ABB sätter nya korta och medellånga affärsmål

Report this content

ABB sätter nya korta och medellånga affärsmål 2002-11-08 - ABB sade idag att företaget förväntar att resultatet före räntenetto och skatter 2002 kommer att nå en marginal på 1,5 procent, med oförändrade eller något minskade intäkter. ABB gav också mer information om framtida mål samt de strukturförändringar och det omstruktureringsprogram som utformas för att minska kostnadsbasen och förbättra verksamhetens resultat. Huvudpunkterna, som presenteras idag vid ett möte med analytiker och investerare i Zürich, inkluderar: · EBIT-marginalen förväntas bli 1,5 procent 2002, målet är 4 procent 2003 och 8 procent för 2005 · Koncernens intäkter förväntas ligga stilla eller minska något under 2002, en årlig ökning av intäkterna med runt 4 procent från 2002 till 2005 · Divisionerna Automation Technologies och Power Technologies har satt EBIT-mål på 10,7 respektive 10 procent för 2005 · Ledningarna för Automation Technologies och Power Technologies har rationaliserats; affärsområdena (Business Areas) minskas från 18 till 12, viktiga landschefer och regionchefer integreras i divisionernas ledningsgrupper för att öka effektiviteten. · Nytt program för att minska kostnadsbasen med 4 procent av intäkterna, tillkännagivet 24 oktober, kommer att påbörjas 1 januari 2003 och ska slutföras inom 18 månader. Två tredjedelar av kostnadsreduktionen ska komma från personalminskningar och en tredjedel från andra åtgärder, men det är ännu inte möjligt att ge några siffror på hur många arbetstillfällen det rör sig om · Nuvarande kostnadsminskningsprogram på 500 MUSD ska slutföras vid mitten av 2003 · Divisionen Oil, Gas and Petrochemicals, liksom Building Systems, ska avyttras under 2003 Det nya målen för EBIT-marginalen följer tillkännagivandet 21 oktober 2002 att ABB reviderade sin utsikt för resultatet på grund av en kvardröjande svag marknad och att fördelarna från kostnads- minskningsprogrammet kom senare än förväntat. "Rationaliseringen av vår struktur och programmet för att minska kostnadsbasen med fyra procent av intäkterna visar på vårt engagemang att återupprätta lönsamheten," säger ABB:s ordförande och koncernchef Jürgen Dormann. "Vi vidtar kraftfulla åtgärder för att förbättra verksamhetens resultat och kassaflöde." "Vi behöver snabb och radikal förändring. Vi vidtar de åtgärder som behövs för att optimera verksamheten, bygga på vår starka produkt- och kundbas samt vårt tekniska ledarskap. Med tiden är målet reell expansion med ökade marknadsandelar och lönsam tillväxt," säger Dormann. "Den underliggande styrkan i våra kärnverksamheter kraft- och automationsteknik avspeglas i målen för EBIT-marginalerna som satts för 2005," tillade han. Reviderad struktur och kostnadsminskningar Åtgärder vidtas för att minska de koncerngemensamma kostnaderna (Corporate/Other). Detta inkluderar minskning av huvudkontorskostnader med ungefär 20 MUSD till uppskattningsvis 130 MUSD 2005 och att eliminera förluster från perifera verksamheter till 2005. Chefen för divisionen Automation Technologies, Dinesh Paliwal, satte ett årligt tillväxtmål för intäkterna på 3,3 procent från 2002 till 2005 och ett EBIT-marginalmål på 10,7 procent för 2005. För 2003 väntas divisionens intäkter öka med 3 procent med en EBIT-marginal på 7,1 procent. För helåret 2002 väntas intäkterna för division Automation Technologies minska 3 prorcent och EBIT-marginalen förväntas bli 6,5 procent. Chefen för divisionen Power Technologies, Peter Smits, satte ett årligt tillväxtmål för intäkterna på 5,3 procent från 2002 till 2005 och ett EBIT-marginalmål på 10 procent för 2005. För 2003 väntas divisionens intäkter också öka med 5,3 procent, med en EBIT-marginal på 7 procent. För helåret 2002 väntas intäkterna för divisionen Power Technologies öka 2,2 procent och EBIT-marginalen förväntas bli 6 procent. Ledningsstrukturen i båda divisionerna har förenklats för att öka effektiviteten och mera sammanhängande ledningsgrupper inkluderar landschefer, regionchefer och lokala divisionschefer från nyckelländer. Automation Technologies har ungefär 63 000 medarbetare och intäkter på cirka 8,4 miljarder USD. Divisionens ledningsgrupp: Dinesh Paliwal Divisionschef och medlem av ABB:s koncernledning Herbert Parker Ekonomi- och finanschef (CFO) Don Aiken Landschef, USA Kina Lokal divisionschef Martinus Brandal Paper, Metals, Minerals & Marine Frank Duggan Petroleum, Chemicals & Consumer Bo Elisson Robotics, Automotive & Manufacturing Tyskland Lokal divisionschef Sten Jakobsson Landschef, Sverige Bernhard Jucker Drives, Motors & Turbochargers Tom Sjökvist Low Voltage Products & Instruments Teemu Tunkelo Control Platform Products Power Technologies har ungefär 43 000 medarbetare och årliga intäkter på cirka 7,5 miljarder USD. Divisionens ledningsgrupp: Peter Smits Divisionschef och medlem av ABB:s koncernledning Victor Bolt Ekonomi- och finanschef (CFO) Max Abitbol Regionschef för Mellanöstern och Afrika Jens Birgersson High-Voltage Products Josef A. Dürr Power Systems Michael Hirth Utility Automation Systems Brice Koch Distribution Transformers Peter Leupp Landschef, Kina Benny Olsson Regionchef, Latinamerika Joakim Olsson Power Transformers John Sullivan Lokal divisionschef, USA Guido Traversa Medium-Voltage Products Ytterligare förbättringar av balansräkningen ABB är fortsatt på rätt väg för att minska nettoskulden med minst 1,5 miljarder USD under 2002, från 4,1 miljarder vid slutet av december 2001. Fortsättningsvis kommer ABB att kommunicera sitt mål för total skuldsättning istället för nettoskulden (nettoskulden definieras som totala skuldsättningen minus kortfristiga placeringar). Det är mer lämpligt för ABB:s industriella kärnverksamhet. Koncernen förväntas reducera den totala skulden till ungefär 6,5 miljarder USD under 2003, med en utväxling (total skuld som andel av total kapitalisering) på ungefär 70 procent. Målet för 2005 är att minska den totala skulden till ungefär 4 miljarder USD med en utväxling på ungefär 50 procent. Skuldminskningen kommer att ske genom att man använder förtjänster från försäljningen av perifera verksamheter och högre kassaflödesgenererade resultat från industriverksamheten. ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 146 000 medarbetare runt om i världen. Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som inbegriper risker och osäkerheter vilka kan göra att de faktiska resultaten avviker. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om världsekonomin, ekonomin i de regioner och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltd:s verksamhetsområden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser är vanligen identifierbara i uttalanden som innehåller ord som t.ex. "väntar", "anser", "räknar med" eller liknande uttryck. Viktiga faktorer som kan få de faktiska resultaten att markant avvika från dessa förväntningar inkluderar, bland annat, ekonomin och marknaderna i de geografiska områden och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd:s verksamheter, marknadens mottagande av nya produkter och tjänster, förändringar av regleringar, räntor, förändringar av valutakurser samt andra faktorer som kan tas upp från tid till annan när det gäller ABB:s rapportering till US Securities and Exchange Commission. Även om ABB Ltd tror att förväntningar som avspeglas i sådana framåtsyftande uttalanden är grundade på förnuftiga antaganden kan företaget inte ge några garantier för att dessa förväntningar kommer att uppnås. För mer information kontakta: Media Relations: ABB Corporate Communications, Zurich Thomas Schmidt Tel: +41 43 317 6492 Fax: +41 43 317 7598 media.relations@ch.abb.com Investor Relations: Switzerland: Tel. +41 43 317 3804 Sweden: Tel: +46 21 325 719 USA: Tel +1 203 750 7743 Investor.relations@ch.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/08/20021108BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/08/20021108BIT00050/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar