• news.cision.com/
  • ABB/
  • ABB överväger alternativ för asbestskulder i Combustion Engineering

ABB överväger alternativ för asbestskulder i Combustion Engineering

Report this content

ABB överväger alternativ för asbestskulder i Combustion Engineering 2002-10-21 - ABB-koncernen meddelande idag att det är troligt att de asbestrelaterade kostnaderna för det amerikanska dotterbolaget Combustion Engineering Inc. (CE) nu överstiger värdet av CE:s tillgångar, om CE:s tidigare policy för att göra upp fallen fortsätter i framtiden. Det bokförda värdet av CE:s tillgångar uppgick den 30 september 2002 till 812 MUSD. CE och ABB-koncernen överväger olika handlingsalternativ för att klara upp asbestskulden, inklusive möjligheten att rekonstruera CE enligt förfarandet "Chapter 11" i enlighet med U.S. Bankruptcy code (amerikanska konkurslagstiftningen). Det är ABB:s hållning att CE:s asbestrelaterade skadeståndsanspråk bara kan hävdas gentemot CE. Några rättssökande har namngett andra enheter i samband med anspråk riktade mot CE, inklusive ABB Inc. och ABB Ltd, men det har inte avkunnats några domar som innebär att någon annan enhet inom ABB-koncernen är skadeståndsskyldig för krav riktade mot CE. ABB förvärvade CE under 1990. Historiskt sett användes isoleringsmaterial med asbest för att isolera ångpannor från CE. CE har betalat ut 865 MUSD till rättssökande från 1990 till slutet av 2001. Många faktorer kommer att påverka den slutliga kostnaden för att lösa CE:s skulder och det är inte möjligt att idag avgöra storleken på dessa kostnader. Eftersom den slutliga kostnaden är osäker kommer den nuvarande reserveringen inte att ökas, men den utgör inte längre en uppskattning av den förväntade kostnaden för CE av att fortsätta att lösa nuvarande och framtida krav i enlighet med den historiska policy för att göra upp kraven. Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som inbegriper risker och osäkerheter vilka kan göra att de faktiska resultaten avviker. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om världsekonomin, ekonomin i de regioner och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltd:s verksamhetsområden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser är vanligen identifierbara i uttalanden som innehåller ord som t.ex. "väntar", "anser", "räknar med" eller liknande uttryck. Viktiga faktorer som kan få de faktiska resultaten att markant avvika från dessa förväntningar inkluderar, bland annat, ekonomin och marknaderna i de geografiska områden och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd:s verksamheter, marknadens mottagande av nya produkter och tjänster, förändringar av regleringar, räntor, förändringar av valutakurser samt andra faktorer som kan tas upp från tid till annan när det gäller ABB:s rapportering till US Securities and Exchange Commission. Även om ABB Ltd tror att förväntningar som avspeglas i sådana framåtsyftande uttalanden är grundade på förnuftiga antaganden kan företaget inte ge några garantier för att dessa förväntningar kommer att uppnås. För mer information kontakta: Media Relations: ABB Corporate Communications, Zurich Thomas Schmidt Tel: +41 43 317 6492 Fax: +41 43 317 7598 media.relations@ch.abb.com Investor Relations: Switzerland: Tel. +41 43 317 3804 Sweden: Tel: +46 21 325 719 USA: Tel +1 203 750 7743 Investor.relations@ch.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT01260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT01260/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar