nettoomsättning under det andra kvartalet 2002 uppgick till 4.142 Mkr. Justerat för valutakursförändringar samt för att Prévost/Nova Bus från och med det fjärde kvartalet föregående år konsolideras enligt klyvningsmetoden, ökade Bussars omsättning med 2%. Effekterna från produktionsomställningen till de nya produkterna under det första kvartalet slutfördes och Volvo CE:s nettoomsättning ökade med 7%, exklusive valutakursförändringar. Försäljningen av marina motorer fortsatte att vara stark och Volvo Pentas omsättning steg med 16% under det andra kvartalet, exklusive valutakursförändringar. Till följd av nedgången inom flygindustrin sjönk Volvo Aeros omsättning med 21%. Koncernens försäljning i Västeuropa ökade under det andra kvartalet 2002 med 9% främst på grund av ökade leveranser av nyintroducerade produkter. Försäljningen i Nordamerika och Sydamerika sjönk med 6% respektive 28%, medan en väsentlig försäljningstillväxt noterades i Östra Europa, Asien samt på övriga marknader. Nettoomsättningen per marknad specificeras i vidstående tabell: Nettoomsättning Första Föränd- per marknad Andra halvåret kvarta let Mkr 2002 2001 2002 2001 ring i % av % total Västra Europa 25 670 23 624 46 767 47 321 -1 52 Östra Europa 1 946 1 427 3 264 2 626 +24 4 Nordamerika 14 491 15 354 26 229 28 795 -9 29 Sydamerika 1 239 1 727 2 450 3 106 -21 3 Asien 3 342 2 756 5 992 4 697 +28 7 Övrigt 2 606 2 210 4 977 4 303 +16 5 Total 49 294 47 098 89 679 90 848 -1 100 Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat uppgick till 1.559 Mkr under det andra kvartalet 2002, jämfört med 2.123 Mkr under samma period föregående år. Justerat för engångseffekter motsvarade resultatet en förbättring med cirka 550 Mkr jämfört med föregående år. Lastvagnars rörelseresultat uppgick under andra kvartalet till 483 Mkr jämfört med 639 Mkr föregående år. Rörelseresultatet under det andra kvartalet förbättrades väsentligt jämfört med det tre första månaderna. Förbättringen beror främst på ökade leveranser och omställningar i produktionen av de nya lastbilarna Volvo FH och Volvo FM samt på de positiva effekterna från synergierna. Under det andra kvartalet 2001 inkluderade rörelseresultatet en vinst på 574 Mkr i samband med avyttringen av aktier i Mitsubishi Motors. Rörelseresultatet inom Bussar uppgick till 51 Mkr jämfört med en rörelseförlust om 25 Mkr under motsvarande period föregående år. Förbättringen beror till stor del på turn-around aktiviteter och stabiliserade förhållanden i Nordamerika. Anläggningsmaskiners andra kvartal 2002 var starkt med ett rörelseresultat på 464 Mkr jämfört med 408 Mkr föregående år. Volvo Pentas resultat fortsatte att vara fördelaktigt med en rörelsemarginal på 10% under andra kvartalet 2002. Volvo Aeros rörelseresultat minskade väsentligt jämfört med samma period föregående år, främst på grund av en minskad efterfrågan samt till följd av en svagare dollarkurs. Rörelseresultatet för Financial Services uppgick till 120 Mkr vilket var något högre jämfört med föregående kvartal och högre än motsvarande period föregående år. Rörelseresultaten för övriga bolag minskade till 176 (530) Mkr under det andra kvartalet 2002. Minskningen var ett resultat av lägre utdelning från Scania och underskott i Volvos svenska pensionsstiftelse. Rörelseresultatet för Volvokoncernen under det andra kvartalet 2002 inkluderade en mindre positiv effekt från aktivering av produktutvecklingskostnader om 53 Mkr, jämfört med samma period 2001. Effekten hänförs till nya redovisningsprinciper vilka tillämpats från och med 2001. Den totala effekten avseende aktivering av produktutvecklingskostnader, inklusive avskrivningar, var 398 Mkr för det andra kvartalet 2002, jämfört med 451 Mkr med samma period föregående år. Resultatet från övriga aktieinnehav minskade till 325 Mkr under det andra kvartalet (1,448). Minskningen beror främst på den halverade utdelningen från Scania samt en realisationsvinst från försäljningen av aktier i Mitsubishi Motors under 2001. Underskottet i koncernens svenska pensionsstiftelse (för säkring av åtagande enligt ITP-planen) ökade med 338 Mkr och hade en negativ effekt på rörelseresultatet under årets andra kvartal, vilket främst berodde på en svag utveckling på aktiemarknaden. Räntenetto Räntenettot förbättrades under perioden april-juni 2002 till -187 Mkr jämfört med -248 Mkr under det första kvartalet. Förbättringen beror främst på lägre finansiell nettoskuld och lägre upplåningskostnader i USA samt högre avkastning på finansiella tillgångar i Sverige. Skatter Skattekostnaden, som under det andra kvartalet uppgick till 212 Mkr, avsåg aktuella skattekostnader i dotterföretag utanför Sverige. Koncernens Första resultaträkning* Andra halvåret kvartal et Mkr 2002 2001 2002 2001 Nettoomsättning 49 294 47 098 89 679 90 848 Kostnad för sålda -40 560 -38 887 -73 765 -75 123 produkter Bruttoresultat 8 734 8 211 15 914 15 725 Forsknings- och -1 373 -1 357 -2 878 -2 751 utvecklingskostnader Försäljningskostnader -3 787 -3 599 -7 584 -6 977 Administrationskostnader -1 455 -1 776 -2 732 -3 435 Övriga rörelseintäkter och -958 -815 -2 052 -1 511 kostnader Resultat från Financial 120 63 235 176 Services Resultat från innehav av -47 -52 -31 -54 intressebolag Resultat från övriga 325 1 448 325 1 452 aktieinnehav Strukturkostnader - - - -1 319 Rörelseresultat 1 559 2 123 1 197 1 306 Ränteintäkter och liknande 313 388 579 799 resultatposter Räntekostnader och -500 -650 -1 014 -1 334 liknande resultatposter Övriga finansiella -62 -49 -70 -210 intäkter och kostnader Resultat efter finansiella 1 310 1 812 692 561 poster Skatter -212 -465 -330 -43 Minoritetsandelar i -18 9 -28 37 resultat Nettoresultat 1 080 1 356 334 555 Vinst per aktie, kronor 2,60 3,20 0,80 1,30 * Financial Services redovisat enligt kapitalandelsmetoden. Operativa nyckeltal, Första koncernen, % Andra halvåret kvartal et 2002 2001 2002 2001 Bruttomarginal 17,7 17,4 17,7 17,3 Forsknings- och 2,8 2,9 3,2 3,0 utvecklingskostnader i % av nettoomsättning Försäljningskostnader i % 7,7 7,6 8,5 7,7 av nettoomsättning Administrationskostnader i 3,0 3,8 3,0 3,8 % av nettoomsättning Rörelsemarginal* 3,2 4,5 1,3 2,9 Rörelsemarginal 3,2 4,5 1,3 1,4 * Exklusive strukturkostnader Resultaträkning i Första sammandrag, Financial Andra halvåret Services kvartal et Mdr 2002 2001 2002 2001 Nettoomsättning 2 435 2 368 4 883 4 608 Resultat efter finansiella 120 63 235 176 poster Skatter -35 60 -62 54 Nettoresultat 85 123 173 230 Nyckeltal - Financial 30 juni 31 dec Services 12 mån rullande värden om 2002 2001 ej annat anges Avkastning på eget 3,7 4,2 kapital, % Soliditet vid periodens 10,7 10,3 utgång, % Tillväxt tillgångar första -7,3 10,5 halvåret, % Koncernens Volvok Volvok balansräkning oncern oncern en en exkl Financ Financial total ial Services t Servic es 1) Mkr 020630 011231 020630 011231 020630 01123 1 Tillgångar Immateriella 16 892 17 366 142 159 17 034 17 anläggningstillgångar 525 Fastigheter, maskiner 28 043 30 370 2 936 2,864 30 979 33 och inventarier 234 Tillgångar i 12 606 15 020 12 761 14,060 23 833 27 operationell leasing 101 Aktier och andelar 34 620 35 145 191 203 27 428 27 798 Långfristiga 90 19 24 864 26,256 24 695 26 fordringar i 075 kundfinansieringsverk samhet Långfristiga 4 649 5 627 8 0 4 635 5 554 räntebärande fordringar Övriga långfristiga 8 586 9 017 92 73 8 490 8 902 fordringar Varulager 29 855 30 557 384 518 30 239 31 075 Kortfristiga 27 95 23 007 23,732 21 980 22 fordringar i 709 kundfinansieringsverk samhet Kortfristiga 6 251 6 799 78 82 1 505 2 525 räntebärande fordringar Övriga kortfristiga 28 462 29 798 1 991 2,647 29 349 31 fordringar 044 Kortfristiga 17 938 12 997 381 517 18 319 13 placeringar 514 Kassa och bank 5 937 11 877 1 848 2,417 7 542 13 869 Tillgångar 193 204 68 683 73 528 246 260 956 687 028 925 Eget kapital och skulder Eget kapital 80 113 85 185 7 383 7 550 80 113 85 185 Minoritetskapital 246 391 0 0 246 391 Avsättning för 13 402 14 632 16 15 13 418 14 pensioner och 647 liknande förpliktelser Övriga avsättningar 13 299 14 085 3 875 4 342 17 174 18 427 Lån 28 802 29 710 53 945 57 956 76 371 81 568 Övriga skulder 58 094 60 684 3 464 3 665 58 706 60 707 Eget kapital och 193 204 68 683 73 528 246 260 skulder 956 687 028 925 1) Financial Services redovisat enligt kapitalandelsmetoden. Totala tillgångar i Volvokoncernen uppgick till 246,0 miljarder kronor den 30 juni 2002, vilket motsvarade en minskning med 14,9 miljarder kronor jämfört med årsskiftet 2001. Av minskningen var 16,7 miljarder kronor en effekt av förändrade valutakurser. Eget kapital uppgick den 30 juni 2002 till 80,1 miljarder kronor, motsvarande en soliditet på 41,4%, exklusive Financial Services. Koncernens finansiella nettoskuld uppgick vid samma tidpunkt till 7,4 miljarder kronor. Den finansiella nettoskulden motsvarade 9,2% av eget kapital och minoritetskapital. Förändringar av eget kapital och finansiell nettoställning under rapportperioden specificeras i vidstående tabeller. Förändring av finansiell nettoställning, Mdr Andra Först kvart a alet halvå ret Vid periodens början -9,3 -7,0 Kassaflöde från den löpande 4,5 3,2 verksamheten Nettoinvesteringar i -1,1 -2,5 anläggningar och leasingtillgångar Förvärvade och avyttrade -0,2 0,0 enheter Kassaflöde efter 3,2 0,7 nettoinvesteringar, exklusive Financial Services Finansiella skulder i förvärvade 0,0 -0,2 och avyttrade enheter Utdelning -3,4 -3,4 Förändring av avsättningar för -0,3 -0,5 pensioner och liknande förpliktelser Valutaeffekt 2,7 3,3 Övrigt -0,3 -0,3 Total förändring 1,9 -0,4 Finansiell nettoställning vid -7,4 -7,4 periodens slut Nyckeltal 30 31 dec juni 12 månaders 2002 2001 rullande värden om ej annat anges Försäljningstillvä -1,3 50,0 xt första halvåret, % Resultat i kronor -4,00 -3,50 per aktie Resultat i kronor 0,30 3,10 per aktie exklusive strukturkostnader Avkastning på eget -2,0 -1,7 kapital, % Avkastning på eget 0,2 1,5 kapital exklusive strukturkostnader Finansiell -7,4 -7,0 nettoställning vid periodens slut, Mdr Finansiell -9,2 -8,2 nettoställning vid periodens slut i % av eget kapital och minoritetskapital Andel eget kapital 32,7 32,8 och minoritetskapital, % Andel eget kapital 41,4 41,8 och minoritetskapital, exklusive Financial Services, % Förändring av eget kapital Första halvår et Mdr 2002 2001 Vid periodens början 85,2 88,3 Omräkningsdifferenser -1,8 1,5 Återköp av egna aktier - -8,3 Emission av aktier till Renault SA - 10,4 Utdelning till AB Volvos aktieägare -3,4 -3,4 Periodens nettoresultat 0,3 0,6 Övriga förändringar -0,2 0,0 Eget kapital vid periodens slut 80,1 89,1 30 31 dec juni Antal aktier 2002 2001 Antal utestående aktier 419,4 419,4 Medelantal utestående aktier under 419,4 422,4 perioden Egna aktier ägda av AB Volvo 22,1 22,1 Kassaflödesanalys, Mdr Första Andra halvåret kvarta let 2002 2001 2002 2001 Den löpande verksamheten Rörelseresultat* 1,4 2,0 1,0 1,1 Avskrivningar 2,2 2,1 4,1 3,9 Övriga ej kassapåverkande poster 0,5 -0,5 0,6 -0,6 Förändringar i rörelsekapital 0,4 -0,3 -2,3 0,2 Finansiella poster och betalda 0,0 0,2 -0,2 -0,8 inkomstskatter Kassaflöde från den löpande 4,5 3,5 3,2 3,8 verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningar -1,4 -2,1 -3,1 -4,0 Investeringar i leasingtillgångar -0,1 -0,1 -0,1 -0,3 Försäljning av anläggningar och 0,4 0,3 0,7 0,5 leasingtillgångar Fordringar i 0,0 -0,2 0,0 -0,1 kundfinansieringsverksamhet, netto Aktier och andelar, netto 0,0 3,2 0,0 3,0 Förvärv och avyttringar av -0,2 11,8 0,0 15,5 dotterföretag och andra affärsenheter, netto Kassaflöde efter nettoinvesteringar 3,2 16,4 0,7 18,4 exkl Financial Services Kassaflöde efter nettoinvesteringar, -1,1 -2,8 -2,2 -4,2 Financial Services Kassaflöde efter nettoinvesteringar, 2,1 13,6 -1,5 14,2 Volvokoncernen Finansieringsverksamheten Nettoförändring av obligationslån 2,1 -4,2 2,7 4,2 och övriga lån Lån till utomstående, netto 0,9 -0,5 1,2 -1,1 Återköp egna aktier - -8,3 - - Utdelning till AB Volvos aktieägare -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 Övrigt 0,0 -0,2 0,0 -0,2 Förändring av likvida medel exkl 1,7 5,3 -1,0 5,4 omräkningsdifferenser Omräkningsdifferenser på likvida -0,3 0,2 -0,5 0,7 medel Förändring av likvida medel 1,4 5,5 -1,5 6,1 * exkl Financial Services Kassaflödesanalys i sammandrag, Andra Första Financial Services kvarta halvåret let Mdr 2002 2001 2002 2001 Kassaflöde från den löpande 1,8 0,3 2,6 1,0 verksamheten Nettoinvesteringar i kreditportföljen -2,9 -3,1 -4,8 -5,2 etc Kassaflöde efter nettoinvesteringar -1,1 -2,8 -2,2 -4,2 Volvokoncernens kassaflöde Kassaflödet efter nettoinvesteringar (exklusive Financial Services) under det andra kvartalet var positivt om 3,2 miljarder kronor. Jämfört med motsvarande period föregående år förbättrades kassaflödet, exklusive förvärvade och avyttrade verksamheter, med cirka 2,0 miljarder huvudsakligen på grund av en positiv utveckling av rörelsekapital och lägre investeringar i anläggningar. Förbättringen av kassaflödet jämfört med första kvartalet i år hänförs huvudsakligen till bättre rörelseresultat och lägre rörelsekapital. Kassaflödet efter nettoinvesteringar inom Financial Services var negativt och uppgick till 1,1 miljarder kronor (-2,8). Koncernens nettoupplåning under andra kvartalet ökade med 2,1 miljarder kronor. Under samma period minskade de likvida medlen med 3,4 miljarder kronor på grund av utbetalning av utdelning till Volvos aktieägare. Totalt ökade de likvida medlen med 1,4 miljarder under det andra kvartalet och uppgick till 25,9 miljarder per den 30 juni 2002. Redovisning per affärsområde Nettoomsättning Andra Första Föränd- ring 12 kvarta halvåret i % månade let r Mkr 2002 2001 2002 2001 rullan de Lastvagnar 32 554 29 256 59 112 58 377 +1 117 303 Bussar 4 142 4 915 7 307 8 630 -15 15 352 Anläggningsmask 6 188 6 067 10 664 10 755 -1 21 044 iner Volvo Penta 2 249 1 976 4 211 3 712 +13 7 879 Volvo Aero 2 338 3 060 4 823 5 667 -15 10 940 Övrigt 1 823 1 824 3 562 3 707 -4 6 928 Nettoomsättning 49 294 47 098 89 679 90 848 -1 179 446 Rörelseresultat Andra Första 12 månader Jan - kvarta halvåret dec let Mkr 2002 2001 2002 2001 rullan 2001 de Lastvagnar 483 639 9 789 260 1 040 Bussar 51 -25 -43 -108 -459 -524 Anläggningsmask 464 408 333 489 735 891 iner Volvo Penta 225 222 371 389 640 658 Volvo Aero 40 286 118 446 325 653 Financial 120 63 235 176 384 325 Services Övrigt 176 530 174 444 -127 143 Rörelseresultat 1 559 2 123 1 197 2 625 1 758 3 186 * Strukturkostnad - - - -1 319 -2 543 -3 862 er Rörelseresultat 1 559 2 123 1 197 1 306 -785 -676 * Exklusive strukturkostnad er Rörelsemarginal Andra Första 12 månader Jan- kvarta halvåret dec let % 2002 2001 2002 2001 rullan 2001 de Lastvagnar 1,5 2,2 0,0 1,4 0,2 0,9 Bussar 1,2 -0,5 -0,6 -1,3 -3,0 -3,1 Anläggningsmask 7,5 6,7 3,1 4,5 3,5 4,2 iner Volvo Penta 10,0 11,2 8,8 10,5 8,1 8,9 Volvo Aero 1,7 9,3 2,4 7,9 3,0 5,5 Rörelsemarginal 3,2 4,5 1,3 2,9 1,0 1,8 * Rörelsemarginal 3,2 4,5 1,3 1,4 -0,4 -0,4 * Exklusive strukturkostnad er Lastvagnar I början av 2002 förändrade Volvokoncernen organisationsstrukturen för lastvagnsverksamheten genom att Mack Trucks, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar bildade fristående affärsområden. Koncernens lastvagnsverksamhet rapporterar direkt till Volvokoncernens huvudkontor. Den gemensamma organisationen för samordning av produktplanering, inköp och produktutveckling, Volvo 3P, bildar en fristående affärsenhet. Nettoomsättning Första Föränd- per marknad Andra halvåret kvartal et Mkr 2002 2001 2002 2001 ring i % Europa 18 397 16 215 33 356 33 313 +0 Nordamerika 9 649 8 913 17 370 17 475 -1 Sydamerika 892 1 145 1 737 2 018 -14 Asien 1 545 1 175 2 644 1 929 +37 Övrigt 2 071 1 808 4 005 3 642 +10 Total 32 554 29 256 59 112 58 377 +1 Totalmarknad Marknaden för tunga lastbilar i Västra Europa minskade med 17% under de första fem månaderna 2002, jämfört med den höga efterfrågan i början av 2001. På årsbasis förväntas den europeiska marknaden minska med cirka 10% till en nivå av 215.000 fordon för hela året. I USA minskade totalmarknaden för tunga lastbilar i Class 8-segmentet med 12% fram till maj 2002. Den nya emissionslagstiftningen, som träder i kraft i USA i oktober (EPA02), har skapat en osäkerhet kring driftskostnader bland transportörer och drivit fram en tillfällig förbättring i orderingången inom industrin. En minskad efterfrågan förväntas från och med oktober när prestandan på de nya motorerna utvärderas. Prognosen för hela året pekar på en totalmarknad för tunga lastbilar i Nordamerika på en nivå av 167.000 fordon jämfört med 170.000 under 2001. Marknaden för tunga lastbilar i Asien fortsätter att utvecklas positivt, främst inom Kina och Sydkorea. Leveranser Koncernens totala leveranser under det andra kvartalet 2002 uppgick till 43.781 fordon, en ökning med 10% jämfört med ett år tidigare. I Europa levererades 27.009 lastbilar under det andra kvartalet i jämförelse med 24.469 lastbilar 2001. Ökningen beror främst på introduktionen av de nya lastbilarna Volvo FH och Volvo FM. Renault Trucks har lyckats bibehålla en hög leveransnivå som överstiger den generella marknadsnedgången. Renault Magnum och Renault Kerax lyckades väl under det andra kvartalet. I Nordamerika levererade Lastvagnar totalt 10.592 fordon, en ökning med 9%, jämfört med samma period 2001. I Asien fortsatte Lastvagnars leveranser att öka med 64% till 2.257 fordon. Orderläge Orderingången har utvecklats gynnsamt för Volvo, Renault och Mack. Även om Renault Trucks har minskat sina återköpsåtaganden väsentligt, så har den totala orderingången utvecklats väl för de lätta kommersiella fordonen Renault Master och Renault Mascott samt för den tunga lastbilen Renault Magnum. Det nya programmet av Volvo FM och Volvo FH har skapat stor efterfrågan bland kunderna i Europa. Flertalet av Volvo Lastvagnars marknader i Asien och Mellanöstern har haft en positiv utveckling med en stark orderingång under perioden och har även haft stöd från lanseringen av det nya produktsortimentet. I Nordamerika ökade den kombinerade orderstocken för Mack och Volvo med 16%. Ökningen hänförs främst till den stora efterfrågan på lastbilar i och med den nya emissionslagstiftningen som träder i kraft i oktober 2002. Volvo Lastvagnars orderingång under det första halvåret steg med 12%. Den totala orderboken ökade med 28% under det första halvåret 2002 jämfört med 2001. Marknadsandel Volvos och Renaults sammanlagda marknadsandel för tunga lastbilar i Västra Europa minskade till 26,7% (27,5) fram till maj 2002. Renault Trucks lyckades öka marknadsandelen till 13,3% på den minskande västeuropeiska marknaden från 12,3% förra året. Generellt har de syd- och östeuropeiska länderna gjort det möjligt för Renault Trucks att ta marknadsandelar på den totala marknaden, särskilt under det andra kvartalet. Renault Trucks var under det första halvåret Europas tredje största tillverkare i segmenten: över 6 ton, 10-15 ton och över 15 ton. Volvo Lastvagnars marknadsandelar minskade till 13,4% (15,2) främst på grund av minskade leveranser i början av året i samband med omställningen i produktionen till nya Volvo FH/FM. Volvo Lastvagnars produktion i Europa nådde full kapacitet under det andra kvartalet och marknadsandelen var i maj 15,3%. I Nordamerika sjönk den kombinerade marknadsandelen inom Class 8- segmentet till 21,7% (24,7) fram till maj varav Mack Trucks utgjorde 13,7 (14,3) och Volvo Lastvagnar 8,0 (10,4). Den främsta orsaken till den låga marknadsandelen beror på att Volvo valde att stå utanför ett antal mycket aggressiva prisanbud. Volvos andelar på den brasilianska marknaden för tunga lastbilar ökade till 31,1% fram till juni, en förbättring på 2,6% i jämförelse med samma period föregående år. Resultatutveckling Nettoförsäljningen för det andra kvartalet ökade med 11% och uppgick till 32.554 Mkr jämfört med 29.256 Mkr föregående år. Rörelseresultatet för det andra kvartalet var 483 Mkr jämfört med 639 Mkr vid samma tidpunkt föregående år. Resultatförbättringen från det första kvartalet beror främst på ökade leveranser. Rörelseresultatet från föregående år inkluderade en nettovinst från försäljningen av aktier i Mitsubishi Motors på 574 Mkr. Produktnyheter Lanseringen av nya Volvo FM och FH som inleddes i november förra året har tagits emot mycket väl av kunder, återförsäljare och media. Produktionsomställningen avslutades under det andra kvartalet och produktionen är nu i full gång. Produktlanseringen kommer att fortsätta på de internationella marknaderna under året. Under det tredje kvartalet 2002 kommer Volvo Lastvagnar att introducera en ny generation tunga lastbilar i Nordamerika inklusive en ny motor, som uppfyller de krav som ställs i den nya emissionslagstiftningen EPA02. Även Mack Trucks introducerar en ny motorserie som tillmötesgår kraven. Renault kommer att bygga en ny anläggning med förbättrat miljöskydd för rekonditionering av begagnade reservdelar. Anläggningen kommer att ligga i Limoges, Frankrike. I juni belönades Renault Trucks "Infomax system" med ett innovationspris i transportkategorin "Prix de l'innovation SIEMENS 2002". Programvaran, som installerad i fordonen, gör det möjligt att ta fram och analysera information om fordonet för effektivare transporter. Bussar Nettoomsättning Första Föränd- per marknad Andra halvåret kvartal et Mkr 2002 2001 2002 2001 ring i % Europa 2 181 1 782 3 741 3 108 +20 Nordamerika 1 083 2 285 1 940 4 187 -54 Sydamerika 99 259 196 444 -56 Asien 522 485 966 677 +43 Övrigt 257 104 464 214 +117 Total 4 142 4 915 7 307 8 630 -15 Totalmarknad Totalmarknaden för bussar fortsätter att minska långsamt. Inköpen av nya bussar har minskat på grund av den osäkra marknaden för turism i Nordamerika och Europa. Efterfrågan på stadsbussar har varit stark i de nordiska länderna och i Storbritannien, medan efterfrågan i Tyskland, som är den största marknaden för bussar och turistbussar i Europa, har minskat med nästan 30%. Sydamerika har fått känna av en betydlig nedgång beroende på den instabila finansiella situationen i regionen. I Asien har marknaderna en stabil tillväxt. Orderläge Orderläget har förbättrats i huvudsak på grund av två order mottagna i Mexiko. I Sydamerika fortsätter orderingången att vara mycket låg. Nordamerika hade en väsentlig nedgång av orderingången orsakad av utvecklingen på marknaden för turistbussar. Även Europa har fått erfara en nedgång av orderingången på grund av en minskning på den brittiska turistbussmarknaden. I de nordiska länderna var orderboken god och hade en gynnsam inverkan på de nordiska karossfabrikerna. I Asien har främst Kina haft en positiv inverkan på orderingången. Leveranser Volvo levererade 4.413 (4.844) bussar under det första halvåret 2002. Under det andra kvartalet var antalet leveranser 2.571 (2.727). Minskningen är främst hänförlig till de avsevärt lägre volymerna i Mexiko och Sydamerika liksom minskad försäljning av turistbussar i Nordamerika, vilket till viss del motverkades av fördelaktiga volymer i Kina, de nordiska länderna och Storbritannien. Under det första halvåret var 38% av leveranserna kompletta bussar jämfört med 50% föregående år. Den lägre andelen kompletta bussar beror till stor del på att de delägda nordamerikanska företagen redovisas enligt klyvningsmetoden från 1 oktober 2001. Marknadsandel Volvo har ökat sina marknadsandelar i Europa något tack vare det kompletta och konkurrenskraftiga produktsortimentet och att Volvos traditionellt starka marknader, de nordiska länderna och Storbritannien, utvecklats positivt. I den rådande marknadssituationen är priskonkurrensen hård. Volvo har för avsikt att avstå från olönsamma affärer vilket påverkade marknadsandelarna negativt i USA, Europa och väsentligt i Brasilien. I Kina och Sydostasien var Volvos utveckling varit god. Resultatutveckling Nettoförsäljningen uppgick till 7.307 Mkr (8.630) under första halvåret. Under andra kvartalet uppgick nettoförsäljningen till 4.142 Mkr (4.915). Minskningen beror i stor utsträckning på de lägre volymerna i Mexiko och Sydamerika och på att de nordamerikanska samriskprojekten redovisas enligt klyvningsmetoden. Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 51 Mkr (-25). Rörelseförlusten efter första halvåret var 43 Mkr (-108). Framsteg har även gjorts inom turn-around aktiviteter men detta har motverkats av en svag utveckling i Sydamerika och Mexiko. I fokus Volvo Bussar har gjort framsteg i Europa för att öka produktiviteten genom förbättrad produktionseffektivitet, lägre produktkostnad och hög kvalitetsnivå, vilket främjar det kompletta och konkurrenskraftiga produktsortimentet. Volvo Bussar fortsätter att verkställa planerna på att lämna Novas verksamhet i Roswell och den sista bussen kommer att levereras i november i år. Volvo mottog två viktiga order från tre ledande stadsbussoperatörer under det andra kvartalet. De omfattar 2.100 stadsbussar till Mexiko. Den största ordern uppgick till 1.800 bussar och kommer att levereras över en period på tre år. 95% av all passagerartrafik i Mexiko görs med buss och mer än 2,5 miljarder människor reser med buss per år. Anläggningsmaskiner Nettoomsättning Första Föränd- per marknad Andra halvåret kvartal et Mkr 2002 2001 2002 2001 ring i % Europa 3 038 3 066 5 283 5 539 -5 Nordamerika 1 935 1 858 3 161 3 052 +4 Sydamerika 172 230 347 468 -26 Asien 841 855 1 508 1 406 +7 Övrigt 202 58 365 290 +26 Total 6 188 6 067 10 664 10 755 -1 Totalmarknad Totalmarknaden för tunga och kompakta anläggningsmaskiner inom Volvos produktsegment för 2002 minskade med 5% under det andra kvartalet, jämfört med samma period föregående år. I såväl Nordamerika och Europa var nedgången 7% och på andra marknader 1%. Marknaden för tunga anläggningsmaskiner var i stort sett oförändrad under det andra kvartalet i jämförelse med föregående år. I såväl Nordamerika redovisades en nedgång på 9% och i Europa 7%. Övriga marknader ökade med 11%. För kompakta anläggningsmaskiner minskade marknaden med cirka 10% under kvartalet. Den nordamerikanska marknaden var oförändrad. I Europa minskade marknaden med 7% och övriga marknader föll med 19%. Marknadsandel Jämfört med samma period förra året lyckades Volvo CE öka sina marknadsandelar på flera viktiga marknader och inom ett antal produktområden, främst tack vare nylanserade produkter och det starka varumärket. Orderläge Värdet på orderboken var 30% högre den 30 juni 2002 jämfört med motsvarande datum 2001, nästan 60% högre jämfört med i slutet av 2001 och på samma nivå som i slutet av första kvartalet 2002. Resultatutveckling Volvo CE:s nettoförsäljning ökade med 2% under andra kvartalet och uppgick till 6.188 Mkr (6.067). Under andra kvartalet ökade även rörelseresultatet med nästan 14% och uppgick till 464 Mkr (408). Rörelsemarginalen var 7,5% (6,7). Trots de fortsatt svaga marknadsvillkoren lyckades Volvo CE öka både nettoförsäljningen och rörelseresultatet främst till följd av att omställningarna i produktionen under det första kvartalet slutförts. Även högre kapacitetsutnyttjande, höjda priser inom vissa områden, lägre kostnader för forskning och utveckling samt inom försäljning och administration hade en positiv effekt på resultatet. Nya produkter Under andra kvartalet lanserade Volvo CE sin nya Volvo B-serie av väghyvlar. De nya väghyvlarna har Volvomotorer och förbättrat hydraulsystem för ökad produktivitet och förarkomfort samt förbättrad bränsleeffektivitet och lägre utsläpp. Den nya B-serien utgör plattformen för Volvos kommande generation av väghyvlar. Volvo Penta Nettoomsättning Första Föränd- per marknad Andra halvåret kvartal et Mkr 2002 2001 2002 2001 ring i % Europa 1 171 1 036 2 205 2 003 +10 Nordamerika 662 626 1 240 1 132 +10 Sydamerika 30 41 63 78 -19 Asien 335 228 616 424 +45 Övrigt 51 45 87 75 +16 Total 2 249 1 976 4 211 3 712 +13 Totalmarknad Den totala efterfrågan på marinmotorer i Europa har varit förhållandevis stark under årets första sex månader, medan marknaden för industrimotorer minskat jämfört med motsvarande period föregående år. På marinmotorsidan återspeglades den allmänna konjunkturförbättringen i USA även i båtåterförsäljarnas orderböcker, även om efterfrågan fortfarande låg under förra årets nivåer. Industrimotormarknaden i Nordamerika förefaller att vara på väg att återhämta sig och inom vissa segment var efterfrågan till och med högre än under samma period förra året. Totalmarknaden för industrimotorer i Kina var fortsatt stark. Marknadsandel Volvo Penta fortsätter att öka sina marknadsandelar globalt på både marin- och industrimotormarknaden. Genom avtal med ett flertal nya större kunder har tillväxten inom industrimotorer kunnat bibehållas. Detta har inneburit att Volvo Penta lyckats kompensera den allmänna marknadsnedgången. På den europeiska marinmotormarknaden har Volvo Penta fortsatt att öka sina marknadsandeler i det övre segmentet, bland annat tack vare stärkta positioner i Frankrike. I Ukraina har en strategisk inbrytning skett genom en nyvunnen order på tunga dieselmotorer för installation i bogserbåtar. Orderläge Det första kvartalet i år avslutades med minskad orderingång och denna utveckling har fortsatt under årets andra kvartal, både på marin- och industrisidan. En uppgång konstaterades dock för Volvo Pentas marinmotorförsäljning i Nordamerika, främst genom förbättrad ordersituation för bensinmotorer. Trots den totalt sett minskade orderingången har Volvo Pentas sammanlagda orderintag ändå legat på historiskt höga nivåer. Resultatutveckling Volvo Penta har under det andra kvartalet fortsatt att kompensera den minskande världsmarknaden genom att ta nya marknadsandelar. Volvo Pentas försäljning under perioden ökade med 14%, från 1.976 Mkr 2001 till 2.249 Mkr 2002. Den totala försäljningen under de första sex månaderna blev 4.211 Mkr (3.712). Denna försäljning fördelades per affärssegment enligt följande: Marin Fritid 2.620 Mkr, Marin Kommersiellt 508 Mk och Industri 1.083 Mkr. Den mycket starka resultatutvecklingen har fortsatt under andra kvartalet. Omfördelning av kostnader för motorer inom Volvokoncernen har under det första halvåret haft en negativ påverkan på resultatet. Trots detta förbättrades Volvo Pentas rörelseresultat under andra kvartalet till 225 Mkr (222). Produktnyheter Volvo Pentas produktprogram inom Marin Kommersiellt breddades under perioden nedåt i effektklasserna genom lanseringen av nya 5- och 7- liters dieselmotorer. De nya motorerna, som går på låga varvtal och som lämpar sig väl för olika typer av båtar i kommersiell sjöfart, innebär en väsentlig förstärkning av Volvo Pentas totala produkterbjudande inom Marin Kommersiellt. Under andra kvartalet lanserade Volvo Penta också en ny 7-liters dieselmotor för fritidsbåtar, TAMD75. Den nya inombordsmotorn konkurrerar i det växande segmentet för motorer på 450 till 500 hästkrafter, i vilket Volvo Penta redan har en stark ställning. Volvo Aero Nettoomsättning Första Föränd- per marknad Andra halvåret kvartal et Mkr 2002 2001 2002 2001 ring i % Europa 963 1 195 1 949 2 412 -19 Nordamerika 1 200 1 678 2 460 2 841 -13 Sydamerika 44 48 95 88 +8 Asien 95 107 251 248 +1 Övrigt 36 32 68 78 -13 Total 2 338 3 060 4 823 5 667 -15 Totalmarknad Under 2002 har den internationella passagerartrafiken långsamt börjat återhämta sig efter höstens kraftiga nedgång. Fortfarande ligger dock den totala flygtrafiken i världen på en låg nivå, jämfört med ett år tidigare. Statistiken för passagerartrafiken visar att flygtrafiken till och med april hade minskat med cirka 8%, jämfört med året innan. Många flygbolag har fortfarande stora ekonomiska problem, något som bland annat påverkar beställningar av nya flygplan. Med några få undantag är det enbart lågprisflygbolagen som kan redovisa en positiv utveckling, både vad gäller passagerartrafik och lönsamhet. Det är också dessa bolag som svarar för en betydande del av de nya flygplansbeställningarna. Under 2001 levererade de båda flygplanstillverkarna Boeing och Airbus totalt 847 nya flygplan. Boeing räknar med att leverera 380 nya plan under 2002 och Airbus cirka 300 plan. Prognosen för 2003 talar för 575- 600 plan. Orderläge Till följd av flygbranschens kris har beställningar av komponenter till nya flygmotorer och reservdelar gått ner markant, jämfört med samma tid förra året. För Volvo Aeros del slår den effekten igenom fullt ut inom produktionen under andra halvåret 2002. Det minskade flygresandet har också i hög grad påverkat reservdelsmarknaden och behovet av motorunderhåll, två områden där Volvo Aero också är verksamt. Här väntas dock en viss efterfrågeökning mot slutet av 2002. Resultatutveckling Nettoomsättningen sjönk under andra kvartalet med 24% till 2.338 Mkr (3.060). Rörelseresultatet sjönk till 40 Mkr (286), trots en fortsatt god utveckling inom nytillverkning av komponenter och reservdelar till civila flygmotorer. Rörelsemarginalen var 1,7%, (9,3). Det är fortfarande främst de områden som drabbades tidigast av nedgången efter den 11 september, motorunderhåll och reservdelsförsäljning, som har problem med lönsamheten. Fokus ligger nu på att anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna som gäller inom flygbranschen. Det sker bland annat i form av personalnedskärningar. I april blev det efter MBL-förhandlingar klart att personalstyrkan i Trollhättan minskas med drygt 300 personer. Volvo Aero Engine Services i Bromma presenterade i juni neddragningsplaner, som innebär en minskning på 65 anställda. Volvo Aero Services i USA, som säljer reservdelar till flygbolagen, minskade redan i höstas personalstyrkan med ett 70-tal personer. Nya order Tjeckiens planerade köp av 24 Gripen-plan, med motorn Volvo RM12, ligger i avvaktan på ett nytt parlamentariskt beslut om investeringen. Andra länder som eventuellt tar ställning till en investering i nya stridsflygplan under andra halvan av 2002 är Brasilien och Polen. Volvo Aero Services har fortsatt på den inslagna vägen att utvecklas från en reservdelsförsäljare till att bli en långsiktig partner för flygbolag och stora tillverkare inom branschen. Företaget har den senaste tiden bland annat tecknat avtal med Northwest Airlines, Honeywell, AeroXchange och Bombardier. Financial Services Under det första halvåret uppgick finansieringsvolymen till 12,6 miljarder kronor, vilket är 2,9 miljarder högre än vid samma tidpunkt föregående år. Finansiering av Renault Trucks och Mack Trucks bidrog med 2,8 miljarder. Anläggningsmaskiners, Bussars och Volvo Aeros finansiering ökade med 0,5 miljarder kronor medan Volvo Lastvagnars finansiering minskade med 0,4 miljarder. På de marknader där finansiella tjänster erbjuds är den genomsnittliga penetrationsgraden hittills i år 30% för Volvo Lastvagnar, 25% för Bussar, 17% för Anläggningsmaskiner, 11% för Renault Trucks och 10% för Mack Trucks. På de marknader där finansiering erbjuds var Financial Services genomsnittliga penetrationsgrad cirka 18% av alla sålda fordon. Totala tillgångar per 30 juni 2002, uppgick till 69 miljarder kronor, varav 61 miljarder var hänförliga till kreditportföljen. Justerat för valutakurseffekter ökade kreditportföljen med 5% under första halvåret. 61% av kreditportföljen avser finansiering av Volvolastbilar, 15% anläggningsmaskiner, 14% bussfinansiering, 5% Renault Trucks och 3% Mack Trucks. De resterande 3% avser finansiering av Volvo Aero och Volvo Penta. Om man ser till valutan i kreditportföljen utgörs 39% av US-dollar, 31% av euro, 12% av brittiska pund och 8% av kanadensiska och australiensiska dollar. Återstående 10% hänförs huvudsakligen till andra europeiska och latinamerikanska valutor. Varje lokal kreditportfölj fonderas till 100 procent i lokal valuta i enlighet med AB Volvos policy vilket koordineras av Volvo Treasury. Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 120 Mkr (63) jämfört med115 Mkr (113) för det första kvartalet 2002. Totala kreditreserver uppgick i slutet av juni till 2,7% av kreditportföljen jämfört med 2,9% i slutet av 2001. Nedskrivningarna uppgick till 370 Mkr (403) under det första halvåret Det inkluderar 113 Mkr (0) som är relaterade till likvidationen av den Latinamerikanska portföljen, vilket reserverats för under tidigare perioder. Nedskrivningarna under det första halvåret uppgick till 1.16% (1.30%) av kreditportföljen. Exklusive nedskrivningarna av den gamla latinamerikanska portföljen var nedskrivningskvoten 0,79%. Den ökade volymen och de stärkta relationerna med de två nya affärsområdena Renault Trucks och Mack Trucks har varit en positiv utveckling för Financial Services och bidrog med mer än 20% av finansieringsvolymen under det första halvåret 2002. Fördelen med samarbetet är en utveckling mot en mer diversifierad porfölj och potentiella synergier som kan uppnås genom användandet av en gemensam administration. Moderbolaget AB Volvo AB Volvos nettoomsättning under första halvåret 2002 var 229 Mkr (223). Resultat före skatt uppgick till 581 Mkr (15.027), vilket inkluderar resultat från aktier och andelar i koncernföretag om 328 Mkr (14.352), samt resultat från övriga aktier och andelar med 323 Mkr (1.250). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 Mkr (8). De likvida medlen var vid utgången av perioden 9.608 Mkr mot 17.880 Mkr vid årsskiftet. Finansiella nettotillgångar uppgår efter första halvåret till 4.194 Mkr mot 12.260 Mkr vid årsskiftet. Antal anställda Den 30 juni 2002, var antalet anställda inom Volvokoncernen 71.665 personer, jämfört med 70.921 i slutet av 2001. Ökningen beror främst på ökad produktion inom Volvo Lastvagnar. Göteborg den 23 juli 2002. AB Volvo (publ) Leif Johansson Denna rapport har inte varit föremål för granskning av AB Volvos revisorer. [REMOVED GRAPHICS] Kvartalsuppgifter Volvokoncernen Mkr där ej annat anges 2/2001 3/2001 4/2001 1/2002 2/2002 Nettoomsättning 47 098 41 134 48 633 40 385 49 294 Kostnad för sålda -38 -34 -40 -33 -40 produkter 887 033 321 205 560 Bruttoresultat 8 211 7 101 8 312 7 180 8 734 Forsknings- och -1 357 -1 279 -1 361 -1 505 -1 373 utvecklingskostnader Försäljningskostnader -3 599 -3 444 -4 242 -3 797 -3 787 Administrationskostnader -1 776 -1 525 -1 514 -1 277 -1 455 Övriga rörelseintäkter -815 -1 063 -497 -1 094 -958 och kostnader Resultat från Financial 63 69 80 115 120 services 1) Resultat från -52 -43 9 16 -47 intressebolag Resultat från övriga 1 448 -28 -14 0 325 aktieinnehav Strukturkostnader - -1 406 -1 137 - - Rörelseresultat 2 123 -1 618 -364 -362 1 559 Ränteintäkter och 388 466 388 266 313 liknande resultatposter Räntekostnader och -650 -690 -629 -514 -500 liknande resultatposter Övriga finansiella -49 -38 58 -8 -62 intäkter och kostnader Resultat efter 1 812 -1 880 -547 -618 1 310 finansiella poster Skatter -465 316 53 -118 -212 Minoritetsandelar i 9 29 7 -10 -18 resultat Nettoresultat 1 356 -1 535 -487 -746 1 080 Avskrivningar ingående ovan Volvokoncernen exkl 2 106 1 907 1 216 1 950 2 184 Finans Finans 691 834 691 783 708 Totalt 2 797 2 741 1 907 2 733 2 892 Resultat i kronor per 3.20 -3.60 -1.20 -1.80 2.60 aktie Genomsnittligt antal 431.4 419.4 419.4 419.4 419.4 aktier, miljoner 1) Financial Services redovisas enligt kapitalandelsmetoden Resultat i kronor per aktie beräknas som nettoresultat dividerat med det vägda genomsnittet av antalet utestående aktier under perioden. Operativa nyckeltal % 2/2001 3/2001 4/2001 1/2002 2/2002 Bruttomarginal 17,4 17,3 17,1 17,8 17,7 Forsknings- och 2,9 3,1 2,8 3,7 2,8 utvecklingskostnader i % av nettoomsättning Försäljningskostnader i % 7,6 8,4 8,7 9,4 7,7 av nettoomsättning Administrationskostnader 3,8 3,7 3,1 3,2 3,0 i % av nettoomsättning Rörelsemarginal 4,5 -3,9 -0,7 -0,9 3,2 Rörelsemarginal exkl 4,5 -0,5 1,6 -0,9 3,2 strukturkostnader Nettoomsättning Mkr 2/2001 3/2001 4/2001 1/2002 2/2002 Lastvagnar 29 256 25 611 32 580 26 558 32 554 Bussar 4 915 4 001 4 044 3 165 4 142 Anläggningsmaskiner 6 067 5 388 4 992 4 476 6 188 Volvo Penta 1 976 1 774 1 894 1 962 2 249 Volvo Aero 3 060 2 994 3 123 2 485 2 338 Övrigt 1 824 1 366 2 000 1 739 1 823 Nettoomsättning 47 098 41 134 48 633 40 385 49 294 Rörelseresultat Mkr 2/2001 3/2001 4/2001 1/2002 2/2002 Lastvagnar 639 -340 591 -474 483 Bussar -25 -185 -231 -94 51 Anläggningsmaskiner 408 266 136 -131 464 Volvo Penta 222 141 128 146 225 Volvo Aero 286 118 89 78 40 Financial Services 63 69 80 115 120 Övrigt 530 -281 -20 -2 176 Rörelseresultat* 2 123 -212 773 -362 1 559 Strukturkostnader - -1 406 -1 137 - - Rörelseresultat 2 123 -1 618 -364 -362 1 559 * Exklusive strukturkostnader Rörelsemarginal % 2/2001 3/2001 4/2001 1/2002 2/2002 Lastvagnar 2,2 -1,3 1,8 -1,8 1,5 Bussar -0,5 -4,6 -5,7 -3,0 1,2 Anläggningsmaskiner 6,7 4,9 2,7 -2,9 7,5 Volvo Penta 11,2 7,9 6,8 7,4 10,0 Volvo Aero 9,3 3,9 2,8 3,1 1,7 Rörelsemarginal* 4,5 -0,5 1,6 -0,9 3,2 Rörelsemarginal 4,5 -3,9 -0,7 -0,9 3,2 * exklusive strukturkostnader Redovisningsprinciper Volvo har vid upprättandet av denna rapport tillämpat de redovisningsprinciper som anges i not 1 på sidan 57 i Volvos årsredovisning för 2001. Antal levererade Andra Andra Första Första Förändri lastbilar kvartale kvartale halvåret halvåret ng i % Volvokoncernen t t 2002 2001 2002 2001 Europa 27.009 24.469 47.748 51.986 -8 Västra Europa 24.627 22.624 43.923 48.507 -9 Östra Europa 2.382 1.845 3.825 3.479 +10 Nordamerika 10.592 9.748 18.034 19.898 -9 Sydamerika 1.365 1.703 2.529 2.986 -15 Asien 2.257 1.374 3.974 2.506 +59 Övriga marknader 2.558 2.651 4.818 4.708 +2 Totalt, 43.781 39.945 77.103 82.084 -6 Volvokoncernen Mack Trucks Andra Andra Första Första Förändri kvartale kvartale halvåret halvåret ng i % t t 2002 2001 2002 2001 Nordamerika 6.475 5.970 11.030 12.534 -12 Sydamerika 152 396 334 585 -43 Asien 3 8 4 8 -50 Övriga 185 227 441 407 +8 Totalt 6.815 6.601 11.809 13.534 -13 Renault Trucks Andra Andra Första Första Förändri kvartale kvartale halvåret halvåret ng i % t t 2002 2001 2002 2001 Europa 15.813 14.403 29.760 29.977 -1 Västra Europa 14.840 13.740 28.089 28.629 -2 Östra Europa 973 663 1.671 1.348 +24 Asien 56 138 138 276 -50 Övriga 1.668 1.830 2.964 3.203 -7 Totalt 17.537 16.371 32.862 33.456 -2 Volvo Lastvagnar Andra Andra Första Första Förändri kvartale kvartale halvåret halvåret ng i % t t 2002 2001 2002 2001 Europa 11.196 10.066 17.988 22.009 -18 Västra Europa 9.787 8.884 15.834 19.878 -20 Östra Europa 1.409 1.182 2.154 2.131 +1 Nordamerika 4.117 3.778 7.004 7.364 -5 Sydamerika 1.213 1.307 2.195 2.401 -9 Asien 2.198 1.228 3.832 2.222 +72 Övriga 705 594 1.413 1.098 +29 Totalt 19.429 16.973 32.432 35.094 -8 Antal fakturerade Andra Andra Första Första Förändri bussar/busschassie kvartale kvartale halvåret halvåret ng i % r t t 2002 2001 2002 2001 Europa 1.036 924 1.750 1.554 +13 Västra Europa 961 907 1.600 1.503 +6 Östra Europa 75 17 150 51 +194 Nordamerika 535 956 980 1.899 -48 Sydamerika 126 319 210 583 -64 Asien 651 408 1.088 615 +77 Övriga marknader 223 120 385 193 +99 Totalt, 2.571 2.727 4.413 4.844 -9 bussar/busschassie r Volvokoncernen med Financial Services konsoliderat Koncernens resultaträkning Första halvåret Mkr 2002 2001 Nettoomsättning 94 95 164 055 Kostnad för sålda produkter -76 -78 744 119 Bruttoresultat 17 16 420 936 Forsknings- och utvecklingskostnader -2 -2 878 751 Försäljningskostnader -8 -7 220 494 Administrationskostnader -2 -3 827 548 Övriga rörelseintäkter och kostnader -2 -1 609 957 Resultat från innehav av aktier och -14 -11 andelar i intresseföretag Resultat från övriga aktier och andelar 325 1 450 Strukturkostnader - -1 319 Rörelseresultat 1 197 1 306 Ränteintäkter och liknande 544 799 resultatposter Räntekostnader och liknande -979 -1 resultatposter 334 Övriga finansiella intäkter och -70 -210 kostnader Resultat efter finansiella poster 692 561 Skatter -330 -43 Minoritetsandelar i resultat -28 37 Nettoresultat 334 555 Kassaflödesanalys, Mdr Första halvåret 2002 2001 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 1) 1,2 1,3 Avskrivningar 5,6 5,3 Övriga ej kassapåverkande poster 1,1 -0,6 Förändringar i rörelsekapital -1,9 -0,6 Finansiella poster och betalda -0,2 -0,6 inkomstskatter Kassaflöde från den löpande verksamheten 5,8 4,8 Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningar -3,2 -4,3 Investeringar i leasingtillgångar -2,4 -2,6 Försäljning av anläggningar och 1,6 1,2 leasingtillgångar Fordringar i -3,3 -1,7 kundfinansieringsverksamhet, netto Aktier och andelar, netto 0,0 3,0 Förvärv och avyttringar av dotterföretag 0,0 13,8 och andra affärsenheter, netto Kassaflöde efter nettoinvesteringar -1,5 14,2 Finansieringsverksamheten Ökning av obligationslån och övriga lån 2,7 4,2 Lån till utomstående, netto 1,2 -1,1 Återköp egna aktier -8,3 - Utdelning till AB Volvos aktieägare -3,4 -3,4 Övrigt 0,0 -0,2 Förändring av likvida medel exkl -1,0 5,4 omräkningsdifferenser Omräkningsdifferenser på likvida medel -0,5 0,7 Förändring av likvida medel -1,5 6,1 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/23/20020723BIT00040/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/23/20020723BIT00040/wkr0002.PDF Hela rapporten

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar