Volvo - de tre första kvartalen 2000

Volvo - de tre första kvartalen 2000 De tre första kvartalen 2000 1999 Nettoomsättning, Mkr 94 138 89 806 Rörelseresultat exklusive 4 465 4 601 jämförelsestörande poster, Mkr Jämförelsestörande poster, - 26 695 Mkr* Rörelseresultat, Mkr 4 465 31 296 Resultat efter finansiella 4 859 32 180 poster, Mkr Nettoresultat, Mkr 3 522 30 564 Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster och vinst vid försäljning av aktier senaste 12- 11,90 12,40 månadersperioden, kronor Avkastning på eget kapital, exklusive jämförelsestörande poster och vinst vid försäljning 5,4 8,0 av aktier, % *Jämförelsestörande poster 1999 avser resultat vid försäljning av Volvo Personvagnar. * Volvokoncernens nettoomsättning ökade med 5% till 30.142 Mkr under det tredje kvartalet 2000. Fortsatt försvagad utveckling i Nordamerika uppvägdes av positiv utveckling i Europa, Asien och Sydamerika. * Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 654 Mkr jämfört med 1.198 Mkr föregående år, minskningen är främst hänförlig till Nordamerika. * Lastvagnars åtgärdsprogram utvecklas som planerat och har börjat visa resultat under det tredje kvartalet. * Volvo Pentas bästa rörelseresultatet någonsin för de tre första kvartalen. * Fortsatt offensiv produktförnyelse med flera viktiga introduktioner under det tredje kvartalet. * EUs konkurrensmyndighet godkänner Volvos förvärv av Renaults lastvagnsverksamhet, Renault V.I./Mack. Koncernchefens kommentar Under tredje kvartalet ökade Volvos försäljning i Sydamerika, Asien och östra Europa mycket kraftigt. Västra Europa gick fortsatt starkt, medan den nordamerikanska marknaden försvagades ytterligare. Vi håller ett fortsatt högt tempo i produktförnyelsen och lanserade under det tredje kvartalet en rad nya produkter: En ny serie anläggningslastbilar, VHD, presenterades i Nordamerika och en medeltung lastbil, FL, i Europa. Volvo Bussar presenterade en ny produktplattform, TX, som blir basen för de planerade modellbytena de närmaste åren. Anläggningsmaskiner förstärkte sitt utbud med två nya dumprar, A35D och A40D samt en ny grävmaskin, EC150 och Volvo Penta presenterade en ny 12- liters dieselmotor. Genom avtal med Mitsubishi Heavy Industries har vi utvidgat det kommersiella marina programmet till att även omfatta motorer i spannet 25-65 liter. Volvo Lastvagnars fortsatt otillfredsställande resultat är främst en orsak av den kraftiga marknadsnedgången i Nordamerika. Vi har hög beredskap för ytterligare anpassning av verksamheten och undviker att bygga lager. Glädjande är att det åtgärdsprogram som den nya Lastvagnsledningen initierade i juli börjar ge viss effekt och att lönsamheten i Europa utvecklas i positiv riktning. Försäljningen i Asien är mycket stark och fördubblades under tredje kvartalet. Även Volvo CE påverkas av en svagare marknad i Nordamerika. Rörelsemarginalen sjönk jämfört med tredje kvartalet föregående år, som dock var mycket starkt. Försäljningen i Europa är fortsatt mycket god, men vi ser tendenser till ökad priskonkurrens. Grävmaskinsaffären utvecklas positivt och segmentet för kompaktmaskiner växer snabbt både i Europa och Nordamerika. Finansverksamheten påverkades negativt av Lastvagnars nedgång i Nordamerika, men kreditförlusterna är begränsade och kompenseras i stort av förbättrat resultat i övriga verksamheter. Volvo Bussar ökade försäljningen under det tredje kvartalet, vilket bland annat resulterat i högre marknadsandel i Europa. Lönsamheten fortsätter att förbättras jämfört med föregående år, bland annat beroende på lägre inköpskostnader, men har ännu inte nått upp till våra mål. Bussverksamheten expanderar geografiskt i Kina genom det joint venture- avtal som träffats med SAIC i Shanghai. Marina och Industriella drivsystem levererar ett rekordresultat efter nio månader. Tillväxten är god och affärsområdet fortsätter att ta marknadsandelar. Detta gäller även i Nordamerika där försäljningen av diesel- och bensinmotorer till marina fritidsbåtar ökar kraftigt, vilket ytterligare förbättrar Volvo Pentas marginaler. Volvo Aero gjorde ett starkt tredje kvartal inom både civila och militära komponenter, men påverkas negativt inom motorunderhåll, främst beroende på att de höga oljepriserna anstränger flygbolagens marginaler. I Nordamerika har The AGES Group vänt utvecklingen och förbättrat rörelseresultatet. Vad gäller förvärvet av Renault V.I./Mack planerar vi för ett myndighetsgodkännande i USA innan årets slut. Vi planerar för en snabb integration av företagen och avser att ha en beslutskraftig linjeorganisation på plats snarast efter ett godkännande. I stora drag bygger denna nya organisation på tre separata varumärkesbolag. Varumärkesbolagens erbjudande kommer att breddas och stärkas från en gemensam industriell bas, med bland annat en sammanslagen motorenhet. Vi är mycket nöjda med det arbete som gjorts av de grupper som förbereder integrationen. Atmosfären mellan de tre lastbilsbolagen är god, och det är inte utan en viss otålighet vi ser fram emot att sätta planerna i verket. Leif Johansson Viktiga händelser och strukturaffärer under det tredje kvartalet EUs konkurrensmyndighet godkänner Volvos förvärv av Renault V.I./Mack AB Volvo och Renault offentliggjorde i april i år en principöverenskommelse som innebär att Volvo förvärvar samtliga aktier i Renaults lastbilsverksamhet, Renault V.I./Mack, i utbyte mot 15 procent av aktierna i AB Volvo. Denna principöverenskommelse bekräftades i ett slutligt avtal mellan parterna undertecknat den 18 juli. Avtalet mellan Volvo och Renault är villkorat av att erforderliga godkännanden erhålls från konkurrensmyndigheterna. EUs konkurrensmyndighet slutförde under tredje kvartalet sin utredning av AB Volvos föreslagna förvärv av Renaults lastbilsverksamhet, Renault V.I./Mack och beslutade att ge klartecken till affären sedan Volvo och Renault gått med på vissa eftergifter. Eftergifterna innebär att AB Volvo skall avyttra sitt innehav i Scania inom en tidsperiod av upp till tre år från affärens genomförande, att Renault V.I. skall avyttra sitt 50%-iga ägande i den finska lastbilsdistributören RS Hansa Auto Oy samt att det samarbete som bedrivs mellan Renault och Iveco i det gemensamt ägda bussbolaget Irisbus skall upphöra. Efter det att godkännandet erhållits från EUs konkurrensmyndighet återstår att erhålla godkännande från bland annat den amerikanska konkurrensmyndigheten. Volvos styrelse har i år genomfört återköp av egna aktier motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier i Volvo. Efter att Volvo erhållit erforderliga myndighetsgodkännanden kommer dessa aktier att överlåtas till Renault som betalning för aktierna i Renault V.I./Mack. Volvo avser därefter att återköpa ytterligare aktier för att kunna överlåta återstående 5 procent av Volvo-aktierna till Renault. Förvärvet av Renault V.I./Mack beräknas kunna genomföras mot slutet av innevarande år. Volvos återköp av egna aktier Den 26 april 2000 beslutade ordinarie bolagsstämman i AB Volvo att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av bolagets egna aktier, i syfte att fortlöpande kunna anpassa Volvos kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov, samt för att kunna överlåta aktier i samband med infriande av åtaganden enligt gällande incitamentsprogram inom Volvo eller i samband med finansiering av företagsförvärv. Styrelsen i AB Volvo beslutade den 18 maj 2000 om förvärv av högst 10 procent av det totala antalet aktier i Volvo, motsvarande högst 44.152.088 aktier, genom att erbjuda aktieägarna i Volvo att sälja var tionde aktie till Volvo för ett kontantbelopp om 264 kronor per A-aktie och 271 kronor per B-aktie vilket motsvarade en premie om ca 30 procent. Återköpserbjudandet löpte ut den 30 juni 2000. Totalt lämnades 43.285.237 aktier in i återköpserbjudandet, varav 13.628.789 A-aktier och 29.656.448 B-aktier. Anslutningsgraden i erbjudandet uppgick därmed till 98,0% av kapitalet och 98,3% av rösterna vilket motsvarar 9,8% av totalt antal Volvo-aktier. Utbetalning av återköpsbeloppet skedde den 18 juli 2000. Volvo har därefter under det tredje kvartalet på OM Stockholmsbörsen förvärvat 866.851 av bolagets egna aktier, varav 231.705 av serie A och 635.146 av serie B. Volvo äger idag 13.860.494 av serie A och 30.291.594 av serie B av bolagets egna aktier motsvarande 10% av antalet aktier med 10% av röstetalet. Sammantaget har Volvos återköp av egna aktier inneburit att totalt 11,8 miljarder kronor överförts till aktieägarna i Volvo. Efter att 10% av utestående aktier återköpts uppgår antalet utestående aktier i Volvo till 397.368.797, varav 124.744.450 A-aktier och 272.624.346 B-aktier. Efter överlåtelse av de återköpta Volvo-aktierna till Renault kommer antalet utestående Volvo-aktier att vara oförändrat, jämfört med före återköpet. Avtal klart avseende Volvos förvärv av andel i Mitsubishi Fuso Truck and Bus Company Volvo och Mitsubishi har undertecknat avtal om villkoren för Volvos förvärv av 19,9 procent av aktierna i Mitsubishi Motors lastbils- och bussbolag, Mitsubishi Fuso Truck & Bus Company. I samband med att lastbils- och bussdivisionen i juni nästa år ombildas till ett dotterbolag till Mitsubishi Motors, genomförs en riktad nyemission. Volvo gör då ett kapitaltillskott till Mitsubishi Fuso Truck & Bus Company om sammanlagt cirka 3,2 miljarder kronor och erhåller nyemitterade aktier som motsvarar 19,9 procent av den totala andelen röster och kapital i bolaget. I enlighet med den ursprungliga tidplanen kommer denna transaktion att genomföras den 1 juli år 2001. Utöver ovanstående fasta del av köpeskillingen kan Volvo också komma att betala en tilläggsköpeskilling beroende på resultatutvecklingen för Mitsubishi Fuso Truck & Bus Company under åren 2002 till 2005. Volvo Construction Equipment investerar i e-commerce Under det tredje kvartalet beslöt Volvo CE att investera i amerikanska IronPlanet Inc., vars affärside är att via Internet auktionera begagnade anläggningsmaskiner. IronPlanet (www.ironplanet.com) startade 1999 och har sitt säte i Pleasanton, Kalifornien. Bolaget erbjuder en marknadsplats på Internet för säljare och köpare av begagnade anläggningsmaskiner. Genom IronPlanet minimeras tiden och kostnaderna för att sälja utrustning, samtidigt som risken för köparen minskas genom att maskinerna genomgår en oberoende kvalitetsinspektion. Volvo deltar i den andra finansieringsomgången för IronPlanet Inc. tillsammans med bland annat andra bolag inom branschen. Volvo CE's investering i IronPlanet Inc. uppgår till cirka 5 MUSD. Volvokoncernen de tre första kvartalen 2000 Nettoomsättning Volvokoncernens nettoomsättning uppgick under de tre första kvartalen 2000 till 94.138 Mkr (89.806), en ökning med 5% jämfört med samma period föregående år. Justerat för valutakurseffekter var ökningen 3%. Samtliga affärsområden förutom Lastvagnar uppvisar en ökning av nettoomsättningen. För Bussar och Marina och Industriella drivsystem var ökningen närmare 20%. Lastvagnars nettoomsättning de tre första kvartalen uppgick till 44.545 Mkr vilket var något lägre än motsvarande period föregående år, en följd av den vikande marknaden i Nordamerika. Under det tredje kvartalet sjönk Lastvagnars nettoomsättning med cirka 4% jämfört med tredje kvartalet 1999. För koncernen som helhet uppvisades en återhämtning av tillväxttakten under tredje kvartalet och nettoomsättningen uppgick till 30.142 Mkr (28.829), en ökning med 5%. Återhämtningen var främst hänförlig till Anläggningsmaskiner som ökade med 17%. Försäljningen ökade på merparten av Volvos marknadsområden under de tre första kvartalen 2000 jämfört med motsvarande period 1999. Under tredje kvartalet visade koncernens nettoomsättning en stark utveckling på samtliga marknader förutom i Nordamerika där nettoomsättningen minskade med 15%. Minskningen tredje kvartalet hänförs främst till Lastvagnar. I västra Europa ökade nettoomsättningen med 4% under de tre första kvartalen, samtliga affärsområden förutom Aero noterade ökad omsättning. I Asien fortsatte den positiva utvecklingen och koncernens försäljning steg från en låg nivå med 44% under de första nio månaderna 2000. Framförallt Lastvagnar känner av den ekonomiska återhämtningen i Asien där leveranserna mer än fördubblades. I Sydamerika har koncernens försäljning ökat markant under året och ökningen jämfört med föregående år uppgick till 37%, varav Bussar redovisade en ökning med 84%. I östra Europa har koncernens försäljning stabiliserats under året och ökningen jämfört de tre första kvartalen föregående år var 26%. Den relativa andelen av nettoomsättningen, hänförlig till Asien, östra Europa och Sydamerika, fortsatte att öka och utgjorde totalt 13% av koncernens nettoomsättning. Motsvarande andel de tre första kvartalen 1999 var 10%. Rörelseresultat Det redovisade rörelseresultatet för koncernen under de första tre kvartalen uppgick till 4.465 Mkr (1999: 4.601 Mkr exklusive resultat vid försäljningen av Volvo Personvagnar). Rörelseresultatet dämpades under det tredje kvartalet av Lastvagnars svaga resultat och uppgick till 654 Mkr (1.198). Lastvagnars rörelseresultat för de tre första kvartalen uppgick till 729 Mkr (2.131), varav 53 Mkr (442) under tredje kvartalet. På den vikande nordamerikanska marknaden mer än halverades leveranserna under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år och konkurrenssituationen hårdnade. I Europa är efterfrågan fortsatt stark och under tredje kvartalet ökade volymerna och marginalerna förbättrades något trots den rådande priskonkurrensen och fortsatt svag euro. Den höga kostnadsnivån för produktutveckling i samband med nya produktlanseringar dämpades under tredje kvartalet och hade tillsammans med åtgärdsprogrammet en positiv effekt. Anläggningsmaskiner visar ett i stort sätt oförändrat rörelseresultat jämfört med de tre första kvartalen föregående år, övriga affärsområden visar förbättrade rörelseresultat. I rörelseresultatet för de tre första kvartalen ingår överskottsmedel från SPP, 683 Mkr (se även sidan 19). Vidare ingår 145 Mkr avseende positiv justering av resultatet från försäljningen av Volvo Personvagnar samt 610 Mkr i realiserade vinster vid försäljning av resterande värdepappersportfölj i Volvia. Justeringen av resultatet från försäljningen av Volvo Personvagnar förklaras av att en reservering för omstruktureringskostnader till viss del visat sig vara ej erforderlig. Rörelseresultatet har även belastats av reservavsättningar under det andra kvartalet om ca 160 Mkr. Rörelseresultatet föregående år inkluderade en realisationsvinst inom Anläggningsmaskiner om 180 Mkr vid avyttring av marknadsbolag. Koncernens rörelsemarginal uppgick under de första tre kvartalen till 4,7% jämfört med 5,1% föregående år och under tredje kvartalet till 2,2% (4,2). Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från andelar i intresseföretag främst Scania, Bilia och Volvofinans, uppgick till 430 Mkr. Den 14 mars 2000 avslog EU-kommissionen Volvos ansökan om ett konkurrensgodkännande av Volvos föreslagna förvärv av Scania. Till följd härav redovisas Volvos aktieinnehav i Scania från och med det andra kvartalet 2000 ej längre enligt kapitalandelsmetoden, dock har den under det andra kvartalet erhållna utdelningen från Scania om 637 Mkr reducerat aktiernas bokförda värde. Räntenetto Räntenettot för de första nio månaderna uppgick till -20 Mkr (169). Minskningen beror huvudsakligen på lägre finansiella nettotillgångar. Detta motverkas delvis av ökad avkastning på finansiella tillgångar, minskad upplåning i Brasilien och Sydkorea samt lägre upplåningskostnader i Brasilien. Räntenettot under det tredje kvartalet uppgick till -133 Mkr jämfört med 2 Mkr under det andra kvartalet. Lägre finansiella nettotillgångar till följd av återköpsprogrammet är den huvudsakliga orsaken till minskningen. Skatter Skattekostnaden uppgick för de första tre kvartalen till 1.316 Mkr (1.556). Den genomsnittliga skattesatsen uppgick till 27% vilket motsvarar nivån under samma period föregående år, justerat för vinsten vid försäljningen av Volvo Personvagnar. Skattekostnaden består av såväl aktuell som uppskjuten skatt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00150/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00150/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar