Fortsatt bra utveckling för ABB Sverige 2011

Report this content

Orderingången upp 25 procent, intäkterna upp 16 procent

ABB Sverige redovisade en orderingång på 40,7 miljarder kronor för 2011. Det är en ökning med 25 procent jämfört med 2010. De stora kraftöverföringsprojekten som togs hem under året fortsatte att ge en stark orderingång och vid årets slut en historiskt hög orderstock. För automationsverksamheten har den återhämtning av marknaden som inleddes under 2010 ytterligare accelererat under 2011. Exportförsäljningen svarade för 80 procent av den totala orderingången för ABB Sverige.

Intäkterna ökade med 16 procent och uppgick till 31,2 miljarder kronor och även resultatet låg på en högre nivå än 2010. Antalet anställda ökade från 8 700 medarbetare till 8 800. ABB Sverige fortsätter att rekrytera inom vissa tillväxtområden.

”Den svenska verksamheten har visat en fortsatt positiv utveckling och 2011 blev ett riktigt bra år, både när det gäller orderingång, intäkter och resultat”, säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige. ”Det är ett antal stora kraftinfrastrukturprojekt som främst bidragit till ökningen av orderingången, medan samtliga divisioner har bidragit till det fina resultatet.”

Under året tog ABB hem den största kraftöverföringsordern i företagets historia (DolWin2), en HVDC Light-länk (högspänd likström) som ska ansluta vindkraftparker i Nordsjön till det tyska elnätet. Det finns planer på många liknande kraftprojekt i Europa vilket ger goda möjligheter till ytterligare affärer.

Även automationsdivisionerna har haft en fortsatt stabil orderingång under 2011. Försäljningen av motorer och robotar fortsatte att gå bra, bland annat tack vare nya innovativa produkter.

Klimatfrågan driver på intresset för användning av förnybar energi, som till exempel sol, vind och vatten. För att tillmötesgå den ökande efterfrågan på el och behovet att minska koldioxidutsläppen krävs ett elsystem som kan hantera dessa utmaningar på ett hållbart, tillförlitligt och lönsamt sätt.

”Trots stor osäkerhet på marknaden ser framtidsutsikterna bra ut. ABB kan göra betydande insatser för framtidens hållbara samhälle. Våra system, produkter och service samt vårt erbjudande för integrering av förnybar energi och ökad energieffektivitet ligger rätt i tiden”, säger Johan Söderström.

Viktiga händelser under 2011

Kraftdivisionerna

De stora kraftöverföringsprojekten fortsatte under 2011 att ge en stark orderingång och historiskt hög orderstock för divisionen Power Systems. De stora drivkrafterna för fortsatta affärer är tydliga, dock kan den finansiella osäkerheten på marknaderna påverka tidpunkten för beslut av större investeringar.

Enheten Offshore Wind Connections tog hem en order värd runt 1 miljard dollar från den nederländska-tyska nätoperatören TenneT på en kraftlänköverföring av högspänd likström (HVDC), som ska ansluta havsbaserad vindkraft i Nordsjön till elnätet på det tyska fastlandet.

HVDC-enheten tog i slutet av året hem en order värd mer än 900 miljoner dollar från Power Grid Corporation of India Ltd avseende leverans av ett överföringssystem för ultrahögspänd likström (UHVDC). Länken ska transportera vattenkraft från nordöstra Indien till den folkrika regionen Agra i centrala Indien, en sträcka på över 1 700 kilometer.

ABB tog hem en order värd cirka 160 miljoner dollar från statliga Svenska Kraftnät för att leverera ett nytt högspänt landkabelsystem för kraftöverföringsprojektet Sydvästlänken i södra Sverige. När projektet är färdigt 2014 kommer detta att vara världens längsta och mest kraftfulla underjordiska kabellänk.

För divisionen Power Products ökade orderingången jämfört med föregående år, inte minst på grund av att flera större infrastrukturrelaterade projekt togs hem i hård konkurrens.

På krafttransformatorsidan togs i början av året två större order. Från China Southern Power Grid Co togs en order hem på 800 kV UHVDC-transformatorer till ett värde av 63 miljoner dollar. Vidare togs en order hem från State Grid Corporation of China, också den avseende 800 kV UHVDC-transformatorer, till ett värde av 165 miljoner dollar.

Krafttransformatorenheten var också framgångsrik när en order avseende reglerbara shuntreaktorer togs hem, till ett värde av 26 miljoner dollar, från den norska nätoperatören Statnett. Med en vikt av 260 ton styck är de världens största reglerbara shuntreaktorer.

Automationsdivisionerna

För divisionen Discrete Automation and Motion har den återhämtning av marknaden som inleddes under 2010 ytterligare accelererats under 2011. Den kortcykliska verksamheten som stora delar av divisionen tillhör har sett en fortsatt stor efterfrågan på hela produktsortimentet. Divisionens orderingång har under året ökat väsentligt jämfört med 2010, där 2010 i sin tur var ett kraftigt tillväxtår jämfört med 2009.

För att stärka konkurrenskraften har enheten Robotics satsat på att ta fram nya kostnads- och energieffektiva produkter, vilka tydligt bidrar till att den starka tillväxten fortsatt under året med bra beställningsingång från både bilindustrin med underleverantörer samt segmentet ”generell industri”.

Beställningsingången inom området små och stora elektriska motorer har inte haft samma ökningstakt under 2011 som enheten Robotics men påvisar ändå en tydlig ökning jämfört med 2010 vilket visar att tillväxten fortsätter vara stark inom detta område.

Divisionen Low Voltage Products har under 2011 fått känna av det allmänna konjunkturläget i världen. Beställningarna påverkades negativt medan faktureringen hölls uppe som en följd av den goda orderingången föregående år.

Den svenska marknaden har haft god tillväxt under året. Framför allt växte segmentet byggnation, infrastruktur, OEM och service. Exporten minskade dock under 2011 som en följd av konjunkturläget i hela världen och minskningen av lagernivåerna i divisionens säljkanaler. Den starka tillväxten inom förnybar energi har mattats av på grund av färre statliga subventioner till solkraft. Tillväxten har varit god för ABB Jokab Safetys lösningar för att skapa säkra arbetsplatser (maskinsäkerhet).

Divisionen Process Automation ökade beställningsingången 2011 jämfört med föregående år. Konjunkturläget har överlag stabiliserats men investeringsbesluten har haft en tendens att skjutas framåt i tiden. Det finns dock stora investeringsplaner på gruvsidan, speciellt i Sverige där man investerar i nya fyndorter och åter öppnar gamla gruvor. Även inom kransystem finns stor potential. Trenden mot att bygga allt större båtar kräver utbyggnad av kapaciteten i hamnterminalerna och det finns flera stora projekt inom hamnautomationsområdet.

Automationssystemet 800xA har befäst sin marknadsledande position och ökat marknadsandelen enligt undersökningsföretaget ARC, Boston. Under året har även intresset ökat för operatörsmiljön Extended Operator Workplace (EOW).

ABB har under året förvärvat Lorentzen & Wettre som tillverkar utrustning för kvalitetskontroll, processoptimering och testutrustning för massa- och pappersindustri. Företaget har cirka 190 medarbetare med den största enheten i Kista i Sverige. Det är ett strategiskt viktigt förvärv för ABB som nu kommer att ha ett komplett erbjudande till massa- och pappersindustrin.

Service-verksamheten
I ABB-koncernens strategi för 2011-2015 ingår en riktad expansion av företagets service-verksamheter. 2011 blev ett bra år för divisionen Service i Sverige. Hela serviceverksamheten växte starkt jämfört med volymerna för 2010. Även fältserviceverksamheten växte under 2011. Det var Services bästa operativa resultat någonsin.

Det hållbara samhället
ABB fortsätter att leverera system, produkter och service som bidrar till det hållbara samhället. Några exempel på spännande order som togs hem 2011:

  • En order värd cirka 11 miljoner dollar från Facebook Inc:s dotterbolag Pinnacle Sweden, för kraftmatningen av den första serveranläggningen utanför USA. Datacentret i Luleå kommer att bli det största i sitt slag i Europa.
  • En order från Ystad Hamn på kompletta landanslutningar för att leverera elkraft för flera fartyg medan de ligger förtöjda. Med en effekt på 6,25 MVA för 60 Hz kraftdistribution kommer transformatorstationen vara utrustad med världens största frekvensomriktare för landanslutning.
  • En order från Falbygdens Energi på ett nyutvecklat energilager för lågspänningsnät. Installationen ska bland annat göra det möjligt att lagra den lokala produktionen av el från vindkraftverk, stabilisera nätet och samtidigt jämna ut toppar i belastningen under dagtid. Det är den första ordern i Sverige på den här typen av dynamisk energilagring.

Investeringar i Sverige
Under våren 2012 invigs det nya HVDC-kontoret i Ludvika (Uno Lamm HVDC Center). I Ludvika har även världens mest moderna lindningskopplarfabrik invigts. I Västerås blir ABB:s forskningscenter på Tegnérområdet ännu större. I förra veckan invigdes också ett nytt democenter på Finnslätten som bland annat visar det absolut senaste när det gäller operatörsmiljö. Under 2011 invigdes även en ny fabrik i Landskrona. Och i Karlskrona investerar ABB 400 miljoner dollar för att fördubbla produktionskapaciteten av högspänningskablar. Detta för att möta det ökade behovet av sjökablar.

Forskning och utveckling
Teknik samt forskning och utveckling är fortsatt centrala i ABB:s långsiktiga strategi. Investeringarna i forskning och utveckling för ABB-koncernen beräknas öka i snabbare takt än intäkterna under perioden 2011-2015. ABB:s svenska forskningsverksamhet utvecklades positivt under 2011 och nya medarbetare rekryteras från hela världen till forskningscentret Corporate Research i Västerås. Där ska också nya laboratorier för kraftelektronik och högspänningsforskning byggas tillsammans med affärsenheten FACTS under 2012-2013, en investering på över 100 miljoner kronor.

Attraktiv arbetsgivare
ABB klättrade till andra plats bland attraktiva arbetsgivare 2011 när Sveriges teknologstudenter rankade sin framtida ideala arbetsgivare, enligt Employer Branding-företaget Universum. Endast Google kom före. Det innebar att ABB tog ett rejält kliv jämfört med 2010 då företaget placerade sig på femte plats.

Under 2011 utsågs Johan Söderström till ny vd för ABB Sverige, Carl-Johan Linér till ny chef för divisionen Power Products i Sverige och Åsa Jackson till ny personaldirektör för ABB Sverige. Kommunikationsdirektör Suzanne Lagerholm ingår sedan november i ledningsgruppen för ABB Sverige och Eva Kvist Östgren utsågs till ny chef för Svensk Försäljning.

Fakta om ABB Sverige
I Sverige har ABB cirka 8 800 medarbetare och finns på mer än 30 orter. Svenska ABB är ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. Stora verksamhetsorter är Västerås med cirka 4 100 medarbetare och Ludvika med cirka 2 600 medarbetare.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

ABB Sverige:
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Den svenska verksamheten har visat en fortsatt positiv utveckling och 2011 blev ett riktigt bra år, både när det gäller orderingång, intäkter och resultat. Det är ett antal stora kraftinfrastrukturprojekt som främst bidragit till ökningen av orderingången, medan samtliga divisioner har bidragit till det fina resultatet.
Johan Söderström, vd för ABB Sverige