• news.cision.com/
  • ABB/
  • ABB agerar för att minska kostnadsbasen efter ett svagt tredje kvartal

ABB agerar för att minska kostnadsbasen efter ett svagt tredje kvartal

Report this content

ABB agerar för att minska kostnadsbasen efter ett svagt tredje kvartal juli- juli- Föränd- Förändr USD i jan- jan- Förän Förändr sept sept ring ing miljoner sept sept dring ing i 2002 2001 i 2002 2001 lokala lokala valutor valutor 4 635 5 050 -8% -13% Beställningsi 16 17 -7% -8% ngång 162 362 5 457 5 609 -3% -7% Intäkter 16 16 -2% -3% 042 363 Resultat före 47 132 -64% -72% räntenetto 405 727 -44% -46% och skatter (EBIT) -183 23 Nettovinst -82 289 2002-10-24 - ABB offentliggjorde idag åtgärder för att minska företagets kostnadsbas efter en minskning av beställningsingång och resultat före räntenetto och skatter (EBIT) under tredje kvartalet 2002. Minskningen berodde på ett försvagat ekonomiskt klimat, högre genomförandekostnader för projekt, nedskrivningar av investeringar i New Ventures och senare än förväntade fördelar från det omstruktureringsprogram som initierades i juli 2001. "Givet det svagare ekonomiska klimatet presterade många av våra verksamheter bra, där tre av fem divisioner ökade EBIT-marginalerna," säger ordförande och koncernchef Jürgen Dormann. "Men det är tydligt att vår totala kostnadsbas fortfarande är alldeles för stor och att fördelarna från vårt omstruktureringsprogram har kommit långsammare än förväntat." Dormann offentliggjorde en serie åtgärder för att öka rörelsens prestanda och kassaflöde och sade att ABB kommer att rationalisera sin divisionsstruktur för att stärka sina ledande positioner inom kärnverksamheterna kraft- och automationsteknik, säkra ökat externt fokus och bygga en uthålligt lägre kostnadsbas. Koncernledningen kommer att minska från åtta till sex medlemmar. Kärnverksamheterna ska kombineras i två divisioner, Power Technologies (kraftteknik) och Automation Technologies (automationsteknik). Divisionen Oil, Gas and Petrochemicals hålls som en separat enhet och kommer att ta en aktiv del i branschens konsolidering. Divisionen Group Processes kommer att upplösas. Utöver det pågående programmet att minska kostnaderna med 500 MUSD - som kommer att få full effekt från mitten av 2003 - har styrelsen beslutat att initiera åtgärder för att ytterligare minska kostnadsbasen med omkring 4 procent av intäkterna, eller 800 MUSD under de kommande 18 månaderna. "Våra organisationsåtgärder gör det möjligt för oss att utveckla våra ledande positioner inom kraft- och automationsteknik och säkra konkurrenskraftiga kostnads- och lönsamhetsnivåer även på en svag marknad," tillade Dormann. "Att nå en markant lägre kostnadsbas är en viktig prioritering." Dormann sade att ABB:s finansiella ställning har förbättrats avsevärt sedan mars och bekräftade att företaget var på rätt väg att minska nettoskulden med åtminstone 1,5 miljarder USD vid årsslutet från 4,1 miljarder USD vid årsslutet 2001. Sammanfattning av resultatet (tredje kvartalet 2002 jämfört med tredje kvartalet 2001) · Beställningsingången minskade med 13 procent i lokala valutor på grund av svagare marknader och färre stora beställningar (ned 508 MUSD) · Intäkterna minskade 7 procent i lokala valutor · EBIT minskade 72 procent på grund av svagare marknader, omstruktureringskostnader på 54 MUSD, högre genomförandekostnader för projekt, samt nedskrivningar av investeringar på 17 MUSD · Nettovinsten uppgick till -183 MUSD jämfört med 23 MUSD under tredje kvartalet 2001 efter -125 MUSD i avvecklad verksamhet, som uppstod i försäljningen av Structured Finance · Kassaflödet från rörelsen var -138 MUSD jämfört med 202 MUSD under samma period förra året, efter kontanta asbestbetalningar på 54 MUSD (inkluderas för första gången i summa kassaflöde från rörelsen för att förenkla presentationen av kassaflödet) · Nettoskulden var 5,5 miljarder USD i slutet av september jämfört med 5,2 miljarder i slutet av juni, huvudsakligen på grund av ökade investeringar i rörelsen · Dotterbolaget i USA Combustion Engineering rapporterade en ökning med 5 procent av nya asbestkrav jämfört med andra kvartalet 2002. Uppgörelsekostnader (exklusive West Virginia) steg med 9 procent under samma