Nya pensionsavtal för ledande Volvochefer i Sverige

Som ett led i översynen av pensionsavtalen för ledande befattningshavare inom Volvokoncernen, erbjuds samtliga chefer som idag har ett förmånsbaserat pensionsavtal att gå över till ett premiebaserat. I de premiebaserade avtalen blir pensionen summan av inbetalda premier och eventuell avkastning istället för, som tidigare, en garanterad procentsats av den pensionsmedförande lönen. Till dem som nu fått premiebaserat pensionsavtal hör AB Volvos vd Leif Johansson vars rätt till pension från 55 års ålder samtidigt ersatts av ett löpande anställningsavtal med 12 månaders uppsägningstid från företagets sida och 6 månaders från Leif Johanssons sida.

De förmånsbaserade avtal som AB Volvo nu lägger om, innebär att pensionen successivt tjänas in fram till uppnådd pensionsålder. Befattningshavare med 60-årsavtal har rätt att gå i pension med totalt 70 % av den pensionsmedförande lönen fram till 65 års ålder. Därefter erhålls totalt 50 %, inklusive allmän pension och ITP, livslångt. Övriga befattningshavare med lön över 30 inkomstbasbelopp har likaledes rätt till totalt 50 % av den pensionsmedförande lönen livslångt från 65 års ålder. Den pensionsmedförande lönen utgörs av den anställdes kontanta årslön plus Volvos interna förmånsvärde för tjänstebil och den genomsnittliga rörliga lönen under de senaste fem kalenderåren. Några nya 60-årsavtal skrivs inte längre utan den förmånsbaserade pensionsplanen har ersatts av en premiebestämd pensionsplan, utan bestämd tidpunkt för pensionering. Premien utgör 10 % av den pensionsmedförande lönen per år. Även tidigare förmånsbestämda plan med pensionsförmåner från 65 års ålder, har ersatts av en premiebestämd plan. Den årliga premien utgör 30 000 kr plus 20 % av den pensionsmedförande lönen över 30 inkomstbasbelopp. Omförhandling, på frivillig basis, pågår med dem som ingår i de förmånsbestämda lösningarna. Även Leif Johanssons pensionsförmåner har av AB Volvos styrelse nu på samma sätt omförhandlats till premiebaserade. Enligt det tidigare avtalet fanns en ömsesidig möjlighet till pensionering vid 55 års ålder och med rätt till totalt 70 % av den pensionsmedförande lönen fram till 65 års ålder och därefter totalt 50 % livslångt. Denna åldersgräns har i det nya avtalet tagits bort och ersatts av ett löpande anställningsavtal med 12 månaders uppsägningstid från företagets sida och 6 månaders från Leif Johanssons sida. Att Leif Johansson fortsättningsvis erhåller premiebaserad pension, innebär att pensionen blir summan av inbetalda premier plus eventuell avkastning i stället för en, som tidigare, garanterad del av lönen. I samband med övergången till en premiebaserad pensionsplan för Leif Johansson, kommer AB Volvo i januari nästa år att betala in 34 MSEK till en försäkring. Volvo kommer samtidigt också att till försäkringen föra över de 74 MSEK som sedan tidigare satts av i det förmånsbaserade systemet. En justering har även gjorts av de regler som gäller för avgångsvederlag för ledande befattningshavare i Volvokoncernen. Reglerna har tidigare inneburit att den anställde vid uppsägning från företagets sida, beroende på ålder vid uppsägningen, har rätt till 12 eller 24 månaders vederlag. För avtal ingångna efter våren 1993 avräknas från avgångsvederlaget, om den anställde påbörjar annat arbete, 75 % av inkomsten från det nya arbetet. För avtal ingångna efter våren 2004 avräknas hela inkomsten från det nya arbetet från avgångsvederlaget. För sådana avtal har åldersgränsen vid uppsägningen tagits bort och med få undantag är avgångsvederlaget för avtal ingångna därefter 12 månader. 2004-12-09 För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar