ABBs resultat fortsatt stabilt i blandat affärsklimat

Report this content

ABBs resultat fortsatt stabilt i blandat affärsklimat Nettovinsten från bibehållen verksamhet ökade 16 procent Kassaflödet ökade 27 procent; nettovinst per aktie ökade 13 procent Koncernens beställningsingång ökade 13 procent; segmentet olja, gas och petrokemi ökade 49 procent, båda i lokala valutor Rörelsemarginalen ökade i alla segment; resultatet för Automation ökade hela 33 procent ABB ska introducera aktie/optionsprogram för alla medarbetare ABB redovisar högre beställningsingång, resultat och marginaler under de första nio månaderna 2000. ABBs vd och koncernchef Göran Lindahl säger att fortsatt expansion inom mjukvara, industriell IT, elektroniska affärer (eBusiness) och infrastruktur för telekommunikation "säkerställer att vi kan erbjuda alla kundgrupper mer intelligenta produkter, system och lösningar samt förstärker vår verksamhetsportfölj och våra tekniker anpassade för den digitala ekonomin." USD i miljoner om inget jan. - Jan. - Nominel Förändrin annat anges sept. sept. l g i 1) 2000 1999 förändr lokala ing valutor Beställningsingång 19 392 18 360 + 6% + 13% Intäkter 15 983 17 423 - 8% - 1% Rörelseresultat efter 1 414 1 287 + 10% + 17% 2) avskrivningar Nettovinst från 848 734 + 16% + 23% bibehållen verksamhet Nettovinst 1 250 1 108 + 13% + 20% Nettovinst per aktie 4,17 3,69 + 13% (USD) 1) Omräknat för att avspegla effekten av de upphörda verksamheterna i ABBs tidigare segment Kraftgenerering. En jämförelse med de redovisade siffrorna 1999 återfinns i Appendix. 2) I överensstämmelse med halvårsrapporten redovisas resultat och vinster vilka relaterar till upphörda verksamheter i en särskild post i resultaträkningen och inkluderas därmed inte i rörelseresultatet. Lindahl säger att ABB fortsatt att förverkliga strategin att expandera sina högtekniska erbjudanden för att möta kundernas snabbt framväxande behov, vilket innebär att ABB förflyttar sig mot allt mer kunskapsbaserade verksamheter med högre tillväxt och marginaler. "ABB är nu en av de ledande möjliggörarna inom den digitala ekonomin och stöder våra kunder när de tar sig an dagens snabbt föränderliga elektroniska och IT-baserade marknader," sade han. "Vi har mångårig erfarenhet inom planläggning, finansiering och genomförande av infrastrukturprojekt och förstärkte nyligen vår verksamhetsportfölj med viktiga mjukvaru- och andra informationstekniker. Detta är en unik kombination av erfarenhet och förmågor." Viktiga händelser under perioden inkluderar: Ökad beställningsingång för alla segment i lokala valutor Kraftigt ökat rörelseresultat för Automation och Kraftdistribution Beställningsingången i Amerika ökade mer än 25 procent Beställningsingången för ABB-koncernen ökade med 13 procent i lokala valutor, eller med 6 procent som redovisat till 19 392 MUSD (1999: 18 360 1 MUSD ). I lokala valutor redovisade alla segment ökad beställningsingång. Orderstocken - en stark indikator för framtida intäkter - nådde 15 262 MUSD i slutet av september (årsslutet 1999: 13 245 MUSD), en ökning med 2 017 MUSD, eller 15 procent (26 procent i lokala valutor). 1) Not: Om inget annat anges referar alla jämförelser med 1999 års siffror till de nio första månaderna. Behovet av ökad effektivitet och produktivitet tilltar i takt med att konkurrensen ökar på allt mer globaliserade och avreglerade marknader. Detta påskyndar efterfrågetillväxten på ABBs industri- och kraftmarknader. Raska framsteg inom informationsteknik - både mjukvara och hårdvara - påskyndar denna trend. Högre oljepriser ökar efterfrågan på marknaderna för olja, gas och petrokemi. Efterfrågan på kompletta lösningar skapar ny efterfrågan på innovativa finansiella tjänster kopplade till leverans av ABBs industriprodukter och -system. Efterfrågan från europeiska marknader varierade efter land och verksamhet och var 7 procent högre i lokala valutor jämfört med samma period förra året. Efterfrågan i Nordamerika fortsatte att öka och i Sydamerika ökade beställningsingången betydligt. I Amerika ökade beställningsingången med mer än 25 procent. Beställningsingången från Mellanöstern och Afrika ökade kraftigt. Efterfrågan fortsatte att öka i Asien för alla affärssegment utom Kraftöverföring, vars beställningsingång där var lägre än förra året då segmentet fick flera stora beställningar från Kina. ABB erhöll flera stora beställningar under tredje kvartalet i år, inklusive ett offshoreprojekt i Abu Dhabi värt 260 MUSD, ett infrastrukturprojekt för telekommunikationsnät i Australien värt 150 MUSD, ett kontrakt värt 120 MUSD på att bygga en