period. Ouppklarade krav uppgick till 111 000, en ökning från 102 700 i slutet av andra kvartalet. Kontanta betalningar minskade något till 54 MUSD (andra kvartalet 2002: 55 MUSD) Organisations- och ledningsförändringar ABB omorganiserar sin struktur från fem till tre divisioner för att ytterligare öka fokus på kraft- och automationsteknik för energi- och industrikunder, förenkla organisationen, förbättra effektiviteten och minska kostnaderna. De två nya centrala divisionerna är Power Technologies, som kombinerar divisionerna Power Technology Products och Utilities, och Automation Technologies, som kombinerar divisionerna Automation Technology Products och Industries. Den nya divisionen Power Technologies, som betjänar energikunder, kommer att ledas av Peter Smits. Den kommer att ha ungefär 43 000 medarbetare och omkring 8,5 miljarder USD i årliga intäkter. Divisionen Automation Technologies, som fokuserar på industrikunder, kommer att ledas av Dinesh Paliwal. Den kommer att ha ungefär 63 000 medarbetare och omkring 9,25 miljarder USD i intäkter. Divisionen Oil, Gas and Petrochemicals kommer att upprätthållas som en separat enhet. ABB säger att företaget ska utforska möjligheterna i den pågående konsolideringsprocessen bland leverantörerna till de stora olje- , gas- och petrokemiföretagen. ABB har kontaktats av flera företag som efterfrågar divisionens deltagande i konsolideringsprocessen. För närvarande är det för tidigt att förutse utgången av och tidpunkten för ytterligare åtgärder, enligt företaget. Divisionen Oil, Gas and Petrochemicals har omkring 12 000 medarbetare och hade intäkter på 3,5 miljarder USD under 2001. Som ytterligare ett steg i förenklingen av den världsomspännande organisationen upplöser ABB divisionen Group Processes, som har lett standardiseringen av processerna. De processområden som inte redan har införlivats i verksamheterna kommer att integreras i divisionerna. Jan Secher, som ledde Group Processes, har beslutat att lämna ABB. Dormann tackade Secher för hans bidrag till företaget i en rad ledande befattningar. "Den nya strukturen gör det möjligt för oss att bättre betjäna våra kunder, öka externfokus och närmare integrera våra högre chefer på lokala marknader i våra globala ledningsgrupper," säger Dormann. "Vi kommer att föra ut ökat ansvar till våra verksamheter så att de linjechefer som leder verksamheterna runt om i världen får ansvar för kostnadsstyrning liksom för intäktsökning." ABB sade att utnämningarna till koncernledningen har omedelbar effekt och att den nya organisationsstrukturen kommer att införas under det fjärde kvartalet. Företaget kommer att rapportera sitt finansiella resultat enligt den nuvarande organisationsstrukturen under 2002 och enligt den nya strukturen från det första kvartalet 2003. Dessa åtgärder följer ett omstruktureringsprogram som meddelades i juli 2001. I slutet av september 2002, exklusive förvärv och avyttringar, har antalet jobb minskats med ungefär 13 100. ABB:s nya koncernledning kommer att utgöras av: Jürgen Dormann, ordförande och koncernchef Peter Voser, ekonomi- och finanschef (Chief Financial Officer) Peter Smits, Power Technologies Dinesh Paliwal, Automation Technologies Erik Fougner, Oil, Gas and Petrochemicals (tillförordnad) Gary Steel, personalchef (Human Resources, från 1 januari 2003) Styrelsen Vid sitt möte den 23 oktober utnämnde styrelsen en ny ordförande för nominerings- och ersättningskommittén (Nomination and Compensation Committee), som ersätter Jürgen Dormann efter hans utnämning till koncernchef. Den nya kommittéordföranden är Hans-Ulrich Maerki. Styrelsen utnämnde också Jacob Wallenberg och Michel de Rosen som nya medlemmar av kommittén. Media Relations: Thomas Schmidt Tel: +41 43 317 6492 Fax: +41 43 317 6494 Media.reations@ch.abb.com Investor Relations: Switzerland, Tel: +41 43 317 3804 Sweden, Tel: +46 21 325 719 USA, Tel: +1 203 750 7743 Investor.relations@us.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00150/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00150/wkr0002.doc Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00150/wkr0003.doc Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00150/wkr0004.pdf Hela rapporten