Erbjudande till Volvos aktieägare om återköp av aktier

ERBJUDANDE TILL VOLVOS AKTIEÄGARE OM ÅTERKÖP AV AKTIER Styrelsen i AB Volvo har idag beslutat att förvärva högst 10 procent av det totala antalet aktier i Volvo, motsvarande högst 44.152.088 aktier, genom att erbjuda aktieägarna i Volvo att sälja var tionde aktie till Volvo för ett kontantbelopp om 264 kronor per A-aktie och 271 kronor per B-aktie, vilket motsvarar en premie om ca 30 procent. Vid full anslutning i återköpserbjudandet kommer 11.868 Mkr att överföras till aktieägarna i Volvo. Bakgrund och motiv Den 26 april 2000 beslutade ordinarie bolagsstämman i AB Volvo att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av bolagets egna aktier, i syfte att fortlöpande kunna anpassa Volvos kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov, samt för att kunna överlåta aktier i samband med infriande av åtaganden enligt gällande incitamentsprogram inom Volvo eller i samband med finansiering av företagsförvärv. Volvo och Renault träffade den 25 april 2000 en principöverenskommelse som innebär att Volvo förvärvar Renaults lastvagnsverksamhet, Renault VI/Mack, i utbyte mot 15 procent av aktierna i Volvo. Genom förvärvet av Renault VI/Mack fördubblar Volvo i det närmaste sina volymer på lastbilssidan, förstärker sin globala närvaro och tillväxtpotential och skapar därmed ökade förutsättningar för mervärde åt kunder, anställda och aktieägare. Den föreslagna affären är villkorad av att erforderliga myndighetsgodkännanden erhålls på för parterna godtagbara villkor och att slutliga avtal med Renault ingås. Efter erforderliga tillstånd erhållits kommer Volvo att överlåta 10 procent av A- respektive B-aktierna i AB Volvo som dellikvid till Renault i utbyte mot 100 procent av aktierna i Renault VI/Mack. I det fall full anslutning i återköpserbjudandet ej uppnås, avser Volvo att förvärva resterande aktier i marknaden. Volvo kommer att överföra den resterande delen av likviden om 5 procent av aktierna i Volvo till Renault efter att Volvo har genomfört ytterligare återköp av egna aktier. Villkor För varje aktie i Volvo erhålls en säljrätt av motsvarande serie. Tio säljrätter av samma serie berättigar till försäljning av en aktie av motsvarande serie. För aktie i Volvo av serie A erläggs 264 kronor kontant och för aktie av serie B erläggs 271 kronor kontant. Det erbjudna återköpsbeloppet per aktie innebär en premie om 60,65 kronor per aktie oavsett aktieslag. Premien har beräknats som ca 30 procent av den genomsnittliga sista betalkursen på OM Stockholmsbörsen för Volvos A-aktie under perioden 4 maj - 17 maj 2000. Finansiella effekter Volvos nettoresultat för 1999 uppgick till 32.222 Mkr. Vid full anslutning i återköpserbjudandet minskar nettoresultatet till proforma 31.957 Mkr. Resultatet per aktie för 1999 ökar med 7:40 kronor till proforma 80:40 kronor. Volvos eget kapital per den 31 december 1999 uppgick till 97.692 Mkr. Vid full anslutning i återköpserbjudandet minskar det egna kapitalet till proforma 85.559 Mkr. Eget kapital per aktie per samma datum minskar med 6 kronor till proforma 215 kronor. Vid beräkning av de finansiella effekterna i Volvo har hänsyn ej tagits till en konsolidering av Renault VI/Mack. Efter överlåtelse av de återköpta Volvo-aktierna till Renault kommer antalet Volvo-aktier att vara oförändrat, jämfört med idag. Tidplan Avstämningsdag Avstämningsdag hos VPC AB för fastställande av vem som skall erhålla säljrätter i Volvo är den 26 maj 2000. Volvo-aktien handlas exklusive säljrätt från och med den 24 maj 2000. Distribution av prospekt och anmälningssedel Prospekt med utförlig information om återköpserbjudandet och anmälningssedel beräknas vara aktieägarna tillhanda den 5 juni 2000. Anmälningstid för återköpserbjudandet Anmälan om försäljning av Volvo-aktier i återköpserbjudandet skall göras under perioden 5 juni - 30 juni 2000. Handel i säljrätter Handel i säljrätter äger rum under perioden 5 juni - 27 juni 2000 vid OM Stockholmsbörsen. Handel kommer även att ske vid NASDAQ i USA för säljrätter hänförliga till amerikanska depåbevis (ADRs) i Volvo, under perioden 5 juni - 30 juni 2000. Courtagefri försäljning av säljrätter Alla innehavare av säljrätter erbjuds att courtagefritt avyttra upp till 1.000 säljrätter per serie. Anmälan om försäljning av säljrätter genom det courtagefria försäljningsförfarandet skall göras under perioden 5 juni - 19 juni 2000. Tidpunkt för utbetalning Beräknad utbetalningsdag för aktier anmälda i återköpserbjudandet är omkring den 18 juli 2000. Beräknad utbetalningsdag för de säljrätter som avyttras genom det courtagefria försäljningsförfarandet är omkring den 3 juli 2000. Övrigt Volvo innehar idag inga egna aktier. Volvo har ej erhållit meddelande från någon aktieägare huruvida återköpserbjudandet avses accepteras eller ej. 2000-05-18 För ytterligare information, kontakta: Mats Edenborg, AB Volvo telefon 031-59 11 26 mobil 0708-59 112 6 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00470/bit0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar