ABB redovisar stabila framsteg under andra kvartalet

ABB redovisar stabila framsteg under andra kvartalet · Tvåsiffrig ökning av EBIT · Kostnadsbesparingsprogram ger besparingar på 160 MUSD · Nettovinsten belastades av avvecklad verksamhet och kapitalförluster från avyttringar · Kärndivisionernas kassaflöde från rörelsen var 381 MUSD Viktiga siffror för ABB andra kvartalet 2003 (USD i miljoner) april-juni april-juni Nominell 2003 20021 förändrin g Beställnings- Koncernen 4 929 4 667 +6% ingång Power 1 923 1 809 +6% Technologies Automation 2 473 2 322 +7% Technologies Intäkter Koncernen 5 061 4 534 +12% Power 1 939 1 786 +9% Technologies Automation 2 463 2 171 +13% Technologies EBIT* Koncernen 171 150 +14% Power 146 130 +12% Technologies Automation 198 162 +22% Technologies Icke- -33 12 kärnverksamheter EBIT- marginal Koncernen 3,4% 3,3% Power 7,5% 7,3% Technologies Automation 8,0% 7,5% Technologies Resultat (förlust) från avvecklad -87 -3 verksamhet Nettovinst/-förlust -55 38 * Resultat före räntenetto och skatter, se Sammanfattning av finansiell information för mer information. 1 Omräknat för att avspegla överflyttningen av verksamheter till avvecklad verksamhet, en omräkning som inlämnats av AB Svensk Exportkredit samt effekten av optionen på aktiekonvertering (bifurkation) av den konvertibla obligation som utfärdades i maj 2002. Se Sammanfattning av finansiell information för mer information. 2003-07-29 - Ett starkt resultat av ABB:s kärndivisioner Power Technologies och Automation Technologies ökade företagets resultat före räntenetto och skatter under andra kvartalet med 14 procent (11 procent i lokala valutor). Kärndivisionernas kassaflöde från rörelsen förbättrades och företaget sänkte åter kostnaderna samtidigt som marginalerna ökade. Förluster i avvecklad verksamhet och kapitalförluster från avyttringar bidrog till en nettoförlust på 55 MUSD. "Vi rör oss helt klart i rätt riktning", säger Jürgen Dormann, ABB:s ordförande och koncernchef. "Vi nådde stabila framsteg i resultat, marginaler och kassaflöde i våra kärndivisioner och har stadigt minskat vår kostnadsbas. Det återstår hårt arbete, men vårt företag är nu i mycket bättre skick än det var för ett år sedan." Fortsatt tillväxt i Asien och inom serviceverksamheten uppvägde delvis minskade investeringar i en rad kundbranscher och svag efterfrågan i Nord- och Sydamerika. "Vi höll intäkterna stabila trots svåra marknadsvillkor under kvartalet och förväntar högre beställningsingång och intäkter under andra halvåret", säger Dormann. "Därför står vi fast vid våra mål." Företaget tog ytterligare ett steg mot en uppgörelse i asbestfrågan med ett positivt domslut i en amerikansk konkursdomstol den 10 juli. Företaget fortsatte sitt avyttringsprogram som syftar till att minska den totala skulden till omkring 6,5 miljarder USD vid slutet av året. Sammanfattning av koncernens resultat Beställningsingången varierade avsevärt mellan olika regioner och industrisektorer. Beställningsingången var huvudsakligen lägre i Nord- och Sydamerika, oförändrad i Västeuropa och högre i Östeuropa, Asien, Mellanöstern och Afrika. Mönstret var därmed detsamma som under början av året. Servicebeställningarna fortsatte att öka, medan kundinvesteringarna var fortsatt försiktiga inom flera sektorer. Investeringar i stora infrastrukturprojekt har skjutits upp till andra halvåret. Valutakursomräkningen från lokala valutor till US-dollar för redovisningsändamål inverkade positivt på redovisad beställningsingång och intäkter med ungefär 10 procent, till följd av att US-dollarn försvagades mot euron och schweizerfrancen under andra kvartalet. Under andra kvartalet 2003 ökade beställningsingången med 6 procent till 4 929 MUSD (ner 6 procent i lokala valutor), jämfört med 4 667 MUSD under samma period förra året. Beställningsingången från kärndivisionerna ökade med 6 procent till 4 396 MUSD (ner 5 procent i lokala valutor). Basorder (beställningar under 15 MUSD) uppgick till 4 572 MUSD, eller 93 procent av totala beställningsingången, vilket är samma procentandel som året före. Beställningsingången för icke- kärnverksamheter och avvecklad verksamhet (divisionen Oil, Gas and Petrochemicals) minskade både i US-dollar och lokala valutor jämfört med samma kvartal 2002. Den sammanlagda orderstocken för kärndivisionerna ökade till 10 052 MUSD från 9 872 MUSD vid slutet av första kvartalet. Koncernens orderstock vid slutet av andra kvartalet var 10 785 MUSD, vilket är oförändrat jämfört med första kvartalet (10 684 MUSD den 31 mars 2003). De totala intäkterna under andra kvartalet ökade med 12 procent till 5 061 MUSD (ner 2 procent i lokala valutor). Intäkterna från kärndivisionerna ökade med 11 procent till 4 402 MUSD från 3 957 MUSD samma kvartal året före (ner 1 procent i lokala valutor). Intäkterna ökade något i icke-kärnverksamheter. Koncernens EBIT var 171 MUSD, en ökning med 14 procent jämfört med andra kvartalet 2002 (upp 11 procent i lokala valutor). Kärndivisionernas EBIT uppgick till 344 MUSD jämfört med 292 MUSD samma kvartal förra året. Koncernens resultat påverkades av en förlust på 46 MUSD i Building Systems (ingår i icke-kärnverksamheter). Koncernens EBIT inkluderar omstruktureringskostnader på 82 MUSD under kvartalet, jämfört med 51 MUSD under samma kvartal ett år tidigare, samt en förlust på 87 MUSD från avyttringen av ABB:s 35-procentiga ägarskap i AB Svensk Exportkredit (SEK). Företaget redovisade en vinst på 28 MUSD från avyttringen av två innehav i portföljen Equity Ventures. EBIT-marginalen var 3,4 procent, upp från 3,3 procent samma kvartal året före. Exkluderande kapitalförluster, netto, på 69 MUSD under kvartalet, var EBIT-marginalen 4,7 procent. Finansnettot (ränteintäkter och utdelningar minus räntekostnader och andra finansiella kostnader) var negativt på 92 MUSD jämfört med negativt på 74 MUSD under andra kvartalet 2002. Avvecklad verksamhet redovisade en förlust på 87 MUSD jämfört med en förlust på 3 MUSD under andra kvartalet 2002, inklusive en förlust på 43 MUSD i divisionen Oil, Gas and Petrochemicals jämfört med en vinst på 30 MUSD under samma period förra året. Resultatet för avvecklad verksamhet inkluderar också en förlust på 30 MUSD som inte påverkar kassaflödet från en marknadsmässig justering av värdet hos ungefär 30 miljoner ABB Ltd-aktier som förpliktigats för att täcka delar av bolagets asbestskulder. ABB-koncernens nettoförlust för andra kvartalet uppgick till 55 MUSD, jämfört med en nettovinst på 38 MUSD under samma period 2002. Kostnadsminskning ABB har realiserat besparingar på ungefär 160 MUSD under andra kvartalet (230 MUSD under första halvåret) till följd av förbättringsprogrammet Step change. Målet med programmet, som inleddes i slutet av 2002, är att förbättra konkurrenskraften för ABB:s kärnverksamheter, sänka de allmänna omkostnaderna (overhead) och rationalisera verksamheten med ungefär 900 MUSD (reviderat från 800 MUSD) på årsbasis till 2005. Programmet Step change väntas pågå till mitten av 2004. Större kostnadsbesparingsprojekt som hittills genomförts inkluderar förbättrade inköpsprocesser (supply management) i Sverige, rationaliserade IT-aktiviteter i USA, Tyskland och Schweiz samt stängning av produktionsanläggningar i olika länder. Till följd av programmet Step change minskade personalstyrkan med ungefär 3 800 personer under första halvåret. Som en del av det pågående arbetet att rationalisera verksamheten tillkännagav i går ABB och IBM ett tioårigt avtal om att lägga ut (outsourca) närmare 90 procent av driften av ABB:s infrastruktur för informationssystem till IBM. I affären, som är värd 1,1 miljarder USD, ingår även att IBM tar över 780 medarbetare. ABB räknar med att årligen spara minst 50 MUSD genom avtalet. Den 30 juni 2003 hade ABB 133 200 medarbetare, jämfört med 139 100 vid slutet av 2002. Kassaflöde Det sammanlagda kassaflödet från rörelsen i de två kärndivisionerna uppgick under kvartalet till 381 MUSD. Denna siffra mer än uppvägdes av asbestrelaterade kontanta utbetalningar på 51 MUSD från ABB:s dotterbolag i USA, Combustion Engineering, 88 MUSD använda i avvecklad verksamhet (divisionen Oil, Gas and Petrochemicals), 27 MUSD använda i icke-kärnverksamheter samt andra förändringar på ungefär 240 MUSD. Som resultat var summa kassaflöde från rörelsen under kvartalet negativt på 25 MUSD. Avyttringar ABB fortsatte sitt program för att avyttra icke-kärnverksamheter och andra tillgångar. Företaget erhöll kontanta intäkter på 149 MUSD från försäljningen av det 35-procentiga ägarskapet i SEK (och redovisade en realisationsförlust i övriga intäkter (kostnader), netto, på 87 MUSD) samt ungefär 90 MUSD för två projekt i portföljen Equity Ventures - ett kraftverksprojekt och ett kraftöverföringsprojekt, bägge i Australien - från vilka ABB redovisade en realisationsvinst i övriga intäkter (kostnader), netto, på 28 MUSD. Företaget sålde också sina aktier i China National Petrochemical Corporation (Sinopec) för 82 MUSD (och redovisade en realisastionsförlust på 40 MUSD i räntekostnader och andra finansiella kostnader). Till följd av dessa transaktioner, och mindre förluster från försäljning av andra verksamheter, påverkades resultatet för andra kvartalet av förluster på 110 MUSD. Efter andra kvartalet har ABB tillkännagivit en överenskommelse om att sälja verksamheten Building Systems i Norden (huvudsakligen Sverige, Norge, Danmark och Finland) till finländska YIT för 233 MUSD. ABB avser dessutom att sälja verksamheten Building Systems i Schweiz i år och i Tyskland under 2004. Förhandlingarna fortsätter med potentiella köpare av divisionen Oil, Gas and Petrochemicals, som ABB avser att sälja under 2003. Balansräkning och skuld Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid slutet av juni till 4 113 MUSD, jämfört med 3 781 MUSD vid slutet av föregående kvartal. Totala skulden (kort- och långfristiga lån) uppgick till 8 304 MUSD jämfört med 8 155 MUSD tre månader tidigare, i linje med ABB:s finansiella planering. Totala skulden inkluderar aggregerade lån på cirka 1,5 miljarder USD från den rullande bankkredit som förhandlades fram i december 2002. Eget kapital ökade till 1 277 MUSD från 1 078 MUSD vid slutet av mars 2003. Nettoskulden för kvartalet mer än uppvägdes av positiva effekter av valutakursförändringar samt orealiserade vinster från värdepapper som kan säljas (available-for-sale-securities). Asbest Den 10 juli rekommenderade en konkursdomstol i USA bekräftelse av en ansökan från ABB:s amerikanska dotterbolag Combustion Engineering om en förpaketerad förlikningskonkurs enligt "Chapter 11". Därmed togs ytterligare ett steg mot en uppgörelse av asbestfrågan. Efter domstolens rekommendation inleddes en överklagandeperiod inför en distriktsdomstol i USA. Distriktsdomstolen har planerat en förhandling (hearing) till den 31 juli. ABB är fortsatt förvissat om att distriktsdomstolen kommer att bekräfta planen. Koncernens utsikter Koncernens utsikter är oförändrade. Mellan 2002 och 2005 förväntar ABB en årlig genomsnittlig intäktsökning på ungefär 4 procent i lokala valutor. ABB:s mål för 2003 är att nå en EBIT-marginal på 4 procent i US- dollar. Koncernens mål för 2005 är att nå en EBIT-marginal på 8 procent i US-dollar. Målen avseende intäkter och marginal exkluderar större förvärv och avyttringar. ABB avser att minska den totala skulden till ungefär 6,5 miljarder USD till den 31 december 2003, och utväxlingseffekten (totala skulden dividerat med totala skulden plus eget kapital) till ungefär 70 procent. Till 2005 avser ABB att minska totala skulden till ungefär 4 miljarder USD, och utväxlingseffekten till ungefär 50 procent. Ytterligare information Pressmeddelandet och en OH-presentation av resultatet för andra kvartalet 2003 finns tillgängliga på www.abb.com/news och Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations från och med den 29 juli 2003. ABB håller en telefonkonferens för journalister i dag 10.00. Deltagare ska ringa +41 91 610 5600 (från Europa exklusive Sverige), 08-506 921 05 (från Sverige) eller +1 866 291 4166 (från USA). Linjerna öppnar 15 minuter innan konferensen börjar. En inspelning finns tillgänglig en timme efter att telefonkonferensen har avslutats och under ytterligare 72 timmar. Numren är +41 91 612 4330 (från Europa) eller +1 412 858 1440 (från USA). För att lyssna, tryck in koden 086 och avsluta med #. En telefonkonferens för analytiker och investerare är planerad att hållas 15.00. Deltagare ska ringa +41 91 610 5600 (från Europa) eller +1 412 858 4600 (från USA). Deltagare uppmanas att ringa 10 minuter innan telefonkonferensen börjar. En inspelning finns tillgänglig en timme efter att telefonkonferensen har avslutats och under ytterligare 72 timmar. Numren är +41 91 612 4330 (från Europa) eller +1 412 858 1440 (från USA). För att lyssna, tryck in koden 744 och avsluta med #. Nästa rapporteringsdatum under 2003 är 28 oktober (tredje kvartalet). ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i cirka 100 länder och har ungefär 133 000 medarbetare runt om i världen. Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som inbegriper risker och osäkerheter vilka kan göra att de faktiska resultaten avviker. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om världsekonomin, ekonomin i de regioner och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltd:s verksamhetsområden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser är vanligen identifierbara i uttalanden som innehåller ord som t.ex. "väntar", "anser", "räknar med" eller liknande uttryck. Viktiga faktorer som kan få de faktiska resultaten att markant avvika från dessa förväntningar inkluderar, bland annat, ekonomin och marknaderna i de geografiska områden och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd:s verksamheter, marknadens mottagande av nya produkter och tjänster, förändringar av regleringar, räntor, förändringar av valutakurser samt andra faktorer som kan tas upp från tid till annan när det gäller ABB:s rapportering till US Securities and Exchange Commission. Även om ABB Ltd tror att förväntningar som avspeglas i sådana framåtsyftande uttalanden är grundade på förnuftiga antaganden kan företaget inte ge några garantier för att dessa förväntningar kommer att uppnås. För mer information, kontakta: Media Relations,Zurich: Investor Relations Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt Schweiz: Tel. + 41 43 317 3804 Tel: +41 43 317 6492,+41 43 317 6512 Sverige: Tel. + 46 21 325 719 Fax: +41 43 317 7958 USA: Tel: +1 203 750 7743 media.relations@ch.abb.com investor.relations@ch.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/29/20030729BIT00010/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/29/20030729BIT00010/wkr0002.doc Tabeller och noter http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/29/20030729BIT00010/wkr0003.pdf Hela Rapporten

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 144 000 medarbetare. www.abb.com