kraftlänk mellan Connecticut och Long Island, New York, samt en beställning, värd 574 MUSD, på en naturgasanläggning i Algeriet. Intäkterna var oförändrade under perioden uttryckt i lokala valutor, eller minskade 8 procent som redovisat till 15 983 MUSD (1999: 17 423 MUSD). I enlighet med tidigare prognoser var intäkterna lägre för segmentet Olja, gas och petrokemi som ett resultat av lägre beställningsingång 1999. Emellertid steg beställningsingången för detta segment med mer än 40 procent i år, vilket bådar väl för intäktsutvecklingen under 2001. Intäkterna för Kraftöverföring minskade, vilket avspeglar avyttringen förra året av standardkabelverksamheten och den förväntade initiala fördröjningen av den europeiska marknaden på grund av avreglering. Industriell IT på frammarsch Under tredje kvartalet tog ABB flera steg för att utöka sitt unika erbjudande Industriell IT. Detta är den övergripande arkitekturen för alla ABBs automationslösningar. Industriell IT erbjuder en "snabbkoppling" för både mjukvara och hårdvara som möjliggör för skräddarsydda lösningar att länka samman produktions- och transaktionsprocesser hos kunder inom både tillverkningsindustrin och servicesektorn. Industriell IT ger företag en komplett och lättanvänd överblick i realtid över alla verksamheter i företaget. Till de viktigaste initiativen under tredje kvartalet hör: -ett majoritetsägt samriskbolag med SKYVA International, ett amerikanskt mjukvaruföretag inom samarbetshandel som integrerar affärsprocesserna hos leverantörer, tillverkare och kunder -köpet av mjukvarutekniker som integrerarar produktions- och affärssystem i den farmaceutiska industrin -förvärvet av Cellier Engineering Group vilket expanderar vår kompetens inom kemi-, olje-, och pappersindustrin ABB Automation genomförde en global lansering av fyra nya produktfamiljer inom industriell IT under tredje kvartalet. De ger webbläsar- och objektsbaserad funktionalitet till system för processtyrning, konstruktion, operatörsstationer och informationshantering. De är utformade för att vara helt kompatibla med nuvarande mjukvaruplattformar för att få ut det mesta möjliga av befintliga tillgångar. Företaget upprättar den webbplattform som behövs för att stödja initiativet industriell IT med ett antal nya, branschspecifika webbplatser vilka betjänar sektorer som papper och massa, läkemedel, vatten och textilier. Tack vare dessa initiativ kan ABB nu erbjuda fler lösningar inom industriell IT till bredare kundgrupper. Strategiska allianser och förvärv ABB ingick separata överenskommelser med Nokia och Ericsson om att bygga den nya generationens mobila telekommunikationsnät, vilket främjar koncernens strategi att bli en viktig aktör inom IT-infrastruktur. ABB tillhandahåller projektledning och installationer, inklusive belysning, säkerhet, temperaturstyrning och reservkraft - liksom system för att säkra tillförlitlig kraftförsörjning. Förvärvet av Umoe, det norska serviceföretaget inom olja och gas, slutfördes under kvartalet. ABB meddelande också att företaget deltar som en strategisk investerare i samband med börsnoteringen av det kinesiska petroleum- och petrokemiföretaget Sinopec. Genom ett majoritetsägt samriskbolag förvärvade ABB propylenteknik som utökar företagets verksamhet inom petrokemi till en ny stark tillväxtmarknad. Samriskföretaget med amerikanska Equistar Chemicals köpte polypropylentekniken Novolen - inklusive katalysator-, process och produktteknik - från Targor GmbH, ett dotterbolag till tyska BASF AG. Det ska också förvärva rättigheterna att marknadsföra och licensiera Targors metallocena polypropylenteknik, som används i produktionen av en ny generation högprestandaplaster. Företaget förvärvade även Energy Interactive Inc., en ledande leverantör av informationsmjukvara och -tjänster till den amerikanska energimarknaden. Förvärvet stärker ABBs förmåga inom elektroniska affärer, service och support på den dynamiska amerikanska elhandelsmarknaden. ABB anslöt sig till ett konsortium för att driva och underhålla ett kraftöverföringsnät för högspänning - inklusive drygt 5 500 kilometer kraftledning - i delstaten South Australia. Initiativet skapar betydelsefulla synergimöjligheter inom service och underhåll. I september ansökte ett konsortium bildat av ABB, Deutsche Telekom och Utfors om licens för att bygga och driva tredje generationens mobila UMTS- och GSM-nät i Sverige. ABB tillför en bred erfarenhet av finansiering och genomförande av stora infrastrukturella projekt. Ny teknik ABB lanserade flera viktiga tekniker under tredje kvartalet. Inom Olja, gas och petrokemi, till exempel, introducerades ett eldistributionssystem för undervattensbruk. Systemet inkluderar överföring, distribution och styrning av elkraft på havsbotten, på djup ned till 2 000 meter. I Brunei installerade ABB framgångsrikt sin första optofibersensor i en oljekälla för att övervaka tryck och temperatur i realtid över Internet. Förutom de betydelsefulla lanseringarna inom industriell IT, diskuterade ovan, lanserade ABB Automation en ny generation robotstyrning med hög precision och ett nytt, mycket snabbt portalrobotsystem för pakethantering inriktat på den växande marknaden för hantering av kollin. ABB är det första företag som certifierat en produktmiljödeklaration för en elektrisk motor i enlighet med standarden ISO 14025. Deklarationen fastställer den miljömässiga inverkan från produkten över hela livscykeln, från konstruktion till skrotning eller återvinning. I linje med strategin att övervaka, diagnosticera och styra kraftnät över Internet lanserade ABB världens första smarta integrerade distributionsenhet för sekundära transformatorstationer. Denna teknik är första steget för att utveckla webbaserade övervaknings- och styrsystem för kraftnät - system som eliminerar tid och kostnader för underhållspersonal att fysiskt besöka kraftnätsanläggningarna. ABB har också installerat sin elkvalitetsteknik SVC Light i ett antal stålverk för att minska kraftigt elflimmer både i stålverket och i det närliggande kraftnätet. SVC Light används också i länkar mellan småskaliga kraftverk och större kraftnät. Inom Byggnadsteknologi har ABB lanserat ett nytt mjukvaruverktyg som mäter och analyserar den totala effektiviteten i produktionen och hos tillverkningsutrustningen. Detta möjliggör för kunder att snabbt komma till rätta med flaskhalsar i produktionen och gör det möjligt för serviceleverantörer att erbjuda resultatbaserade servicekontrakt. ABB levererade också en intelligent tillståndsövervakningslösning som automatiskt analyserar och klassificerar mekaniska och elektriska problem i roterande maskiner. Verktyget, som också är webbanpassat, ökar snabbheten i diagnos och rapportering och minskar behovet av högkvalificerad expertis på plats. Företaget öppnar också tre forsknings- och utvecklingscentra i Asien. ABBs mål är att ha ungefär 600 forskare och utvecklingsingenjörer i Kina, Singapore och Indien år 2002, främst fokuserade på kraftöverföring, kraftdistribution, automation samt tjänste- och mjukvarutekniker. Aktieägarprogram för medarbetare I överensstämmelse med värdebaserad styrning utforskar ABB ständigt möjligheter att främja värdeskapande inom företaget. ABB planerar som ett viktigt steg för att ytterligare öka värdet för företagets intressenter att introducera ett program för aktieägande bland medarbetarna, vilket borde skapa långsiktigt och brett aktieägande i hela koncernen. Alla medarbetare ska erbjudas möjligheten att investera upp till 10 procent av sin lön i ABB-aktier och företaget kommer att matcha varje aktie med ett antal kostnadsfria optioner. Mer information om programmet kommer att offentliggöras på den årliga presskonferensen i februari 2001. Börsnotering i USA ABB har beslutat att senarelägga börsnoteringen i USA till år 2001 på grund av den svaga och ostadiga aktiemarknaden, särskilt för teknikaktier. Mer exakt information om den nya tidpunkten ges vid den årliga presskonferensen i februari 2001. Det offentliggjorda beslutet att ändra ABBs redovisningssystem till att följa de i USA allmänt accepterade redovisningsprinciperna (US GAAP) framskrider enligt plan, och företaget ämnar att ge ut sin finansiella redovisning enligt denna standard första gången för helåret 2000. Segments- och regionöversikt ABB-koncernen redovisar i USA-dollar, som fortsatte att stärkas gentemot de flesta av ABBs lokala valutor. Dollarförstärkningen, konstaterad under tidigare kvartal, fortsatte att inverka på resultatet för de första nio månaderna 2000. Diskussionen i denna segments- och regionöversikt baseras på lokala valutor, som ger en riktigare bild av företagets underliggande prestanda. Inom Kraftöverföring fortsatte återhämtningen av beställningsingången, understödd av stora sammankopplingsprojekt i Latinamerika och ett gynnsamt affärsklimat i Nordamerika. Fortsatt stor efterfrågan råder inom service- och supportverksamheten. Intäkterna minskade, vilket avspeglar förra årets avyttring av standardkabelverksamheten och tröga beställningsingång. Rörelsemarginalen förbättrades från 9,8 procent till 11,2 procent. Avreglering fortsatte att gynna beställningsingång och intäkter för segmentet Kraftdistribution. Efterfrågan på distributionslösningar ökade markant med påtaglig tillväxt i Västeuropa. Resultatet ökade 34 procent, avspeglande en ökning inom alla verksamheter. Produktivitetsförbättringar bidrog till en rörelsemarginal på 7,7 procent, en ökning från 6,3 procent. Segmentet Automation visade en ökning med 9 procent av beställningsingången, med hög tillväxt i Asien, Latinamerika och Mellanöstern. Motorer och drivutrustning visade de högsta tillväxttalen. Flexibel automation samt marina system och turboladdare visade också god tillväxt. Intäkterna var oförändrade och fortsatta synergier från den framgångsrika integrationen av Elsag Bailey, kombinerat med en påtagligt reducerad kostnadsmassa, ökade resultatet med 40 procent. Rörelsemarginalen ökade från 5,7 procent till 8,2 procent. Affärsklimatet på marknaderna för Olja, gas och petrokemi var fortsatt gynnsamt under tredje kvartalet. Beställningsingången för Olja, gas och petrokemi ökade 49 procent allteftersom efterfrågan från petrokemimarknaden fortsatte att öka samtidigt som offshoresystem och verksamheten inom modifiering och underhåll växte. Den kraftiga beställningsingången kommer successivt att påverka intäkterna, med början under fjärde kvartalet 2000 och fortsatt under hela 2001. Rörelsemarginalen ökade från 5,2 procent till 6,0 procent. Beställningsingången för Byggnadsteknologi var 7 procent högre med särskilt stark tillväxt i Asien, Mellanöstern och Afrika. Segmentet noterar ökade beställningar till stöd för uppbyggnaden av nätverk inom både telekom och Internet. Intäkterna steg 4 procent, trots att den allmänna entreprenadverksamheten upphört och att serviceverkstäder verksamma utanför kärnverksamheten avyttrats. Resultatet för Byggnadsteknologi ökade med 15 procent med betydande ökningar inom produktverksamheten. Segmentets rörelsemarginal nådde 7,7 procent jämfört med 6,8 föregående år. Intäkterna för Financial Services ökade med 14 procent. Finansiering av flera projekt i Indien, Polen och Kina slutfördes och leasingvolymen ökade kraftigt. Resultatet var något högre än förra årets nivå. Kassaflöde och andra viktiga data ABBs kassaflöde från rörelsen visade en påtaglig ökning med 27 procent, väl över resultatökningen. Nettovinsten från bibehållen verksamhet ökade med 16 procent till 848 MUSD jämfört med samma period förra året (1999: 734 MUSD). Avkastningen på eget kapital nådde 29,9 procent (1999: 25,7 procent). Avkastningen på sysselsatt kapital var 15,5 procent (1999: 15,2 procent). Den 30 september 2000 hade ABB 162 181 medarbetare jämfört med 164 154 vid slutet av 1999. Utsikter Ökningstakten i beställningsingången för helåret 2000 kommer att ligga i linje med de första nio månaderna. I lokala valutor kommer intäkterna att vara högre än förra årets nivå. Rörelseresultatet väntas öka jämfört med förra året och nettovinsten från bibehållen verksamhet kommer fortsatt att överträffa 1999 års resultat. Kassaflödet kommer att överstiga förra årets nivå. Företaget bekräftar åter de mer långsiktiga målen om en genomsnittlig årlig tillväxt av intäkterna på 6-7 procent 2000-2003 och en rörelsemarginal på 12 procent 2003. Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som inbegriper risker och osäkerheter vilka kan göra att de faktiska resultaten avviker. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om världsekonomin, ekonomin i de regioner och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltds verksamhetsområden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser är vanligen identifierbara i uttalanden som innehåller ord som t.ex. "väntar", "tror", "räknar med" eller liknande uttryck. Viktiga faktorer som kan få de faktiska resultaten att markant avvika från dessa förväntningar inkluderar, bland annat, ekonomin och marknaderna i de geografiska områden och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltds verksamheter, marknadens mottagande av nya produkter och tjänster, förändringar av regleringar, räntor samt förändringar av valutakurser. Även om ABB Ltd tror att förväntningar som avspeglas i sådana framåtsyftande uttalanden är grundade på förnuftiga antaganden kan företaget inte ge några garantier för att dessa förväntningar kommer att uppnås. För mer information: ABB Media Relations ABB Investor Relations John Fox Pia Irell Tel: +41 1 317 7371 Tel: +41 1 317 7266 Fax: +41 1 317 7958 Fax: +41 1 311 9817 media.relations@ch.abb.com investor.relations@ch.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00170/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00170/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar