ABB-koncernen 2002: Starkt resultat för kärnverksamheterna

ABB-koncernen 2002: Starkt resultat för kärnverksamheterna Kärnverksamheterna: EBIT ökade 38 procent Q4 2002; EBIT ökade 4,3 procent helåret 2002; EBIT väntas öka mer än 20 procent 2003 Avvecklad verksamhet och asbestavsättningar ger nettoförlust okt- okt- Förändring USD i 2002 2001(1) Förändring dec dec miljoner 2002 2001 Nom I Nomi I ine lokala nellt lokala llt valutor valutor 4 501 4 893 -8% -14% Beställni 18 112 19 672 -8% -10% ngsingång 5 268 5 530 -5% -10% Intäkter 18 295 19 382 -6% -8% 0 -438 n.a n.a. EBIT* 336 179 88% 82% . -838 -980 n.a n.a. Nettovins -787 -691 n.a. n.a. . t * Resultat före räntenetto och skatter (1) Omräknat för att avspegla överflyttning av enheter till avvecklad verksamhet, som ej bidrar till intäkter eller EBIT · Nettoskulden minskade med 1,5 miljarder USD - målet nått · ABB-koncernens EBIT-marginal 1,8 procent - över målet 1,5 procent · Helårsförlust (787 MUSD) och svagare kassaflöde (126 MUSD) till följd av asbestavsättningar och förluster i avvecklad verksamhet 2003-02-27 - ABB:s kärndivisioner, Power Technologies och Automation Technologies, visade ett starkt resultat 2002. Trots det redovisade ABB- koncernen en nettoförlust för helåret till följd av asbestkostnader och förluster i avvecklad verksamhet. Kärndivisionerna, som bildades förra året för att öka ABB-koncernens fokus på kärnverksamheterna, gjorde ett starkt fjärde kvartal med en sammanlagd ökning av vinsten före räntenetto och skatter (EBIT) på 38 procent. ABB-koncernen noterade ett EBIT på 336 MUSD för 2002, en ökning från 179 MUSD året före. Som andel av intäkterna uppgick EBIT-marginalen till 1,8 procent, vilket är högre än målet på 1,5 procent för helåret. På jämförbar basis minskade företaget sin nettoskuld med 1,5 miljarder USD under 2002. "Det har varit ett svårt år, men vi har lagt det värsta bakom oss", säger Jürgen Dormann, ABB:s ordförande och koncernchef. "Under 2002 säkrade vi en ny bankkredit som ger oss finansiell flexibilitet till slutet av 2004. Vi lägger asbestproblemet till handlingarna och avyttrar icke-kärnverksamheter. Våra kärnverksamheter går bra. Jag är övertygad om att vi kan uppfylla våra tillväxtmål och åter bli lönsamma under 2003." För helåret 2002 minskade beställningsingången för de båda kärndivisionerna med 2 procent, medan intäkterna ökade med 1 procent. Divisionerna redovisade intäkter på 15,6 MUSD och EBIT på 946 MUSD för helåret. Divisionen Power Technologies ökade intäkterna med 3 procent och EBIT med 9 procent. Automation Technologies visade oförändrade intäkter och en liten ökning av EBIT (upp 1 procent). Beställningsingången för ABB-koncernen, inklusive icke-kärnverksamheter och koncerngemensamt, minskade under helåret med 8 procent i nominella termer till 18,1 miljarder USD. Intäkterna minskade med 6 procent till 18,3 miljarder USD. Förlusterna inom icke-kärnverksamheter och avvecklad verksamhet uppvägde kärndivisionernas förbättrade resultat, vilket resulterade i en nettoförlust för koncernen på 787 MUSD. Räntekostnaderna för 2002 minskades av en vinst på 215 MUSD som uppstod från redovisningsbehandlingen av de konvertibla obligationer som ABB gav ut i maj 2002. Nettoförlusten beror huvudsakligen på asbestavsättningar, avyttringsförlusten vid försäljning av Structured Finance under 2002 samt rörelseförluster i verksamheter som ska säljas under 2003, inklusive divisionen Oil, Gas and Petrochemicals (som alla inkluderas i avvecklad verksamhet). Verksamheten Building Systems (redovisad i icke- kärnverksamheter) gick också med förlust. För mer information kontakta: Media Relations, Zurich: Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt Tel: +41 43 317 6492, +41 43 317 6512 Fax: +41 43 317 7958 media.relations@ch.abb.com Investor Relations: Switzerland: Tel. +41 43 317 38 04 Sweden: Tel. +46 21 325 719 USA: Tel. + 1 203 750 7743 investor.relations@ch.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00010/wkr0002.pdf Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00010/wkr0003.pdf Appendix 1 http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00010/wkr0004.pdf Appendix 2

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 144 000 medarbetare. www.abb.com